ji’oota

Afaan Oromootiin maqaalee ji’annii kana beeyta? Yoo hin beekne kunoo shaakali

Maqaalee Ji'oota takkaa baatiilee Afaan Oromootiin meeqa keenyaatu beeka? Keessumattuu joolleen Oromoo ta Oromiyaa Alatti dhalatan maqaan ji'ootaa hafeetuu kan…

10 years ago