Oduu Haaraya

BARNOOTA WAA’EE HAJJII IRRAA MURAASA

 

= Hajji jechuun Mana Rabbii (Beeytii) dhufaan Zayyaruudha
= Hajjiin Arkaana Islaamummaa kheessaa Rukinii tokko
= Hajjiin Umrii Namaa guutuu kheessatti Al tokko qofa namarratti Dirqama taati
= Hajjiin Qulqulluun Badii tee irraa akka gaafa Garaa haadha teeti ti baatutti si deebifti
= Hajjiin Qulqulluun Galanni isiidhaa Jannata Rabbiiti
= Hajjiin Qabeenya namaa kheessatti sababa barakaa taati

Sharxii Hajjiin Nama irratti dirqama taatuun waa jaha (6)
1. Islaama ta’uu

2. Aqlii (Sammuu) qabaachuu maraatumarraa

3. Buluuga (umriin isaa gahuu ) daa’ima kan hin taane

4. Bilisa ta’uu Gabrummarraa

5. Dandeettii qabaachuu. Waa lama of kheessaa qaba kunis
a) fayyaa qabaachuu
b) Qabeenya qabachuudha

6. Yeroon Hajjii (ji’oonni) hajjii gahuudha.

/////Akrkaanni Hajjii Afur (4) //////
Arkaana jechuun Wanta yoo isa dhiisan dalaggaan sun fayyaa hin taaneedha hamma wanta sana argamsiiftutti malee

1. Al-Ihraamu (Harramachuudha)

2. Arafa dhaabbachuu

3. Xawaa Beeytii (Xawaafa ifaadaa)

4. Sa’ayii(Safaa fi Marwaa gidduu Arreeduu )

////Waajibban Hajjii Torba (7)/////

Waajiba jechuun wanta yoo isa hojjachuu dhiifte bakka sana wanta birootiin ofirraa bakka buustuudha

1. Miiqatarraa Harramachuu

2. Arafa dhaabbachuu hanga Aduun dhiitutti

3. Halkan iidaa Muzdalifa buluu

4. Jamraa (boolloo) darbachuu

5. Rifeensa ofii Haaduu ykn gabaabsuu

6. Halkanoota Ayyamaa-Tashiiqii Mina buluu

7. Xawaafa Dhaammannaa(xawaaful- Wadaa’i)

Jamraan (boolloon) darbatan sadi
1. Jamratul Aqabaa (khubraa)
Guyyaan isii darbatan ganamaa gaafa iidaa erga Aduun baatee (guyyaa 10 ffaa) jechuudha
Dhagaa (xir’acha torbaan darbatta
‪#‎Hub‬ guyyaa kana boolloo tana qofatu darbatama
Guyyaa 11 -12- 13 immoo yeroon isii darbatan yeroo Aduun sammuu isii irraa dabdeedha (ba’ada Zawaal)

2. Jamratul-Wasxaa( boolloo gidduu) guyyaan isii tana darbatan erga Aduun Sammuu isii irraa dabdeen booda guyyaa 11-12 – 13. Dhagaa (xir’acha) torba torbaan guyyaa hundaa darbatan

3. Jamralu-Sugraa (boolloo xiqqoo)
Guyyaan darbannaa isiidhaa 11- 12 – 13 erga Aduun Sammuu irra dabdeen booda Dhagaa (xir’acha) torba torbaan darbatani

Rabbiin warra ittiin fayyadamu nu haa taasisu

Check Also

abuna sawiroos

Gaaffilee bu’uraa ummata Oromoo fii Sabaaf Sa-blammoota Ortoodoksii

1. Abboota Afaan, aadaafi Safuu ummata keenyaa beekaniin yaa tajaajilamnu 2. Durii Kaasee Manni Kiristaanaa …