Ispoortii

Seenaa OSFNA fii hundeeysitota isaa

OSFNA

OSFNA (Oromo Soccer Federation of North America) ja’amee bara 1996 ardii Ameerikaa Kaabaa, biyya Kanaadaa magaalaa Toroontootti hundeeyfame. Jaarmayaalee hawaasummaa Oromoota diyaaspooraatiin hundeeyfamanii milkaawan hangafoota keeysaa tokko. Tapha kubbaa miilaatiin eegalee tokkummaa Oromoo cimsuu keeysatti gayee guddoo bahatee jira. Eenyummaa Oromoo fii Oromummaa hawaasa Oromoo gadi jabeeysee habaqaaluun gumaata hangana hin ja’amne gumaatee ture.

Hundeeysitoonni OSFNA Oromoo sabboonummaa Oromummaatiin biyya isaaniirraa dhiibamanii bahanii biyya Ollaa keeysattiis abdii osoo hin muratin labooba sabboonummaa isaan keeysaa belbelu saniin eenyummaa isaanii dagaagsuuf onnatan turan. Namoota akka Hamzaa Baashaa, Artist Salaah Galmoo, Iliyaas Ibsaa, Abdii Ahmad‐shariif, Ahmad Muudee, Fu’aad Ibraahim fii kanneen biroo yoo tahan OSFNA hundeeysuu keeysatti qabeenya, beekumsa, dandeeytii fii muuxannoo isaanii hunda gumaachuun qooda guddaa bahanii dhalootaaf unkura arra biqilee as gaye kana lafa kaayan.

Gareewwan shaniin bara 1996 kheeysa hundaawe. Isaaniis:-

1. Oromiyaa, Toronto

2. Risaa, Minnesota

3. Madda Walaabuu, Seattle

4. Bakkalcha, Ottowa

5. Gadaa, Toronto

Boodarra bara 1997 OSFNA qabiyyee isaa bal’isee maqaa isaa fooyyeysuun Oromo Sport Federation of North America je’ee moggaafate. Jechuma “Soccer” je’uutu “Sport” kan je’uun bakka buufame malee gabaajeen isaa tokkuma ture. Amma kubbaa miilaatiin gama dhiiraa qofa osoo hin taane dubartootaatiiniis kilabiin lama jiraachuus pirezedantiin OSFNA Aadde Makfiraa H/Ahmad Nuuree himanii jiran.

OSFNA’n amma umrii waggaa 25 kan qabu yoo tahu eenyummaa Oromummaa habaqaaluun dhaloota if tahee jiraatu, kan eenyummaa ifiitiin boonu, kan wal jabeeysuufii tokkummaa bu’urri isaa jaalalaan unkurame qabu biqilchuun hawaasa Oromoo biyya ormaa jiraatan biratti bakka guddaa horatee jira. Aadaa fii seenaa Oromoo dhaloota qubee diyaaspooraa jiran barsiisuu fii Oromoo Oromiyaa fii diyaaspooraa jiranillee walitti hidhuu keeysatti qooda leencaa qaba.

Gama biraatiin hawaasa siyaasaan addaan qoqqooddame kana hawaasummaan deebisaanii walitti hidhuu fii tokkummaa Oromummaa jabeeysuuf gayee guddaa qaba. Namni keenya waan hawaasummaa kan waloo walumaan qabaachuu akka baratu OSFNA’n shoora olaanaa taphate. Akkuma beekkamu ispoortiin fayyaaleysummaa qaamaatiifiis faayidaa guddaa waan qabuuf qoodni isaa waan laafee miti. Dabalataaniis kilabii hundeeysuu, gahoomsuu, tumsuu fii dorgommiif dhiheeysuu keeysatti hawaasni gurmaayinaan waan hojjatuuf shaakhala hoggansa oomishuu kheeysattiia gayeen OSFNA hangana ja’amee hin tilmaamamu.

Pirezidaantiin jalqabaa OSFNA, Obbo Abdii Ahmad-shariif turan. Itti aansuuniis hanga ammaatti pirezedantiin 12 tu baallii wal harkaa fuudhee OSFNA hogganee asiin gaye. Isaaniis:-

1. Abdii Ahmad-shariif(Ashuqoo) ~ 1996

2. Jamaal Bakar ~ 1997 & 2003

3. Art. Salaah Galmoo ~ 2000

4. Dr. Nagaashee Umar ~ 2001

5. Bariisaa Argoo ~ 2005

6. Jaarraa Aadam ~ 2007

7. Muktaar Fatoo ~ 2009

8. Tuulee Sa’id ~ 2011

9. Duulaa Hassan ~ 2013 & 2017

10. Ejeroo Hasaan ~ 2015

11. Makfiraa H/Ahmad Nuuree ~ 2019 & 2022

Walumaagalatti OSFNA’n qabeenya Oromoon waloon qabdu kan tokkummaa Oromoo fii Oromummaa hidda gad jabeeysu, jaalala unkuruu fii obbolummaa habaqaalu tahuun waan Oromoon dhaadatuun tahee jira waan taheef jabaatee itti fufuu qaba.

Barento Mohammed

Dirree Dhawaa, Oromiyaa

Adooleysa 31, 2022

bilisummaa

Recent Posts

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu'ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu'ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun…

2 days ago

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

2 days ago

The Security Challenges Of Addis Ababa Escalate Internally And Externally

For several months, Ethiopia has witnessed an escalation of threats on various fronts, both internal…

2 weeks ago

Reactions to the Ethiopian conflict

In a sign of growing concern in Washington about the Civil War in Ethiopia, the…

2 weeks ago

Ethiopia’s economy struggles as war reignites in Tigray

NAIROBI, Kenya — Once home to one of Africa's fastest-growing economies, Ethiopia is struggling as…

2 weeks ago

OLLAA WELCOMES CALLS FOR A PEACE SOLUTION AND URGES ETHIOPIA-WIDE PEACE PROCESS

On September 11, 2022, the Government of Tigray External Affairs Office released a statement indicating their willingness…

2 weeks ago