Yaada

QAROO QAXARA QOORE

Abuubakar Muussaa Wadaay Jaarraa,

Yaadannaan waan hedduu irraa barra,

Gameeysa, gamna hayyuu ilma Sabaa,

Daawitii hawaasaa gaafa guyyaa jabaa,

Biiftuu aartiitiin ibse Oromiyaa balloo,

Bu’ursee talige hawwisoo 4’n Qalloo,

Walaloo mi’ooytuu suga addaa qabdu,

Baay’ee burqisiise ta ergaansii jabduu,

Keessaa hin dhumu jechi qabu dhama

Kumaafi kitila sa yoom takkaafi lama,

Danuu qore qaroon sammuun duroome,

Walliftoota Oromoo baay’eef arjoome,

Dr. Alii Mohammed sirba itti weellise,

Maqaa Birraa ja’u kan isa gonfachiise,

“Biirraadhaatu barihee ilillin urgoytee,

Dilii maaliin qaba rabbii kiyya gooytee”

Tan jattu san barreessee gaafa itti laatu,

Aliitu dhugoomse seenaan du’uun taatu,

Qubee Afaan Oromoo walaloon barreessu,

Akka namaa galutti yoo sirnaan tarreessu,

Akka armaan gadiitti tolchee faayee,

Abuubakar Muussaa

A, B, C.., je’ee walaloon nuuf kaaye,

“A…

Ammayya ammuma ajjeesa,

Abbaan aduudha addeessaa ,

Addooyyeetu oduu odeessa,

B….

Bakkaaf boraatii mukaa barbaadu bareeda,

Birraa baranaa badduus badeen si barbaada,

C…

Mucaa caama otuun mucucaanne cehee..

Cuuncuuna coree micciiree cufti callisaa….”

Jechuun walaloo qubeen nuuf tarreessa,

Akkuman beekkamnetti waa barreessa

Waa’ee isaa himeen fixuu cal’isu malee,

Isa qofaa miti kitilaan gate diinni kalee,

Garii ibidda rasaasaatiin nurraa laboobe,

Ilmaan Sabaa akka dhoqqeet dhodhoobe,

Meeqaatam ibidda boombiin gogombise,

Akka bobba’aniin manatti galuu hanqise,

Garii macarii korrantiin qaama gubee,

Xiin-sammuu isaanii gar-malee hubee,

Jiruu itti hadheeysee qilee qabrii buusa,

San keessaa tokko Abuubakar Muussaa,

Maal waa jannaa silaas kan du’en deebi’uu,

Eega biyyee uffatee firraa haxaaween ka’u,

Warra dhiigaan qabsoo Sabaa xurree taraare,

Warra nu jiraachisuuf lubbuun saanii dabare,

Gumaa saanii baasuun hin oolu turee dafuu,

Seenaan haa yaadattu namuu du’arraan hafu,

Abuubakar Muussaa yoon Siidaa siif jaare,

Galata kee niin galchaa qaroo qaxara qoore?

Saphaloo Kadiir

Fuulbana, 2015 | Nairobi.

Walaloo tana Naayroobii, Keeniyaattiin barreesse,

Gulaaleetiin irra deebiidhaan arra isiniif maxxanse.

Yaadachiisa: Maddi walaloo tanaa Kitaaba kiyya kuusa walaloo hin maxxanfamin ‘CIMIMMUU’ ja’u keessaa muramee gabaabinaan isiniif dhiyaate.”

YAADANNOO ABUUBAKAR MUUSAA tiif

Adooleysa 16, 2022

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

5 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

5 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

5 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

5 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

7 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

7 months ago