heeruma

Fuudhaa fii heeruma Aadaa Oromoo

Mararoo misiroon dhaammattu *********************** Oromoon aadaa, seenaafi eenyummaasaa haala addaddaatiin ibsata. Keessumaa aadaasaa haala bareedaafi hawataa ta'een karaa addaddaatiin ibsata.…

8 years ago