ABO ULFO

Rakkoolee jiraniif furmaata barbaaduuf malee, tokkummaa gaafii keessa galchuufii miti

  Abdii Boruutiin Dhiyoo kana mata dureeĀ "Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti, qabsoon hidhannoo hammam abdachiisaa dha?"jedhu jalatti barruu tokko dhiyeessuun kiyya…

9 years ago