Afaan Oromoo | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya

Afaan Oromoo

Tartiiba Qubeelee Afaan Oromoo jijjiiruudhaan kufaatii qulqullina barnootaa dandamachiisuun hin danda’amu.

afaan oromoo

  Barreessaan : Abonketi Fayissa =========================================== Oromiyaa keessatti sababa qulqullinni barnootaa kufeef, barattootni sadarkaa tokkoffaa Afaan Oromoo dubbisuu fi barreessuu dadhaban; kanaaf immoo furmaatni barbaachisaan …

Read More »

Akka qopheessaan tartiiba qubee jijjiiramee Nagaasaa Hundee jedhamu jedhutti, sababni qubeen ‘L’ dura buufameef, ulaagaalee armaan gadii kana waan guuteefi jedha.

nagaasaa

Ferhan Abdulselam   1- Barreessuudhaaf kan salphaa ta’e 2- Sagaleessuudhaaf kan salphaa ta’e 3- Irra deddeebi’ee kan dhufu Akkuma isaan jedhanittuu yoo deemne, qubeen ‘A’ …

Read More »