tarsiimoo

Tarsiimoo Siyaasaa (Kutaa Qaraa)

------------------------------------------------------------------------------------------- ................................................................................................................. Siyaasni beekomsa barbaada. Siyaasaa gaggeessuuf garuu beekomsi qofti gahaa miti.Tarsiimoo ykn art(qarummaa) gaafata. Siyaasni yo qarumma hin qabaanne…

10 years ago