Categories: Yaada

QABEENYA BARBADAAYE?

Jawar Mohammed

Jidduu kana olola dabballooni Wayyaanee ummata ittiin mataa dhukkubsaa jiran keessaa ummanni Maastar Pilaaniifi Labsii Magaalota Oromiyaa mormuuf baye qabeenya barbadeesse kan jedhuudha. Mee waa’ee kanaa irraa waan muraasa haa hubannu.

1) Qabeenyi bade kan akkami? Akka ragaalee suuraafi viidiyoon dhiyaataniifi akkasumas ragaa ijaa gaazexeessitoonni biyya alaa himanitti, mormitoonni kan barbadeessan; waajira bulchiinsaa, buufata poolisiifi kokolaataa waraana Agaaziiti. Akka gaazexeessaa Wlliam Davison, Olankomitti argee barreessetti dhaabbileen tajaajila ummataa kennan kan akka mana barnootaa, buufata fayyaa,elektirikii kkf hin tuqamne. Kana jechuun ummanni dhaabbilee sirnichi ummata ittin cunqursuuf jaarate irratti aggaamate malee kan ummata tajaajilan irrattii miti. Inumaatuu ni tikse. Akkasumas qabeenya dhuunfaa hin tuqne. Bakka takkaa lamatti kan tuqaman kanneen abbootiin qabeenyaa mootummaa waliin ta’uun ummata miidhaniidha.

2) Qabeenya balleessuun shoorarkeessummaadhaa? Qabeenya mootummaan ummata ittiin cunqursuuf fayyadamu barbadeessuun toftaa qabsoo nagayaa kan addunyaa guututti itti dhimma bayamuufi seera addunyaa keessattis fudhatama qabuudha. Shoorarkeessummaa jechuun dantaa siyaasaa tokko bifa doorsisaatin hojitti hiiikuuf ummata nagayaa (civilians) irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuudha. Kana ammoo oromoon hin goone. Kanaaf qabeenya mootummaan itti nama cunqursu san barbadeessuun shoorarkeessummaa ta’uu dhiisaa ittuu hin dhiyaatu

3) Daandii cufuu: Waan akka yakkaatti dhihaataa jiru keessaa tokko daandii cufuudha. Ummanni rasaasni itti roobaa jiru, lolltoota isa fixuuf deeman ofirraa gufachiisuuf dagaa kararratti tuuluun badii osoo hin taane tarkaanfii lubbuu ofii baraarsuuti.

4) Dabballonni OPDO lubbuun nama 120 olii kan Agaaziin ajjeese, kuma tokkoo olii kan madaayeefi kumaatamni mana hidhaatti dararamaa jiru osoo isaan hin mararin, qorqorrroon waajjira poolisii irraa ka’e isaan dallansiisee booyun aantummaan isaanii eessa akka ta’e ifa godha.

Kanaafuu tarkaanfiin ummanni keenya jaarmiyaalee sirnichi cunqursaaf itti fayyadamuu barbadeessuniifi fi daandilee waraanni isaan fixuuf irra deemu cufuun gocha seera rabbiitifi kan namaatittis fudhatama gaha qabu tahuu beekanii olola diinaatiif hamileen tuqamuu hin qabu. Inumaahuu diinaggee Wayyaanonni bifa jaarmayaafi dhuunfaan Oromoo saamuun kuufatan hanga gahaa ta’etti Oromiyaa keessaa barbadeessuu dhabuun laafina sochii kanaati.

bilisummaa

Recent Posts

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu'ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu'ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun…

1 day ago

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

1 day ago

The Security Challenges Of Addis Ababa Escalate Internally And Externally

For several months, Ethiopia has witnessed an escalation of threats on various fronts, both internal…

1 week ago

Reactions to the Ethiopian conflict

In a sign of growing concern in Washington about the Civil War in Ethiopia, the…

1 week ago

Ethiopia’s economy struggles as war reignites in Tigray

NAIROBI, Kenya — Once home to one of Africa's fastest-growing economies, Ethiopia is struggling as…

1 week ago

OLLAA WELCOMES CALLS FOR A PEACE SOLUTION AND URGES ETHIOPIA-WIDE PEACE PROCESS

On September 11, 2022, the Government of Tigray External Affairs Office released a statement indicating their willingness…

1 week ago