Oduu Oromiyaa

Siyaasaa fi amantii

Akkuma beekkamu baroota dabran keeysa gaafa mootummaa EPRDF sanitti hoggansa amantiin isaa islaama tahe irra hedduun isaanii maqa balleeysii amantii isaaniitti labsamaa ooltu fudhachuu dadhabuu fi hubannoo gahaa, obsa fi tooftaa itti ofirraa deebisan dhabaaf aangoo gadlakkisaa turan. Bara san keessa yeroo fi bakka adda addaatti hoggantoota sadarkaa gadi aanoo hanga ol’aanootti hojjachaa turan kan dhiibbaa fi jibbansa motummaa bara sanii kan ol’aatummaa TPLFn irra gahe osoo abdii isaan hin kutachiisin Magaalaa teenya Dirree Dhawaa saamiinsa akka malee fi lubbuu ilmaan isii baay’ee du’a irraa oolchuun shoora hammana hin ja’amne bahachaa fakkeenya dargaggeeysa baratee fi biyyaaf yaadu akkasuma biyya isaa jaalatuuf tahuu danda’an.barnoota amantii islaamaa fi idilee walfaana barachaa waan guddataniif sodaa rabbii qaban. Namni sodaa rabbii qabu haqa hawaasaa fi Rabbii waan ofirraa eeguuf midhaa fi gara jabeenyummaa akka malee hawaasa isaa irratti hin hojjatu.

Yeroo ammaa kanatti gahuumsa hedduu cimaatiin akka Dirree Dhawaa qofatti osoo hin taane akka baha afrikaatti Magaalaa teenya dorgomtuu taasisuuf hojiin isaan hojjachaa jiran nama boonsa. Dhugaa dubbachuuf teamspirit fi waljaala isaan qaban diina hinaafsisa.amantii ofii onneetti siyaasaa harkatti qabatanii jijjiirama arganne kana galmaan gahuu irratti gahee leencaa bahachaa jiaran.

Dinni Dirree Dhawaa biyya jaalalaa irraa gara jibbansaatti jijjiiruuf tattaafatanillee cimina leencota lamaan kanaan isaaniif hin milkooyne.ofii isaanii qofa osoo hin taane hoggantoota sadarkaa kaabinee hanga jalaatti tokkummaa fi obbolummaan hojjachaa fi hojjachisaa kan jiraniidha. Nutiis akka dargaggeeysa Magaalaa tanaatti qajeelfama roga hundaan fakkeenya isaan irraa fudhachaa hojii gaarii fi fakkeenya taate hojachaa jirra. Kabajamtoota obboleeyyan keenya Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Kadiir Juhaar fi Itti Gaafatamaa Dura taa’aa Paartii Badhaadhinaa Bulchiinsa Dirree Dhawaa Obbo Ibraahim Yuusuf Fakkeenyummaa fi Urjii Dirree Dhawaati Siyaasaan namooma fi amantii isaaniitti dhiibbaa hin uumne.

Dirreen Dhawaa milkii 3 arkatte

1. Hoggansa amantii isaa fi ulamaa’ii jaalatu arkatte.

2.hoggansa siyaasaan bilchina qabu arkkatte.

3.Hoggansa Barnoota amantii fi idileetiin cimaaa arkatte.

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

4 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

4 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

4 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

4 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

6 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

6 months ago