Oduu Oromiyaa

Walitti bu’iinsi haala wal fakkaatuun yoo furmaata argate malee nagaa fi tasgabbii Toophiyaa keessatti barbaannu gonkuma galma gahuu hindanda’u.

Waliigaltee Waraana Dhaabuu fi Nagaa Buusuuf Mootummaa Federaala Itoophiyaafi Adda Bilisummaa Ummata Tigiraay (ABUT) Jiddutti Mallatteefame Ilaalchisee Ibsa Ejjennoo Kongirasii Federaalawa Oromoo (KFO) Irraa Kenname.

Kongirasiin Federaalawa Oromoo walii galtee waraana dhaabuufi nagaa buusuuf Mootummaa Federaalaa Dimookiratawaa Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (ABUT) jidduu Onkoloolessa 23, 2015 ALI mallatteefamuu isaa akka tarkaanfii jajjabeessa fi gaarii taéetti fudhata. Koongirasiin Federaalawa Oromoo jalqabumarraa kaasee buúurri waraana kanaa waldhabdee siyaasaa taúu isaa addeesinee; kan furamuu qabus waltajjii siyaasaa irratti taúu akka qabufi wal waransatti seenuun barbaachisaa akka hinturre irra deddeebiin akeekachiisaafi qaamota lamaanif waamicha gochaa turuun isaa niyaadatama. Paartiin keenya waldhabdee karaa nagaan furuuf waliigalteen amma taasifame kun yoo amanamummaan hojiirra oole, nideeggara. Qaamni hundi waliigalticha hojiirra oolchuuf miira amanamummaa fi tumsa gaariin akka hirmaatu abdii guddaa qabna. Lammileen Itoophiyaa hundi raawwii waliigalticha akka deeggaran fi lammiilee nagaa naannoolee waraana kanaan miidhaman hunda akka deebisanii ijaaran waamicha dabarsina.

Haa ta’u malee, waldhabdee Tigraay keessatti mudate furuun qofti nagaa fi tasgabbii biyya guutuu keessatti barbaadamuu fiduu akka hindandeenye amantaa cimaa qabna. Akkuma hundi keenya hubachu dandeenyu wal waraansi wal fakkaataan Naannoo Oromiyaa fi kutaalee biyyattii biroo keessatti gaggeeffamaa jira. Walitti bu’iinsi haala wal fakkaatuun yoo furmaata argate malee nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti barbaannu gonkuma galma gahuu hindanda’u. Waaraanni Naannoo Oromiyaa fi naannolee biyyaa garaa garaa keessa deemaa jiru haaluma walfakkaatuun marii fi waliigaltee nagaatiin xumura argachuutu irra jiraata.

Kana waan taéef Kongirasiin Federaalawa Oromoo mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti gaggeesu dhaabee harka nagaa buusuuf gara kaabaa diriirse gara Naannoo Oromiyattis akka qaqqabsiisu fi waldhabdee jiru waliigaltee siyaasatiin akka furu cimsine gaafanna. KFOn humnoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa, lammileen Itoopphiyaa hundaa fi hawaasni addunyaatis waraana Naannoo Oromiyaa keessa jiru akka karaa nagaatin xumuramu dhiibbaa fi deeggarsa barbaachisu hunda akka godhan yaamicha isaa irra deebin dhiyeessa.

Dhumarratti, walitti bu’iinsa guutuu biyyattii dhaabuun gara filannoo amanamaa, bilisaa fi haqa qabeessa ta’e gaggeesuun bulchiinsa dimookiraatawaa fiduutti deemuun dirqama ta’uu isaa jala saraarree ibsinaa. Waldhabdee keessaa baanee qaama walaba ta’een marii biyyoolessaa hunda galeessaa fi hunda hammate kan Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa, sirna dimookraatawaa fi misooma argamsiisuu danda’u ni gaggeessina jennee abdii qabnu irra deebinee ibsina.

Kongirasii Federaalwa Oromoo

Onkolooless 26, 2015

Finfinnee, Oromiyaa

bilisummaa

Recent Posts

Oromo Communities and OLLAA Thank Special Envoy of the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer

The U.S. Special Envoy met with the Oromo communities of Los Angeles and Southern California…

2 weeks ago

Finfinnee dabalatee masjiidonni waggoota kudhanii ol erga itti salaatamee booda carraaqqiifi roorroo meeqaan kaartaan akka kennamu eenyunuu ni beeka

Ustaaz Ahmaddiin jabaliin Magaalaan Shaggar Masjiidotaa fi Muslimoota kan of keessaa qulqulleessu yoo ta’e Muslimootaaf…

3 weeks ago

Oromiyaa: The Land of Great Revolutionary Nationalists

Leenjiso Horo May 10, 2023 Oromiyaa is a land of great freedom fighters, the land…

4 weeks ago

Waanti balleessine yoo jiraates hanga dhiifama gaafachuutti deemuu qabnaa jedhan Abuna Maatiyaas.

Paatiriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas rakkoon bataskaanattii mudate atakaaroo walqabuun kan furamu akka…

4 weeks ago

“Himannaa sobaatiin shororkeessaa jedhamee baqataa ta’ee hafuu hin barbaadu”

Namota biyya alaa taa’un hookkara kaasuun mootummaa Federaalaafi naannoo humnaan kuffisuuf sochii taasisaniiru jechuun Mootummaan…

4 weeks ago

Insurgent forces organized from home to abroad to terrorize the country were arrested

The government announced that it has seized 47 insurgent forces engaged in terrorist acts organized…

1 month ago