Oduu Haaraya

ANI DHIISEE HAASAWA DHAMAAYYUU

An dhiisee haasawa dhamaayyuu

Osoo dhiifnee nu hunduu bar hayyuu

Ittuma dhiisuu isiniif hin wayyuu?

Kijibdee ammas olii gad dhayuu

Bar kun afaanumaa bushaayuu!!

Bushaayuu hadhaayuu!!!!!!!!!

Raajii waan ajabaa…………….

Waan kana mee taajjabaa

Bineensuu sila waa beekaa

Waas karaa akeekaa

Bullaallaa adi dhufee narra maraa

Sila waan achirraa baru jiraa?

Beekaan bar waa raagaa

Achi laalee waa argaa

Maalimmoo bukeessuu

Eessatti bilcheessuu

Eennullee nyaachisuu

Hollaaltuun laaftuu yuuyyaa

Of buuftii hallayyaa!!!

Moo maali?

Mee atuu maalali

Garuu bullaallaan adiin nagayaa

Araara osoo buufnee maal tayaa?

Bullaallatuu nama caalee

Nami maa of wallaalee?

Raajii ajabaa…………………

Mee isinis taajjabaa!!!

Ani dhiisee bar lola

Lolli ana qofaaf waa tolaa!

Isiniif tola moo balaa????????

Isinis waan kana tolchaa laalaa

Humna qabeessis bar kufuu ni malaa

Jiruuf nagayatuuyyi falaa

Maaf taatuu natti halaalaa

Raajii, ajabaa…………….

Mee isinis taajjabaa!!!

Bineensuu kunoo waa himaa

Kun hundaaf ajabaa, raajimaa!!

Namni maaf tahee hagas hamaa?

Mee maalumas jedhamaa?!

Raajii raajii…………….

Sila hin nyaatee banjii?

An dubbii keessan itti dhiisee

Faallaa hojjachuun maaf na barbaachisee?

Faallaatu  kuffisaa dharri haa dhagayuu

An galataa ammas homaa hin tayuu!!!

Dubbii faallaa an ittillee dhiisee

Barariinsi bullaallaattu na hubachiisee!!

Diddanii diddanii, jechi koo hadhaayaa

Isin harcaasaa isin lafaan dhayaa

Balaan isin fiddan isin qilee kaayaa

Bullaalla nama caalee

Namni kunoo of wallaalee!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maali namni yaraan, maali inni dharaa

Ofumaa hojjatee gidiraa

Nama ammoo balleesseef abaaraa

An ammas kunoo jedhee araaraa

Garuummoo saba bakka bu’ee iyyaa

Deebisaa gaaffii saba kiyyaa

Diddan sabni lafaan isin dhayaa!!!!!!!

Raajii raajii…………………………

Kan dharri nyaatee banjii!!!!!!!

 

Gamteessaa Sabaa

Check Also

usmaayyoo muussaa

Yaadannoo artist Usmaayyoo Muussaa

Sagantaan yaadannoo Artist Usmaayyoo Muussaa magaalaa Finfinnee Hoteela ILILI INTERNATIONAL tti torbaan dhufu ni qophaawa. …