Oduu Haaraya

AFAAN OROMO CURRICULUM SHORT-CUT IN MAQII, BOTEE, BUSHOOFTUU

(Oromedia, 20 March 2012) In some  cities of Oromia Afaan Oromoo classes are substituted by Amharic languages  by dividing the school system into three categories as a means of abridging the rights.

According to our sources from Oromia, the Ethiopian government thorough its ministry of education reversed part of the constitutional rights of the Oromo people under its rule in many ways.

Among these infringements on the democratic and human rights of the Oromo people as seen recently perpetrated on them by the regime is the infringements on the very gains of the constitution of the country that allows nations and nationalities to exercise the right to read and wright in their mother-tongue at least atelementary school education level. But those rights are daily abridged by cutting on curriculum in areas ceded to other nations and nationalities, and now being extended to even cities in Oromia regional state proper. The recent abridgements of rights are imposed on two cities in central Oromia: Mekii and Bishoftu.

Meki and Botee are the capital cities of Dugda and Bora districts of JIILLE Oromos mainly and JIDDA, SODDO, and ARSII Oromos.
BUSHOOFTUU is the capital city of ADAA district that is home to the ADAA, JIDDA, LIIBAN, GAJJA, ABBICHUU, and SOODDO Oromos mainly. These two/three cities are deprived of the AFAAN OROMOO classes by dividing the school system into three categories as a means of abridging the rights:
1. Public schools can offer Afaan Oromo only from 8:00 am -12:00 midday if teachers are available and students registered for classes as their preference, but NOT as a MANDATORY regional national state language of orientation;
2. Private schools including religious based schools do not offer Afaan Oromo classes as a subject as well as as a language of regional curricular language of instruction;
3.All public school classes are offered in Amharic from 2:00 pm -last hours including evening classes.
4. Never have been implemented is the “Oromo” (Oromo wereda) district located between Darraa and Tach Bete wereda of Marrehaa-Bete Awurajja. Residents of this district, who are Oromos but lost their mother tongue as a result of long years of repression have demanded their district be included to Darra and be able for their children to go to schools where Afaan Oromo is offered. Their demands have never received attention by the regional state of Amaaraa and the central government.
Other cities soon to be given a chartered city status, ADAAMAA and SHAASHAAMANNE are under threat.
The Oromia regional state plea to reinstate Afaan Oromo as a language of instruction to this cities has been turned down by the central government via its arm-the ministry of education. Furthermore, those who attend Afaan Oromo classes in the early morning classes are discouraged and bullied at schools and on their way to and back home from.school.

 

Check Also

usmaayyoo muussaa

Yaadannoo artist Usmaayyoo Muussaa

Sagantaan yaadannoo Artist Usmaayyoo Muussaa magaalaa Finfinnee Hoteela ILILI INTERNATIONAL tti torbaan dhufu ni qophaawa. …

One comment

 1. HIREE
  Resettlements
  Waraabessi olla hin tuquu
  Garuu yo beelawe agabu hin buluu
  Caccabseeti nyaata lafe hin hanbisuu
  Namni olla isaa halkan ciise hin rafuu
  Hedduu ni yaaddawaa nagaya hinqabuu
  Maqaan koo saroobbatee bulaa
  Duraan natti fakkaatte Namaa
  Ammaan si bare ati waraabessaa
  Nyaatte hin quuftu haadha garaa
  Maallaqa maallaqa jettee na darartaa
  Hanga yoomiin siif guura doolaaraa
  Kaniin dur siif guure sheena natti tahaa
  Kabajaa naaf dhabdee ana arrabsitaa
  Mee na dhagahii sittan himaa
  Yaa jalloo haadha garaa
  Inumaa bilbilaan ana sodaachiftaa
  Kkkkk…intal anumaatu si quubsee
  Amalli kee natti jijjiiramee
  Erga biyya dhaqxee dhuftee
  Namuutu si beeka bara lama duraa
  Qabeenya hin qabduu harkiiniis si duwwaa
  ‘’Si shoom yaal bellaa
  Yi qoccuwaal si shaar’’je’amee
  Kanuma gorfamtee naaf dhuftee
  Ergasii hawaasa quncisuuf karoorfattee
  Irratti bobbaatee
  Hafuura hin fudhannee
  Waa hedduu waliiniis hojjannee
  Har’a maal dhageessee na jibbitee
  Akkamiin har’a natti dhaadattee
  Biyyaahiin si baasa jette natti waakkattee
  Si ati yaa urunguu maal of seetee
  Siitu na Uummate moo ana tolfattee
  Of yaadadhu gadi galoo saree
  Haya……galatuma kiyyaa
  Yaa uruguu namaa
  Mee yaadadhu yaa jeedalloo
  Garaa guutuuf isa qanqalloo
  Hiree arkachuuf maallaqa kafalee
  Aniis bar hin hannee ka ati liqimsitee
  Kumaa sadii guutuukaniin sitti kennee
  Bar riyaalaa mitii doolaaraa ka nyaattee
  Anaa fii warri kook an biraa agabnee
  Baga irraanfatte kan koo duruu dhumee
  Aniis ka na dhibe kan namarraa guurree
  suuta natti Maaliif himnee
  uruguu yo hireen dhabmtee
  duraan eessa fiduuf kaatee
  Rabbi biraahii mo ameerka gaayattee
  Obaamaa si kenne gurguri siin je’ee
  Gatiin nama tokko achitti hoo meeqaa
  Jimlatti moo saffartee gurgaurtaa
  Akka feeteen ja’aa ati yo si baasee
  Dubbachuu hin dhiisuu ati na dhaaddattee
  Mee niin eega waan ati argattee
  lubbuun tootiis yo harka kee galtee
  an kanuma siif je’ee ergamee
  akka fedhii teetii hunduma hojjadhee
  waan feete dubbattaa siitu na tolfatee
  koominiitiis sumaatu jaarratee
  manguddoo tolfatee siitu bobbaafatee
  warra nama quncaasuun beekkamee
  har’a filattee maallaqa guuruuf ergattee
  maali badiin tiyya narratti bobbaatee
  bara lama dura miilaan lafa deemtaa
  maallaqa siif guuree sossobee hawaasaa
  amma natti boonte siif bite konkolaataa
  jaarsa dhalataa afrikkaa gurrachaa
  amma jijjiirattee isa nama diimaa
  mana siif ijaaree isa fooqii gubbaa
  meeshaallee bite hunduma siif guutee
  qabeenya horattee har’a nama taatee
  ati hin hojjannee hawaasarra guurree
  ofitti kijibdee kan kee si fakkaatee
  yaa urunguu funaantuu saree
  daranuu kan heddu na aarsee
  oromoo arrabsuu kee
  bara ati nama irraa dhalattee
  abbaan keen miseensa wayyaanee
  of qorqttee amaara moo tigree
  nama hin beekne sobi an si baree
  akaakoon hambaa sirnaa dabree
  dafiiti deebisi kan guurte doolaaraa
  an dhammadhe boodde ni salphattaa
  maallaqni oromoo way akka itti mi’aawuu
  hoggaaniif nyaatanii ittiin bashannantuu
  heddu nama tola dafee dhuma garuu
  haya… ati humaa hin taanee
  ofille arrabsee saba koo xiqqeessee
  siitu na tolfatee nallee bobbaaftee
  maallaqa hawaasatiis guurutti na ergee
  garaan kee hallayyaa bililee
  ati quuftee hin beeytuu ya saree
  of kabaji naamusni birillee
  lafatti yo kufe ni caba ammallee
  si gahee kan koo dhaamsii
  doolaaraan si kenne harkattii
  lakkoofte fudhatte naa deebisii
  daddafi Oolchitee hin bulchinii
  funyaaniin na haa baatu hireen teetii
  hireen too harka rabbi guddaa jirtii
  galmee teetiin balleessa kan jettuu
  yo feetiis ciccirii libaanata aarfadhuu
  awrooppa,ameerikaan ati na geessituu
  biyya magarriisa oromiyaa hin geessuu
  waaqni … karkarrotti si jijjiiruu
  ulfi kee jaldeessa ta’ee ha dhalatuu
  haqni oromoo Abadan hin dhokatuu
  kan ati nyaatte funyaaniin ha bahuu
  dhalti kee haa goguu
  yaa saree urunguu
  haa …wilii nagayni kee hin jiruu
  haqni galu hin Ooluu
  hangamillee turuu
  galanni kee ibidda ha tahuu
  dur waa nama hin abaaruu
  garaatu na gubata ogaan yayyaadadhuu
  kanaafiin dubadhee
  nahin ajaa’ibinaa numaan mufadhee
  hedduun dagamee saamamee
  goyyoomeen harka duwwa hafee
  dhiifama isin gaadhee
  garuu akka koo isin akka hin taanee
  gocha badaa narratti raawwatamee
  kana anumaa of godhee
  oromoo akka hin dagamnee
  kuno an isiniif dhaamee !!!

  Caccabsaa Diinaa

  oromorefugee@yahoo.com