Afaan Oromoo

Walaloo: Hirriibaatu nama raffisa

“Callisi jennaan, haa callisani”

Akka isaan na dhiisan godhe

Isaan hin tuqu isaan hin ilaalu”

Jedhi ajjessi badi

Ati dhugumaan isaan na dhiisan seete

Akkamitti abdatta?!….

Abdattee maal taata? Yookiin abdii siif ta’u maal ta’a?

Kan argatan hirriba malee hirriba miti.

“Ani isaaniif hin bilbiluu naaf hin bilbilinaa”

“Narra hin ilaalinaa, maqaa koo hin ilaalinaa”

Akkamitti hawwita, akka inni si hin ganne osoo beektu.

Namni dhama’e hin rafu.

Yoo isa jalqabaa hin xumurre ta’e?.

Kan miidhame danda’us

Dhokatus dhokatus

Kan yakkame hin callisu.

Akkamiin callisaa? Gadi garagalchurra

Ransom isaa mitii? Bu’aa warra dogoggoranii.

Nageenyi argannaa mitii? . . . .

Yoo callisuu baattan rakkootu dhufa.

Yeroo wantootni fayyaa nyaataman.

Yeroo qorru deebi’ee deebi’a.

Miidhaan kun kan uummataatti raawwatamu ta’a! . . . .

Yoo gumaachite akkam.

Yeroo dhukkuba kee yaadatamtu

Yaadanno sitti fida

Yeroo madaalliin quuqama sammuu isaa irra jiru fi rakkinni isaa hundi dhumatu

Gaafa kan gudeede fokkisaa ture.

Rabbi sitti agarsiise jedhii natti murteessi hin jedhin.

Osoo naqatee hin xumurin dura

Nagaa namaaf hin kennu maaliyyuu yoo ta’e.

Otoo isa ta’ee maal qaba lugni nagaa ati dhaabdee lafee hin qabne.

Dhaala hin jirre.

Yoo naaf kenni jette eessa ta’a laata

Kan hin facaafamne hin marguu? . . . .

Yeroo tsoomiin mana duubaa nama jibbisiisu.

Balleessituun haa bookistu

Maqaan yesuus osoo ka’ee gaarii ture.

Yeroo nagaa kennite jettee yaaddu, garuu ni dheeta.

Akka laaftutti gubattee abdii hin kutin.

Fi ballinaan dadhabbii keeti.

Abdiin kee badaadha.

Hawwiin kee homaa miti

Abjuun kee nagaa.

Maal ta’uuf jirta? Maal ta’uuf deema? . . . .

Akka hin deemne. Anaan sirratti haa ta’u

Hirriba si qabudha.

Walaleessaa koo Tsegaye Gebremedsion.

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

4 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

4 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

4 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

4 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

6 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

6 months ago