Oduu Haaraya

Wajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa’imman Godinaa Hararge Baha.

 

 

Karoora Gabaaba Konfaransii  Sosochii Dhabamsiisa

BMG fi MKB Irrtatti qophaa’ee

Camas 2009

Harar

Sensaa

Akka addunyaatti  rakkoowwan dubartoota irra gahaa jiru maqsuuf  waligalteen  mootummoota gamtoomaniin bara 1993tti bahe  akka ibsutti miidhaan dubartootaa irratti dhaqqaban kanneen akka miidhaa qaamaa, miidhaa Xiin sammuu irratti geessisaa kan jiru yoo ta’u, rakkoleen kunniinis kan raawwataman humnaan/dirqamaan biramadummaa  dubartootaa sarbuun  jireenya dhuunfaa fi haawasa keessatti qaban irratti dhiibbaan irraan  gahaa turuu ni ibsa. Biyyi teenyas

Walqixxummaan korniyaa fi mirgi dubartootaa akka kabajamu heera bara 1987 keewwata35 keessatti kan mirkanaa’e yoo ta’u bu’uruma kanaan Seerri Maatii Oromiyaa fi Seerri Yakkaa Foyya’ee bahes miidhaa fi yakkoota dubartootaa fi daa’imman irra gahaa jiran maqsuu keessatti shoora guddaa taphachaas jira. Yaa ta’uutii miidhaan barmaatilees ta’ee koorniyaa bu’uurefate ammas bal’inaan dubartoota irra  gahaa jira

Kanaafuu,koonfiransiin Godiina  irraa hanga gandaa fi gandaa gaditti(RMDD fi Tokk-shaneetti)gaggeeffamu kun miidhaa koorniyaa bu’uureffate fi barmaatilee miidhaa geessisan maqsuu keessatti  jijjiirama amalaa fi hubannoo hawaasa bal’aa keessatti ni fida  amantii jedhuun  barreeffamni kun akka qophaa’u ta’ee jira.

Kaayyoo

  • Midhaa korniyaa Bu’ureefatee fi Barmaatilee miidhaa geessisan(BMG) dubartoota irratti raawwataman akkasumas ilaalchaa fi Gochaan loogii  dubartoota irratti geesiisan  qabsoo qooda fudhattootaa fi hawaasa bal’aatiin  haambiisuudhan hirmannaa fi fayadamuummaa dubartootaa kallattii hundaan akka mirkanaa’uu  kaka’umsaa fi dadammaqina uumuu dha.

Galma

  • Qaama hunda biratti jiijjiiramnii ilaalcha  dhufee dubartootaa fi daa’imman yakkoota BMG’n irraatti raawwatamuraa bilisa ta’anii omishitootaa fi fayyadamtoota  ni ta’u.
  • Sosochii bal’aa taasifamu kan keessatti dhimmi BMG fi miidhaa  koorniya bu’uureeffate dhabamsiisuu Ajandaa RMDD fi raayyaa guddichaa ta’a

Karoora sagantaa konfiransii  FBMG sadarkaa Godinaa ,Aanaa fi hanga 1-5itti gaggeefamu.

Sadarkaa Godinatti

Lakk Qamaa hirmaatu Baayina Qamaa mari’achisuu Guyyaa mariin itti gaggeefamu Ibsa
1 Qadii fi Abba Amaanta kirstana        48 Itt/Bulchaa

Haqaa

Itt/polissii,DHDD

16/9/2009 Galma bulchinsaa.
2 Dhimma Islama Aanaa         24
3 Korniyaa polisii Aanaa         24
4 Korniyaa  seektaroota godina         32
5 Itt/gaf.kabinee Godina         62
6 Abba seera Aanoota        24
7 Abba alangaa        24
8 Dhab/ mit/motuumaa Korniyaa irratti hojjatan        15
9 Itt/G/Ligii Dubartoota         24
277

 

Sadarkaa Aanaatti

Lakk Qamaa  Aanaa irratti hirmaatu Baayina Qamaa mari’achisuu Guyyaa mariin itti gaggeefamu Ibsa
1 Kabiine Aanaa hundaa      1440 Bulchaa Aanaa,I/GHaqaa

I/GDHDD

10/9/2009 Galma Aanoota
2 Dhimma Islama abba amantaa kirstanaa      45
3 Korniyaa polisii Aanaa       24
4 Korniyaa  seektaroota         768
5 Jarmaale dubartoota fi dargagoota       384
6 Qindesituu ekistenshini fayyaa        540
7 Itt gaf/Gumii shamaranii (Barsiistuu)        200
8 Itt/g/buf/fayyaa      186
10 Manguddo biya kan dhiraa fi dubartii 154
11 Dareektara mana barnoota 200

 

Sadarkaa Aaradatti koonfiransii gageefamuu.

Lakk Qama hirmaatu Baay’ina hirmaatoota Qama mari’achisuu Guyyaa maarii Ibsa
1 Kabinee Araddaa      3780 Kabinee Aanaa

Jarmaale Dubartoota Aanaa fi BBH

14 Aradoota

2

Jarmaayalee dubartoota aradaa     4320
3 Gaggeesitoota 1-5 fi garee     14000
4 Hujaatoo Ekstenshinii fayyaa      540
5 Barsistoota      1000
6 Ogeesa fayyaa     1000  
7 Abba Ammantaa aradda keessa jiru.      1080
8 Desistoota Adaa      2700
9 Miliishaa  Aradda

 

Sadarkaa Garee misoomati

lakka Qamaa Hirmaatuu Bayina  hirmaatoota Qamaa Marisiisu Guyya Ibsa
1 Hoggantoota  1-5 hunda Halaa qabatama -Abba Aradda fi kabinee aradda

-Hojatoota motumaa hunda

14
2 Abbotii Amaanta ganda keesaa jiran hunda ‘’
3. Namootaa umaata birati fudhatama  qaban ‘’
4 Misensaa dhabba hadhoo hundaa ‘’
5. Dubartoota shammarani hin  heeruumin hunda ‘’

 

Haqaa dubartiif irra deebinee haa yanuu‼

Check Also

loogii ethio telecom

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti …