Afaan Oromoo

Beekaan waan dubbatu beekaa, wallaalaan waan beeku dubbata.

Kaleessa #Ilaamee #7 keessatti waan an barreesseen warri mufattan dhiifama guddaa akka naaf gootan, na hoofkalchitan, kabajaa guddaan isin gaaffachaa, ammoo, Salaalerraa kanin baradhe waan armaan gadii tahuu naa hubadhaa: Kutaa Duraa

1. #Mala_dandamannaa (#social_resilience_strategy) Dhiibbaa siyaasaa amantii golga taasifatee jaarraa 7 oliif (jaarraa 13ffaa irraa kaasee) isaanirra ture akka itti dandamatan (social resilience mechanism) isaanii gaafannaan, Manatti akka abbaa, alatti akka ambaa! naan jedhan. Akkasiin, bu’uura Oromummaa tursan: aadaa, ulfaa fi bakka ulfoo, safuu, hooda, laguufi lagannaa, duudhaa fi sona, dhugeeffannaa, Ayyaantummaa, amantaa fi amantii ganamaa dhaloota dhaalchise. An sanin qoradhe, waggaa 12 dura, ergamtoinni wayyaanee yerosii, atiwoo Maccaa, maaf Macca hin qoranne, maaltu Salaalee si fide? jedhaniifi akka an #aadaa_diddaa #Oromoo_Salaalee qorachhuf ragaa guurradhee USA hin baanetti utuu balbala natti cufanii….

2. #Gootummaa (#Heroism) Qabsoo Oromoo keessatti gootonni Salaalee (Hagarii Tulluufi obboleeyyan isaan), Gen. Tadasa Birru Kenne, Badho Dilgaasaa, kkf) qooda isaan qabanfi har’as jabina Oromoo Salaalee (Tuulamaa) fkn hedduu kaahuun in dandahama. Sanuman qoradhes.

3. #Afoolaa fi #Falaasama (#Folkore & #Philosophy) Jirtuu? jennaan, Mana hin jirruu, ala hinjirru! naan jedhan, sodaa fi yaaddoo jiruu-jireenya isaanii keessatti isaan mudataa tureefi jiru (existential threat) yeroo naaf ibsan. Carraa argameenis sanuman dhaloota lafaa-dhufaa kunoo barsiisaa jira.

4. Maqoota Namaafi Bakkaa (Personal & Place Names: Ethnonyms & Toponyms) -Nami tokko maqaa #hammachiisaa fi kirittinnaa dabalatee yo xiqqaate #maqaa fi #masoo 10 gahuu qabaachuufi -Maqaa bakkeewaan ulfoo (sacred place) fi seenaa (historical sites) akka maqaa gosaa (Ethnonyms) fi maqaa bakkaa (tulluu, malkaa, oddoo kkf) (toponyms) fi miira oddoo waliin walitti dhufeenya cimaa (sense of place and place attachment) Salaaleerraan baradhe. Kanneen armaan olitti eere waa xiqqoo, Amantiitii kamuu golga godhatee dhiibbaan Oromoofi Oromummaarra gahummoo faallaa #Ayyaantummaa_Oromoo (#Oromo_Spirituality) ti waan taheef qabsoo sanirratti taasifamu bifa kamiinuu qaama qabsoo bilisummaa Oromoo tahuusaan jabeessee barsiisa. Kun anaafi isiniifis dirqama lammummaafi Oromummaati.

Ammoo, yoomuu uummatichaaf jaalalaafi kabajaa guddaa akkan qabu waanuma beekamu. Knf. barsiisuu keessa, waan an kaleessa barreese, isiniin, hordoftoota amantaa Ortodoksii kan taataniifi Athilet Tamirat Tola (yo isatu nama Bataskaana jedhame san ijaarsises tahe), qeeqi koo yoo isas / Tamirat, isiniinis mufachiise,Tamirat illee, hundaawuu, kanneen na hubattaniifi waan an Oromoorraa baradhee isin barsiisu jala deemtan, isin mufachiisuu koof dhiifama guddaa isin gaafadha. Na hoifkalachaa.

bilisummaa

Recent Posts

The Oromo Struggle: Unfinished Mission and Unintended Consequences

September 26, 2023 Deebitee Kootee Billisoo During the Abyssinian War of the conquest of Oromia,…

2 days ago

Dr. Yoonaas Birruu, the Mirror Image of Crimes of Genocide Menelik and Haile Selassie Committed Against the Oromo People

Fatansaa Sulee Shogodoo September 20, 2023 As it is clear from hateful and Oromo phobia…

6 days ago

Response to Dr. Yonas Biru, the Oromo Phobic and Oromo Hater Amhara Ultrarightist Extremist

September 2, 2023 Leenjiso Horo Dr. Yonas Biru has shown in his political Swinging Pendulum…

3 weeks ago

Obbo Baqqalaa Garbaa biyya aambaatti hafuufi hooggansummaa KFO’s gad-dhiise

Baroota dheeraaf karaa dhaabaa fi dhuunfaan siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmannaa godhaniin kan beekaman Dura taa'aa…

1 month ago

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti…

1 month ago

Oromia Liberation Struggle: A Step Forward or Backward? Which way is it?

August 18, 2023 Kurfeessaa Sararoo    The Oromo people have been struggling against the Abyssinian for…

1 month ago