Oromiyaa: Godina Harargee -

Oromiyaa: Godina Harargee

Oromiyaa guddoo iznii gooytaatiin lafarratti gad dhaabna!!

Bilisummaa. com, Bilisummaa, info fii Oromoheritage.com tokkummaan Oromiyaa xiqqoo qilleensarratti jaaruuf……………

Oduu kutaa Harargee fii  dhimmaa kutaa Oromiyaa kana laallatu mara tartiibaan fuula kanatti tarrifna…hordofi…….

 • Naannoo kutaa Harargee keesatti haala deemaa jiru
 • Arsiin Akkamitti Oolte Akkamitti Bulte
 • Waayee Kutaa Harargeerraa maalfaa beeyta?
 • Harargee Kutaa Oromiyaa ka birootirraa waan addaa isii godhu maalfaa qabdi?

Qabxiilee as gubbaa fi jalatti ramadaman kanarraa isa beeytu obboleeyyan takkaa obbolaa kee kan kutaa biruu barsiisuun dirqama kee akka tahee beeytee marxifattee barsiisuutu sirraa eegama waan taheef maal eeyda ree……..tokkicha Harargee takkitti Harargee ! …obbolaa kee kan kutaalee birootiif waayee naannoo keetii fii haala jiruuf jireenya, gadadoo fii miidhaa cunqursaa gabroomsaan  naannoo keetirratti oofaa jiru maal akka fakkaatu obbolaa kee kan kutaa birootiif hirii.!!………..KOPHAA TEESSEE HIN BOOYIN !! IYYADHUU IYYA DABARSI !! YOOS BILISUMMAAN KEE KALUUDHA!!

 

 • Qubsuma Lafaa
 • Qabeenya Uumaa
 • Heddommina Namaa
 • Haala Qilleensaa
 • Oomishaa
 • Barruumsa fii Manneen Barnootaa
 • Tajaajila wal’aansaa
 • Seenaa
 • Aadaa
 • Soora
 • Aanaalee

The district is located in the central part of East Harerge Administrative zone. It is bordered by Girawa, Harmoaya, Babile and Kurfachele districts, and Harari and Somali Regional States (fig. 5). Fedis has an area of about 2193.8 km2. Boko town is its administrative center. Physiographically, it is characterized by plains, plateaus, mountains, hills and valleys. Altitudinally, the district stretches between 500 and 2100 m.a.s.l. Rendo (1687m), Daleti Afeta (1300m) and Hakim Gara (2118m) are the major mountains. Erer river, and Ije Kersa, Ije Lola, Uchubi, Ije Dika and Ije Gohe streams as well as Gena, Wayu and Umare springs are found in the district. Climatically, the district is classified into woinadega (15%) and kola (85%) agro climatic zones. The major soil types of the district ate: Alfisols, Luvisols, Nitosols, Acrisols Vertisols, Vertic Fluvisols, Cambisols, Regosols and Regosols-Arensols, Lithosols, Rendiznas and Rankers. Juniperus, acacia woodland, riverien, shrub and bush, and man made forests are available in the district. Though protected forests and wildlife conservation area are unavailable, spotted hyena, baboon, duiker, elephant, lion and kudu are found in the district. Having an area of 450 km2, Tulo district is found in the north eastern part of West Hararege Administrative Zone. It is borderd by East Harerge Administrative Zone, and Mesela, Chiro and doba districts (fig.11.). Hirna town is its administrative seat. Topographically the district is characterized by diversified landforms, i.e., highlands, lowlands and valleys. Altitudinally, its stretches between 1100 and 2700 m.a.s.al. Hirna, Burka, Dabaso and Burka Recha rivers are flowing through the district. They have the potentials to irrigate about 1334 hectars of land. Until 1997, only about 46.4% of the total irrigable land were irrigated. Climatically, the district is classified into dega (43.3%) and woinadega (56.7%) zones. The most commonly available soil types are Chromic Luvisols and Rendiinas. Juniperus, podocarpus, and man made forests are available in the district. Kara Farsho and Gara Nugus and reserved forest areas. In these reserved forest areas and other parts of the district, Menelik bushbuck, leopard, warthog and birds of different species are available in the absence of wildlife conservation area. Population:- The district had about 123,100 population, of which 111,052 were rural (56,958 males) and 12054 were urban (5920 males) populations. Young, economically active and old age populations accounted for 45.9%, 50.8% and 3.3% respectively. An average family size for the rural area was 4.8 persons. The crude population density of the district is estimated at 274 persons per km2. It is the most densely populated district from the zone.

Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira
Dhufaa jira

Leave a Reply

Your email address will not be published.