Qoosaa

Qoosaa: Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta’antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi’ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan!

#‎SEENAA_DHUGAA‬!!! * Isaan kunneen gar-malee waan wal-jaalataniif ija isaanii afoo wal-dhabuu kan hin feene yoo ta'an, akka carraa ta'ee guyyoota…

9 years ago

Biyya Afaan Faallaa

Gamteessaa Sabaatiin Bara durii namichaan wayii biyya tokko keessa  jiraataa ture. Innillee yeroo wayii dhibamee mana yaalaa aadaa heddu dhaqee;…

9 years ago

Afoola Oromoo: Qoosaa kutaa duraa

Qarshii liqeeffataa fi qarshii liqeessaatu jira Qarshii liqeeffataa:- Kanaan booda umrii dheeraa waanan qabu natti hin fakkaatu abjuu  kootiin halkan edaa…

9 years ago