Categories: AadaaAfaan Oromoo

ABDI QOPHEEN EENYU?

Najiib Zannuun irraa

Abdi Qopheen eenyuun
wal hin gaafachiisuu
Seenaan isaa hundi
kan eenyummaasaa ibsuu
Har’a du’aan dhabnee
nullee hadiyyoomsu,
Wanni lafa nuuf kaa’e
kan daran nu boonsu.

Madda aartiiti
kan waraabbameen dhumne,
Burqaa walalooti
kan yoomuu hin gooyne,
Abbaa Oromootaa
kan dagatamuu hin taane,
Abdi Mahammad Yuusuf
du’a Rabbiin dhabne.

Isa Rabbiin badhaase
kalaqaa-sammuu
Hanga har’aa hin jiru
kan bakka buufamu
Abbummaan fedheehuu
isaan hin qixxoomuu
Khaaliqni ol tahe
isaaf haa araaramu!

Walaloon dubbachuun
rakkoo saba keenyaa
Haala yeroos ta’ee
tan jiruuf jireenyaa
Hunda irraa himuun
tan toltuuf jabeenyaa
Gammachuu fi gadda
dhabaa fi qabeenya
Wal-dhabbiis ta’ee
tan waliin jireenyaa,
Hundaan walaleeyse
Abdi Qopheen keenya
Isa walliftoota Oromoof,
kan ta’e fakkeenya
Silaa jiruun malee,
maal godhuu dandeenyaa!

“Wanni illaan seente,seentee aagibeeysite
Darbuu malee lamuu hin toltu deebitee”
Kunuu jecha isaati kan gaafas dubbatee
Kana qofaa mitii hin dhumtu himamtee.

Guddisaa afoolaa
Kunuunsaa aadaa
Burqaa jechootaa
fakkii sirna gadaa
Utubaa aartii
Fuullee artistootaa
Gumaachaa hundaa
Uuda walliftootaa
Tanaaf Oromoonni
Isumaan dhaaddata.

“Mayra dhiigaa lafee
oromoota kum meeqaa
Dhiigaan si tiiyfannaa
sittin dhiifnuu tuqaa
Alaabaa Oromiyaa
faajjii walabummaa
Qophaawoo yoomiyyuu
nu siif wareegamaa.”
Alaabaa faarfatuun
walaloodhaan hima.

Bakka tantee ta’ee
si keessaan dubbataa
Walaloolee isaa
keeysatti if gartaa
Deebii waan yaaddeef
takka way rakkattaa,
Kuusa walaloo isaan
waan yaadde himattaa.

Jaalala dhugaa,
roorroos ta’e warraaysa,
Haadhaa fi abbaa
obboleeytiif obboleeysa,
Haala saba isaaf
badhaadhina biyyasaa
Hunda hammattuudha
mi’aan walaloosaa
Rabbiin haa naqu
jannatasaa keessa!

Roorroof biyyaa bahees
osuma jiraatuu
“Jiruun biyya ormaa
akka tan ifii hin taatuu
Biyya tiyya galee
lubbuun too haa baatuu”
Jechuun biyya galee
osoo tattaafatuu
Silaa duuti hamtuu
tokkorraa hin ooltuu
Hedduudha gaddine
gaafa nurraa saamtu.

Abdi Qophee keenya
ilma Mahammad Yuusuf
Jannata ol’aanaa
Rabbiin haa kannuuf!
Warra jajjabeeysee
joollee haa guddisuuf
Galannisaa hin dhumuu
Waaqni haa deebisuuf!

Yoomuu hin dagannuu
dagachuu hin taanee
Abdi Qophee keenya
hayyuu hoongan qabne
Arra du’a Rabbiin
isaan gargar baanee
Jannata kanniif
Gooytaa si kadhanne!
__________________
Najiib Zannuun/Marsimoonaa

bilisummaa

Recent Posts

Univarsitii Haroomayaa ummata keenya ni fayyadde moo itti fayyadamte?

Baruumsi bu'ura jireenya ilma namaati. Barnoonni bu'ura waa hundaati. Manni barnootaa naannoo kee jiraachuu jechuun…

4 days ago

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

The Conflict Testing Ethiopia’s Nobel-Winning Leader

4 days ago

The Security Challenges Of Addis Ababa Escalate Internally And Externally

For several months, Ethiopia has witnessed an escalation of threats on various fronts, both internal…

2 weeks ago

Reactions to the Ethiopian conflict

In a sign of growing concern in Washington about the Civil War in Ethiopia, the…

2 weeks ago

Ethiopia’s economy struggles as war reignites in Tigray

NAIROBI, Kenya — Once home to one of Africa's fastest-growing economies, Ethiopia is struggling as…

2 weeks ago