Fayyaa

Bu’aa baala muka ceekhaa qabu kana beeytuu laataa

Ummanni Oromoo durirraa kaase baala ceekhaa akka qorichaatti itti gargaaramaa ture. Qorattoonni addunyaas daawaa baalli ceekaa kun qabu akka asii gadii kanatti tarreeysan.

1. Infeekshinii ujummoo fincaanii ittisuu ni danda’a.

2. Dhiitoo fi bishaan qabachuu qaamaa hin barbaachifne ni ittisa(Anti inflammatory)

3. Carraa dafanii dulloomuu keenya ni hir’isa.

(Anti oxidants)

4. Qaamni keenya dandeettii ittiin dhibee ofirraa qolachuu danda’u ni dabala.

5. Qaamni keenya yoo madaa’e dafee akka fayyuuf ni gargaara.

6. Baakteeriyaa fi fangasiin/foorfoor akka qaama keenya hin hubne ni taasisa.

7. Guddina rifeensa keenyaa ni dabala. Fayya qabeessummaa rifeensa keenyaafiis ni tola.

8. Fayyummaa gogaa keenyaaf

9. Farra kolestroolii ti.

10. Annisa ykn humna ykn jabina qaama keenyaaf ni kenna.

11. Fayyummaa ija keenyaa eeguun argaa keenya dabala.

12. Dhiibbaa dhiigaa keenyaa ni sirreessa.

13. Ulfaatina qaama keenyaa ni sirreessa.

14. Dhibee onneef akka hin saaxilamne gargaara.

15. Iitawiina/dhiitoo xannachoota dhibeef nu saaxilan malaan nurraa ittisa.

16. Bullaa’insa nyaataaf ni gargaara

17. Mukaa’uu ittisee si’oomina uuma.

18. Qoncooruu fi dulloomuu yeroo malee gogaa keenyarraa ittisa.

19. Dhibbee gaastirik (Gastric,) ittisuuf fi fooyyessuuf gargaara

Itti fayadama isaa

Akkuma shaayitti guyyatti burcuqqoo 2. oll hin dhuginaa

Faayidaan Mooringaa(Shifarraa) danuu ta’uu hubannee fayyadamuun abshaalummaa dha!

Dr. Jirenyaa. S

Maddi: WHO healthiest food guidlines and summary researches

bilisummaa

View Comments

Share
Published by
bilisummaa

Recent Posts

Ibsa qabxii kudha takkaa kan mana marii ol’aanaa dhimmoota islaamummaa irraa kanname

Ibsa haala yeroo ummata muslimaa irratti mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa, mana maree ulamaa fi…

3 days ago

The Uncompromising Oromo Patriotic Freedom Fighters of Oromia.

Leenjiso Horo May 25, 2023 What we have done for ourselves alone dies with us;…

6 days ago

Oromo Communities and OLLAA Thank Special Envoy of the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer

The U.S. Special Envoy met with the Oromo communities of Los Angeles and Southern California…

6 days ago

Finfinnee dabalatee masjiidonni waggoota kudhanii ol erga itti salaatamee booda carraaqqiifi roorroo meeqaan kaartaan akka kennamu eenyunuu ni beeka

Ustaaz Ahmaddiin jabaliin Magaalaan Shaggar Masjiidotaa fi Muslimoota kan of keessaa qulqulleessu yoo ta’e Muslimootaaf…

2 weeks ago

Oromiyaa: The Land of Great Revolutionary Nationalists

Leenjiso Horo May 10, 2023 Oromiyaa is a land of great freedom fighters, the land…

3 weeks ago

Waanti balleessine yoo jiraates hanga dhiifama gaafachuutti deemuu qabnaa jedhan Abuna Maatiyaas.

Paatiriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas rakkoon bataskaanattii mudate atakaaroo walqabuun kan furamu akka…

3 weeks ago