Oduu Haaraya

Kitaaboota dubbifamuu qaban

Gumaata Abbaan Urjii seenaa ogbarruu Afaan Oromootiif gummaachan laayyoomiti

Kitaabni seenaa dhugaan lafarra ture karaa bareedaan barraawee dhaloota barsiisuu dandayu kitaaba Abbaa Urjii kana. Kitaaba akkaataa nuuf galuun, akka beeynutti nuuf barraawe. Jiruu fii jireenya hawaasaa bifa asoosamaatiin seeneysaa seenaa fii qabsoo Oromoon kheeysa as dabarte nu bashannansiisaa nu barsiisa.

abbaa urjii 1

Kitaabonni isaa seenaa, eenyummaa, duudhaa, qabsoo, Afaan Oromoo fii waa hunda nama barsiisan waan taheef bitadhaa dubbisaa. Warri biyya alaa jirtan hiree laaftumatti arkachuu qabdan waan taheef Abbaa Urjii iyyaafadhaa dubbisaatii kitaaba harka kheeysanitti galfadhaa beekumsa horadhaa. Seenaa kheenya barannee, sirritti akheekkannee hegeree teenyaas haa tilmaamnuu, dhaloota dhufuus seenaa haa dhaalchifnuu.

Nuti warri biyya kheeysaa ammoo RAAMMISOO fii HUURSO malee kan biraa hin arkanne. Dharraa kitaabota khanaatiin khaf taanee jirra. Kabajamaa fii jaalatamaa abbaa keenya hayyuu gameeysa seenaa hedduu nu barsiise Abbaan Urjii kitaabota kanneen gama biyyaatti akka nuuf ergu isatti waywaanna.

Check Also

usmaayyoo muussaa

Yaadannoo artist Usmaayyoo Muussaa

Sagantaan yaadannoo Artist Usmaayyoo Muussaa magaalaa Finfinnee Hoteela ILILI INTERNATIONAL tti torbaan dhufu ni qophaawa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *