Jaafar

Afaan maali?

OromoTV.com Contributor  Jaafar Ali, Norway Irraa Afaan jechuun, akka saayinsiin afaanii barsiisu tti, waan biraa tokkollee osoo hintahin, mi’a qunnamtii…

7 years ago