Afaan Oromoo

Beekaan waan dubbatu beekaa, wallaalaan waan beeku dubbata.

Kaleessa #Ilaamee #7 keessatti waan an barreesseen warri mufattan dhiifama guddaa akka naaf gootan, na hoofkalchitan, kabajaa guddaan isin gaaffachaa, ammoo, Salaalerraa kanin baradhe waan armaan gadii tahuu naa hubadhaa: Kutaa Duraa

1. #Mala_dandamannaa (#social_resilience_strategy) Dhiibbaa siyaasaa amantii golga taasifatee jaarraa 7 oliif (jaarraa 13ffaa irraa kaasee) isaanirra ture akka itti dandamatan (social resilience mechanism) isaanii gaafannaan, Manatti akka abbaa, alatti akka ambaa! naan jedhan. Akkasiin, bu’uura Oromummaa tursan: aadaa, ulfaa fi bakka ulfoo, safuu, hooda, laguufi lagannaa, duudhaa fi sona, dhugeeffannaa, Ayyaantummaa, amantaa fi amantii ganamaa dhaloota dhaalchise. An sanin qoradhe, waggaa 12 dura, ergamtoinni wayyaanee yerosii, atiwoo Maccaa, maaf Macca hin qoranne, maaltu Salaalee si fide? jedhaniifi akka an #aadaa_diddaa #Oromoo_Salaalee qorachhuf ragaa guurradhee USA hin baanetti utuu balbala natti cufanii….

2. #Gootummaa (#Heroism) Qabsoo Oromoo keessatti gootonni Salaalee (Hagarii Tulluufi obboleeyyan isaan), Gen. Tadasa Birru Kenne, Badho Dilgaasaa, kkf) qooda isaan qabanfi har’as jabina Oromoo Salaalee (Tuulamaa) fkn hedduu kaahuun in dandahama. Sanuman qoradhes.

3. #Afoolaa fi #Falaasama (#Folkore & #Philosophy) Jirtuu? jennaan, Mana hin jirruu, ala hinjirru! naan jedhan, sodaa fi yaaddoo jiruu-jireenya isaanii keessatti isaan mudataa tureefi jiru (existential threat) yeroo naaf ibsan. Carraa argameenis sanuman dhaloota lafaa-dhufaa kunoo barsiisaa jira.

4. Maqoota Namaafi Bakkaa (Personal & Place Names: Ethnonyms & Toponyms) -Nami tokko maqaa #hammachiisaa fi kirittinnaa dabalatee yo xiqqaate #maqaa fi #masoo 10 gahuu qabaachuufi -Maqaa bakkeewaan ulfoo (sacred place) fi seenaa (historical sites) akka maqaa gosaa (Ethnonyms) fi maqaa bakkaa (tulluu, malkaa, oddoo kkf) (toponyms) fi miira oddoo waliin walitti dhufeenya cimaa (sense of place and place attachment) Salaaleerraan baradhe. Kanneen armaan olitti eere waa xiqqoo, Amantiitii kamuu golga godhatee dhiibbaan Oromoofi Oromummaarra gahummoo faallaa #Ayyaantummaa_Oromoo (#Oromo_Spirituality) ti waan taheef qabsoo sanirratti taasifamu bifa kamiinuu qaama qabsoo bilisummaa Oromoo tahuusaan jabeessee barsiisa. Kun anaafi isiniifis dirqama lammummaafi Oromummaati.

Ammoo, yoomuu uummatichaaf jaalalaafi kabajaa guddaa akkan qabu waanuma beekamu. Knf. barsiisuu keessa, waan an kaleessa barreese, isiniin, hordoftoota amantaa Ortodoksii kan taataniifi Athilet Tamirat Tola (yo isatu nama Bataskaana jedhame san ijaarsises tahe), qeeqi koo yoo isas / Tamirat, isiniinis mufachiise,Tamirat illee, hundaawuu, kanneen na hubattaniifi waan an Oromoorraa baradhee isin barsiisu jala deemtan, isin mufachiisuu koof dhiifama guddaa isin gaafadha. Na hoifkalachaa.

bilisummaa

Recent Posts

Toophiyaa keessatti Kan akka Orthodox qabeenya qabu hin jiru

Biyya biraatti manneen amantii…. - Dhaabbata gargaarsa adda addaa tolchanii hiyyeessa gargaaru, - Hospital adda…

3 hours ago

Gochaa arr’a Taakkalee Uumaarratti tahe kanarraa kaadreen PP waa baratti laataa?

Kashlabboonni amaara dhala Oromoo (Taakkalee Uumaa) DC keessatti akkasitti xiqqeessuu isaanii ijaan arguun onnee nama…

2 days ago

Ameerikaan nama Ispoonsaran baqata gara biyya Ameerika fiduuf balbala bante

USA Welcome Corps Program Tibbana Ameerikaan sagantaa godaansaa / Immigration Program/ tokko ifoomsitee jirti. Sagantaan…

3 days ago

Attack on Civilians in Wollo Oromia Special Zone

Tensions in the Wollo Oromia Special Zone (located in the Amhara Region, Ethiopia) have flared,…

4 days ago

Civilians killed, villages burnt in latest violence in restive Oromo special zone, neighboring North Shewa zone in Amhara region; federal forces deployed

Map showing part of the locations where the latest violence is ongoing Addis Abeba – Residents…

5 days ago

Witnesses say latest ethnic clashes in Ethiopia kill dozens

NAIROBI, Kenya — Witnesses allege that several dozen civilians and fighters have been killed in…

5 days ago