Oduu Haaraya

Akkaan yoo mirriysan malee

NAMNI BARREESSE:-
DR/MOHAMMED RASHAAD ABDULLEE
Akkaan yoo mirriysan malee
yookkaan geyraran malee
afaan guddaa dhabanii
walle’ee weedduu malee
yookkaan taphatan melee
afaan bal’aan horanii
****************************
xilaatan lolan malee
yoo-ffirraa khaasan malee
Jiruu gaariin halanii
mataa ol qabattu malee
waan keetii loltu malee
du’aadha siin je’anii
***************************
Addunyaa horan malee
yoo waa baratan malee
mi’aa jiru’uun arganii
*************************
ayli’iin deeman malee
namoo qabaatan malee
cinqii jalaan bayanii
**************************
yoo walii nayan malee
walii laalatan malee
namoo waliin tayanii
*****************************
hiriyaa jabeessan malee
jaalalloo furan malee
tumsa waan argatanii
cinqiin yoo dhufte malee
 yoo kha’ee si fur malee
jaala ifiin baranii
**************************
dhuga’aan deeman malee
Yoo garaa tolan malee
dharaan waliin galanii
***************************
waliin yoo galan malee
waliin yoo yaa’an, malee
Haala waliin baranii
**************************
Saba fii guddisan malee
biyya fii jaalatan,malee
dhiira waan je’amanii
**************************
bakkayyuu ka’an malee
waliin hojjatan malee
baraa alaan galanii
**************************
jayna yoo dursan malee
luyna beysisan malee
waan deemaniif dhabanii
*****************************
qarri yoo dubate malee
gowwaan yoo use malee
heera jalaan bayanii
***************************
obsa yoo qabaatan malee
waan ifii kennan malee
namaan deemu’uun tolanii
********************************
qalbii yoo tolan malee
waaqa yoo sodaatan malee
kharaa   gaariin  galanii
*****************************
yoo dubbii baran malee
heera eeggatan malee
nama jalaan bayanii
**************************
afaan yoo tolan malee
harka bal’atan malee
bakka dhiiran gayanii
***************************
guddaa yoo khabajan malee
xiqqa’aa nayan malee
haala gaarii dhabanii
****************************
humna yoo qabaatan malee
sanuu yoo dalagan malee
miidhaa jalaan bayanii
*****************************
waan namaa tolu malee
kan sa’aa tolu malee
waan  biraan dalaganii
*****************************
jallataa mukaatif malee
qottoo yootti khaayan malee
muka muru’uun tolanii
*******************************
suuta yoo deeman malee
yoo firraa eegan malee
bar akkaan diramanii
*****************************
yoo waliif tumsan malee
waliif yoo du’an malee
hamtuu jalaan bayanii
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kan maxxanse, Najiib Zannuun

Check Also

ali birraa2

Hangafni Artistoota Oromoo Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa biyya irraa hin galetti godaane.

INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEEYHI RAAJI’UUN Anis Biyyaan Qabaa Biyya Biyya Caaltuu Biyyatoo Oromiyaa Tan …