Categories: Afaan Oromoo

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Sadaffaa

Taammanaa Bitimaa irraa
DURADUBBII
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee tokkoffaa fi lammaffaa akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa sadaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Dabaleesoo, as-irratti waanan jabeessee isin yaadachiisu tokkotu jira. Jechoota kana ennuma tokkicha dubbiftaniitoo bira dabruu otoo hin taane, akkuma wanneen biroo isaan ciccimoo yeroolee addaddaa irra deebitanii dubbisuu fi mataatti qabachuun daran barbaachisaa dha. Kan barchisaa tahu anaa fi eenyu faaf otoo hin taane, Afaan Oromoo keessan, afaan nadhii dammaa kanaaf sonaan barbaachisa! Eeyyee:
Afaan Oromoo-koo
Qaama aabboo-haayoo-too
Afaan nadhii dammaa
Kanan na dhibaaree
Ittan cimsa ammaa!
Jedhaatii akkuma akkaayyuuwwan keessan durii geerraraa, geerrarsiisaa itti-nuuf cimsaa! Hayyee, Waaqni guddichii fi tokkichi sun wanneen gaggaarii maraa mee itti isiniif haa simsu!
SEENSA
Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. Barreeffatoota amman tana afaan keenyaan bahaa jiran keessatti, dogoggora tokko tokko waanan qalbeeffaddheefan isaan akka sirraawaniif waa jedha. Uummata jenneetoo “uummatni” hin jennu; “uummanni” jenna malee! Seera afaan keenyaatu akka akkanatti dubbannuu fi barreessinu nu akeekkachiisa. Akkanuma:
jechoota        –       jechoonni
harqootaharqoonni
dhalootadhaloonni
irbaatairbaanni
gumaatagumaanni
ijibbaataijibbaanni
furmaatafurmaanni
gatatagatanni
imaammata –       imaammanni
galfatagalfanni
Faa akkanatti barreesina. Mee hardhaaf kunuu ni gayaa, seerota garii kutaalee itti-fufaman keessatti ilaala. Kunoo, amma kanaa gaditti jechoota kutaa kanaaf dhiyaatan, mee ilaalaa!
JECHOOTA DIGDAMII-SHANAN HARDHAAF DHIYAATAN:
1) Afoola    –                  oral literature
2) Baluunaa –                  aircraft
3) Barsaa –                  blanket (= uffatalkanii)
4) Burkaana –                  volcano
5) Dakkee –                  beach
6) Dammaqsituu –                  alarm clock
7) Jirofii                        –                  career (jiruu + ofii)
8) Limaaya –                   cereals
9) Maanya                    –                   ocean (= galaanbojaa)
10) Magaalmataa –                   capital city
11) Moodii –                   burial association (= “iddirii“)
12) Mosajii –                   software
13) Oddoo –                   garden (= dhayii, manduubee)
14) Rawwaa –                   gulf (Rawwaa Edan – Galf of Eden)
15) Qeddoo                  –                    watchman, guard (qeyee + eegduu; =waardiyyaa)
16) Reera –                   area (=irgee)
17) Sammuu –                   mind, brain
18) Surgaba –                   shorts (surree gabaabaa > surgaba)
19) Takkaataa –                   rare, scarce; unique
20) Tiriikaa –                   battery (= baatirii)
21) Tishoo –                    cornice
22) Ukkaa –                    asthma
23) Uqqubunnee –                    brain
24) Waafoo –                    roof (= gasarree, dikkaa)
25) Waaltina –                    standardization
Itti-fufa ——!
==============    //    ==============
bilisummaa

Share
Published by
bilisummaa

Recent Posts

Over 100 Oromos Killed as Attacks Continue in Horo Guduru

Falls Church, Virginia (09/20/2022) – As previously reported by OLLAA, on August 30, 2022, an attack was perpetrated by Amhara…

2 days ago

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu'ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu'ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun…

7 days ago

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

7 days ago

The Security Challenges Of Addis Ababa Escalate Internally And Externally

For several months, Ethiopia has witnessed an escalation of threats on various fronts, both internal…

2 weeks ago

Reactions to the Ethiopian conflict

In a sign of growing concern in Washington about the Civil War in Ethiopia, the…

2 weeks ago