Oduu Haaraya

Osoo hin gaafatin, Osoo hin hubatin….

Osoo hin qoratin
Osoo keessan barin
Daftee hin dubbatin!

Dubbii qaccee qabdee
hin raabsin jarjartee
Booda ni gaabbita
gaafa dhugaa hubatte
Ta’uuf dhaba isii
irraa quban qabduu
Jaaramuuf gadditee
diigamuuf kan gammaddu,
Nutis hin diigamnuu
atis humaan fiddu.

Maatii fi gandinuu
kan waliin jiraatu
Wal dhabbiin uumamtee
walittis mufatu,
Manguddootu jiraa
heeraaf seera murtuu
Deebi’uun araaraan
walumaan jiraatuu
Sumaa itti salphata
kan olola ooftu.

Sammuutee sirreessi
hammeenyan yaadinii
Cubbuu leellistee
dhugaan ukkaamsinii
Xiinxalii hubadhu
komachuun baddinii
Nuti tokkoo bari
nu diiguu hin gaabbinii!

Nama if sirreeseet
namallee sirreeysaa
Nama ifii gorfameet
namallee gorsaa
Mataakee sirreessii
deebi’ii nu gorsii
Ifii bilisoomii
nullee bilisoomsi!

Gorsaafin siif himee
kunoo sitti gabaa
Yoo didde ammoo beeki
sumaat itti gaabbaa
Kan bahaa fi dhihaa
kan kaabaa fi kiibbaa
Tokko ta’uu beekii
dhiisi mee kijiba.

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …