Amantii

“Waaqni fi Faranjiin Nama Jabaate Gargaaru” Kanuma jabaadha

“Karra hoolotaa isa Waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana, giddiidhaan utuu hin ta’in, jaalalaan, akka Waaqayyo barbaadutti, bu’aa nama yeellaasisu irraa argachuuf utuu hin ta’in, of kennuudhaan egaa*! 1Phexiroos 5:2

Maqaa Abbaa Ilmaa Afuura Qulqulluu Waaqayyo tokko

Ameen

Ummata Kiristaanaa hundaaf hunda dursa Waaqayyo Abbaan Keenya yeroo kana eebbisee waan nuuf kenneef, eeggumsaafi tolummaa isaatin waan nu eegeef galatni bara baraa isaaf yaa tahu.

Itti aansee akkuma beekamu Manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo bara hedduuf wangeela ilmaan namaaf lallabaa turteetti. Ammas jabeessitee itti jirti. Keessumattuu ayyaanota garaagaraa haala ajaayibaatin kabachiisaafi seeraafi duudhaa Kiristaanummaa tiksaa har’aan geesseerti.

Ammas hojiin eebbifamaa kun cimee afaanota hundaan ummata hundaaf akka gahu bu’ura Sinoodosii qulqulluun akeekeen hojjetamaa jira. Keessumattuu rakkoo abboota aadaafi afaan ummatichaa beekan dhabuun umamaa ture furuun yaaddoo tahaa tureera.

Haaluma kanaan guyyaa har’aa kanatti abbootii ummata isaanii afaan ummatni beekuun eebbisuufi gaggeessuu dandahan muudameera.

Muudamu abbootiirraatti.

1. Mana Kiristaanatti subaa’een qabamee hojii eebbifamaa raawwateedha

2. Bu’ura kitaabilee seeraa Mana Kiristaanaa Kitaabilee akka Didisqiiliyaa, Fithaa Negestiitin Phaaphasotni Sadi walitti dhufuun abboota kana filaniiru

3. Eebbifamoo Phaaphasotni Lamaa ol walitti dhufuun phaaphasii biraa filuun akka dandahamu seera mana Kiristaana keenyati.

4. Holola Fonqolcha Paatiraarikiitu tahe jedhu dhugaarraa kan fagaatedha. Manni Kiristaanaa Paatiraarikio keenya Eebbifamoo Abbaa Maatiyaasin bulti.

5. Manni Kiristaanaa adda fottoqxe hin jiru. Mana Kiristaanaa tokkummeessufi tajaajila ishee cimsuuf murtee fudhatameedha

6. Qoomosota Manni kiristaanaa keenya kabaja kenniteefitu eebba phaaphasummaa argate. Qaamni manni Kiristaanaa hin beekne filame hin jiru.

7. Rakkoo Afaanii bu’urarraa hiikuuf gaaffiin kun marii Sinoodosii onkololeessa darbe gaafatame waan didameef abbootii qulqulluun aangoofi faayidaa keenyarra deebii ummataa deebisuu wayya jedhanii murtee fudhataniidha.

Walumaagalatti ummatni Kiristaanaa baga gammaddan. Abboota qulqulluu waaqayyoo siniif kenneef jecha galateeffadhaa! Tokkummaa mana Kiristaanaaf dhaabbadhaa. Olola sobaa deddeemaa jiruun hin burjjajja’inaa!

Jabaan Waaqa!

bilisummaa

Recent Posts

OLLAA Comments on US Visit to Ethiopia

This past week, US Secretary of State Antony Blinken visited Ethiopia. During his visit, he met…

1 day ago

Shaakala barnoota Afaan Oromoo

Jecha sirrii faallaa maqibsaa tahe fili!

1 week ago

OLLAA & Word BEYOND War Launch Campaign For Peace in Southern Ethiopia

U.S. Secretary of State Antony Blinken's upcoming visit to Addis Ababa, Ethiopia on March 15…

1 week ago

A call on the Oromo elites to promote Oromo Extermination Memorial Day

By Leenjiso HoroMarch 13, 2023This call on the Oromo elites is to urge them to…

1 week ago

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef ergame hannaan gurguramaa jira.

Gargaarsi uummata Booranaa hongeen miidhameef geeffamaa ture gariin gara baadiyyaa dhaqqabaa hin jiru, kaan ammoo…

2 weeks ago

Oromo Orthodox Split: A Collision Between Politics and Faith

By Sooreettii Kadiir The formation of the Oromo Orthodox Synod signals greater shifts that have…

3 weeks ago