Fayyaa

Bu’aa baala muka ceekhaa qabu kana beeytuu laataa

Ummanni Oromoo durirraa kaase baala ceekhaa akka qorichaatti itti gargaaramaa ture. Qorattoonni addunyaas daawaa baalli ceekaa kun qabu akka asii gadii kanatti tarreeysan.

1. Infeekshinii ujummoo fincaanii ittisuu ni danda’a.

2. Dhiitoo fi bishaan qabachuu qaamaa hin barbaachifne ni ittisa(Anti inflammatory)

3. Carraa dafanii dulloomuu keenya ni hir’isa.

(Anti oxidants)

4. Qaamni keenya dandeettii ittiin dhibee ofirraa qolachuu danda’u ni dabala.

5. Qaamni keenya yoo madaa’e dafee akka fayyuuf ni gargaara.

6. Baakteeriyaa fi fangasiin/foorfoor akka qaama keenya hin hubne ni taasisa.

7. Guddina rifeensa keenyaa ni dabala. Fayya qabeessummaa rifeensa keenyaafiis ni tola.

8. Fayyummaa gogaa keenyaaf

9. Farra kolestroolii ti.

10. Annisa ykn humna ykn jabina qaama keenyaaf ni kenna.

11. Fayyummaa ija keenyaa eeguun argaa keenya dabala.

12. Dhiibbaa dhiigaa keenyaa ni sirreessa.

13. Ulfaatina qaama keenyaa ni sirreessa.

14. Dhibee onneef akka hin saaxilamne gargaara.

15. Iitawiina/dhiitoo xannachoota dhibeef nu saaxilan malaan nurraa ittisa.

16. Bullaa’insa nyaataaf ni gargaara

17. Mukaa’uu ittisee si’oomina uuma.

18. Qoncooruu fi dulloomuu yeroo malee gogaa keenyarraa ittisa.

19. Dhibbee gaastirik (Gastric,) ittisuuf fi fooyyessuuf gargaara

Itti fayadama isaa

Akkuma shaayitti guyyatti burcuqqoo 2. oll hin dhuginaa

Faayidaan Mooringaa(Shifarraa) danuu ta’uu hubannee fayyadamuun abshaalummaa dha!

Dr. Jirenyaa. S

Maddi: WHO healthiest food guidlines and summary researches

bilisummaa

View Comments

Share
Published by
bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

2 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

2 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

2 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

2 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

4 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

4 months ago