kitaaba

Kuma tokkoo fi halkan tokko

Kuma tokkoo fi halkan tokko

8 months ago

BAGA GAMMADDAN—YUNIVARSIITII BULEE HORAA KEESSAA HAYYUU TOKKICHAAN KITAABNI LAMA BAHE!!!

Barreessaan kun hayyuu jabaa aadaafi seenaa Booranaafi Gujii caccabsee nyaatedha. Qorannoo guddoo inni waggaa kudhanii oliif gadi fageenyaan xiinxale kun…

8 years ago

Kitaabni ‘Qabsaawaa Seenaan Dagate’ dhihotti magaalaarra ooluufi

Kitaabni ifaajee waggoota dheeraa nagaafate, ‘Qabsaawaa Seenaan Dagate’ mata-duree jedhu jalatti maxxanfamee, Hagayya (August) 1, bara 2015, Minnesotaa, Magaalaalee Lakkuu…

8 years ago

D I M D I M O O —-KITAABA HAARAA—Beekan Gulummaa Irranaatiin…

  Akka aadaa keenyaatti manni DIMDIMOORRS kaa’ama. Anis kanuma ka’umsa godhachuun waan jiruufi jireenyaa..akkasumas waan Oromoon itti jiru marti aadaarra…

8 years ago

Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama?

BEEKSISA KANA BOODA KITAABA AFAAN OROMOO IDDOO BITANNU DHABNE JETTANII NUKOMATTUU LAATA? AKKAAKUU KITAABOTAA AFAAN OROMOO 100 OL TA'AN IDDOO…

8 years ago

S I I F S I I N—Barruu Oromiyaa keessa caf’ jedhee guute….

  Bu’aa Ba’ii Maraa Dabarsinee kunoo SIIFSIIN jildii 7ffaa saba Oromoon geenyee jirra. Dabalataanis, Jildii 8ffaa hojjennee xumuruurratti argamna. Qabiyyeewwan…

8 years ago

OROMOO KARRAYYUU KEESSAA WAA AS NUTTI BA’E!!!

BAGA GANMMADDAN!!   LAMMEESSAA GACHIISAA LATAA jedhama. Kitaabni kun harka bubbulee ture. Har\a garuu aadaa sabichaan kan bukeeffame,,,,dubbisanis kan hinquufamne....'ASOOSAMA…

8 years ago

Aussie educator’s quest to document an African language

The Oromo people are the largest indigenous population in the Horn of Africa, but throughout history their native tongue has…

8 years ago

Book Signing Ceremony in Stockholm/Eebbisiisa Kitaabaa

Book name/Maqaa Kitaabaa: HADHOOFTUU Author/Barreessaan: CAALAA HAAHILUU Address /Eddoo: Lillhagsvägen 30 i Hagsätra, Stockholm, Sweden Time/ Yeroo: 14:00 - 18:30…

8 years ago

AFAAN FI AADAN OROMOO HAA TUMSINUU..

Kitaaba #Afaan #Oromoo kan ijoolle(#Dabballee) guyya hardha magaalota adunyya hunduu gabaa iraa ooluf deema. Maal ree bakka jirtan maratti kitaaba…

8 years ago