Categories: Amantii

Ibsa Bu’ura Muslimoota Oromoo Irraa Kenname

Oromia oromo_muslimsMuslimooni Itoophiyaa hacuuccaa mootummaan biyyattii irraan gayaa jiru ufirraa faccisuuf qabsoo karaa nagayaatiin geggeessaa jiraniif, ummatootni nageenna jaaltan kanneen addunyaa martinuu sagalee tumsaa akka dhageessisanii bira dhaabatan, jaarmayni Bu’ura Muslimoota Oromoo Waashington DC fi naannawa hundee taasifate kabajaa guddaan gaafata. Mootummaan Itoophiyaa murna amantii kan ilaalcha addaa qabu Lebnaan irraa biyya seensisee, ummata Muslimaa wayyaba dirqiin fudhachiisuuf dhibbaa godhuun , heera biyyattii ka mirga Muslimoota eegsisa jedhame ifatti cabsuu isaa mul’isa. Muslimootni nageennaa fi tasgabii jaalatuun beekaman ka Itoophiyaa kun akka ilaacha garee Ahbaash fudhatan humnaan giddisuusuun, duumessa rifaatuutii fi hurrii soda hawaasa keessatti uume. Mirga amantii eegsifachuuf sochii waggaa sadih dura karaa nagayaatiin geggeeffame keessatti gaafiiwwan hawaasa Muslimaatiin dhihaatan haga ardhaatti deebii hin arganne. “Hogganoota amantii bilisummaan haafilannu! ; mootummaan amantii keessaa harka haabaaftu! kkf ” shororkatti lakkaawamanii deebii dhaban. Gaafiiwwan dhihaatan deebisuun hafee, inumaa ii hayyoota ummata bakka-bu’anii iyyannoo san gara aangawoota mootummaatti dhiheessan hidhatti guuranii dararuun tuffii jibbaa fi tuffii Islamaarraa qaban akeeka. Kunoo haguma ammaattuu taanan, gaafiiwwan ummani Muslimaa dhiheessan deebii fi furmaata abdachiisaa hin arganne. San daran, akkaataa nama gaddisiisuun namoota nagayaa hidhuun nannawoota biyyattii mara keessatti babal’ataa deeme. Heerri Itoophiyaa namuu akka mirga amantii guutuu qabuu fi akkasumattis akka bilisa tayee gurmuun ijaaramuu dandawu dubbata. Haatahu malee, Muslimoonni biyyattii mirga kana hojiin arganii hin beekan. Waan biraa dhiisii, bakka’ootuma dhimma amantii fi haala jireenna haawaasummaa eegsisan filachuufillee mirga guutuu hin qaban. Akkuma ifatti mul’atutti, miseesota gurmuu Majlisaa mootummatu muuda Muslimootaa. Kun tahuun mataa isaattuu, jarreen sun mootummaa isaan achi kaatatee alatti dantaa hawaasa Muslimaa tiksuuf amaanaa ummatarraa itti kenname akka hin qabne akeeka. Heerri biyyattii illee xalayarratti barreeffamuu bira dabree mirga Muslimootaatiif homaa bu’aa hin buufne. Itoophiyaa keessatti ardhaan tana, mootummaan amatii keessa seenee Majlisatti namoota ilaalcha amantii Ahbaash tarkaanfachiisan guuruun isaa akka ummanni Muslimaa Ahbaash fudhataniif Kun tahuun ammoo Islaamumaa haqaa biyya keessaa dhabamsisuuf ta’uun dhugaa ifa jirtu. Haala akkanaattu daangaa malee nu yaadchise. Kanaafuu, Mootummaan kun Islmaamummaa balleessee cunqursaa oofaa jiru akka daddaffitti dhaabuu hubachiifna. Gaafiiwwan Muslimoonni dhiheessaniif deebii quubsaa kennee dhimma amantii keessaa akka harka baafatu gaafanna. Akkuma heerri biyyattii jedhutti mirgi amantii ka Muslimootaa akka kabajamu gaafanna Bakka-bu”oonni Koree Muslimaa kanneen himannaa dharaatiin waggoota sadihiif hidhaa keessatti dararamaa jiran akka hatattamatti bilsia baafaman gaafanna Boordii Bu’ura Muslimoota Oromoo

bilisummaa

Recent Posts

Koree raawwachiiftuu ajeechaaf Oromiyatti ramadamte

Koreen dhoksaan ajjeestuu maqaa nageenyaatiin MNO keessatti Mummicha Ministeeraatiin hundaa'ee fi Obbo Shimallis Abdiisaatiin kan…

4 months ago

Iccitii hidhamuu Obboo Battee Urgeessaa

Haabtaamuu Tasfaayetiin: Tibba darbe kana mariin Paartilee siyaasa Oromoo jedhu kan kanaan dura bara cee’uumsaa…

4 months ago

Godina Baalee: galgala ar’aa magaalaan Roobee balaa ibiddaatiin qabeenyi hawaasa bal’aa hedduun barbadaawe.

Galgala sa’aatii 2:00 (8:00) irratti balaan kun naannoo Buufata durii (Aroge-Mannahaaraa) jedhamu,Masjidannuur cinatti suuqii fi…

4 months ago

Gadaan gujii abbaa gadaa 75ffaa argate

Ofii Abbootii Gadaa 74 baallii waliif dabarsaa asiin geessisan beektu? Haala duudhaa isaa eeggateen waggoota…

4 months ago

Oromiyaan ganna shan guutuu waraanan hunkuramaa jiraatuu namuu ni hubata

Ijoollee Wareegamtootaaf Jecha ...  Nagaa Bara ammaa silaa martuu bakka maratti muldhata. Oromiyaan ganna shan…

6 months ago

Abiy Ahmed’s erecting Memorial Statues for genocidists of the Oromo for Menelik II and Haile Selassie

December 10, 2023 Leenjiso Horo    This article addresses the issue of the Oromo failure to…

6 months ago