Oduu Haaraya

Walaloo: Hirriibaatu nama raffisa

“Callisi jennaan, haa callisani”

Akka isaan na dhiisan godhe

Isaan hin tuqu isaan hin ilaalu”

Jedhi ajjessi badi

Ati dhugumaan isaan na dhiisan seete

Akkamitti abdatta?!….

Abdattee maal taata? Yookiin abdii siif ta’u maal ta’a?

Kan argatan hirriba malee hirriba miti.

“Ani isaaniif hin bilbiluu naaf hin bilbilinaa”

“Narra hin ilaalinaa, maqaa koo hin ilaalinaa”

Akkamitti hawwita, akka inni si hin ganne osoo beektu.

Namni dhama’e hin rafu.

Yoo isa jalqabaa hin xumurre ta’e?.

Kan miidhame danda’us

Dhokatus dhokatus

Kan yakkame hin callisu.

Akkamiin callisaa? Gadi garagalchurra

Ransom isaa mitii? Bu’aa warra dogoggoranii.

Nageenyi argannaa mitii? . . . .

Yoo callisuu baattan rakkootu dhufa.

Yeroo wantootni fayyaa nyaataman.

Yeroo qorru deebi’ee deebi’a.

Miidhaan kun kan uummataatti raawwatamu ta’a! . . . .

Yoo gumaachite akkam.

Yeroo dhukkuba kee yaadatamtu

Yaadanno sitti fida

Yeroo madaalliin quuqama sammuu isaa irra jiru fi rakkinni isaa hundi dhumatu

Gaafa kan gudeede fokkisaa ture.

Rabbi sitti agarsiise jedhii natti murteessi hin jedhin.

Osoo naqatee hin xumurin dura

Nagaa namaaf hin kennu maaliyyuu yoo ta’e.

Otoo isa ta’ee maal qaba lugni nagaa ati dhaabdee lafee hin qabne.

Dhaala hin jirre.

Yoo naaf kenni jette eessa ta’a laata

Kan hin facaafamne hin marguu? . . . .

Yeroo tsoomiin mana duubaa nama jibbisiisu.

Balleessituun haa bookistu

Maqaan yesuus osoo ka’ee gaarii ture.

Yeroo nagaa kennite jettee yaaddu, garuu ni dheeta.

Akka laaftutti gubattee abdii hin kutin.

Fi ballinaan dadhabbii keeti.

Abdiin kee badaadha.

Hawwiin kee homaa miti

Abjuun kee nagaa.

Maal ta’uuf jirta? Maal ta’uuf deema? . . . .

Akka hin deemne. Anaan sirratti haa ta’u

Hirriba si qabudha.

Walaleessaa koo Tsegaye Gebremedsion.

Check Also

aa

Ramaddiin isii maqaa. (noun) AA Qubee 2 Jechi kun akkmitti dubbifma? Sagalee AA 1. jecha …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *