Oduu Haaraya

SEENAA FI HOJII SHEEK BAKRII SAPHALOO(ABUUBAKAR USMAAN ODAA) KUTAA 2FFAA

 
SEENAA FI HOJII SHEEK BAKRII SAPHALOO(ABUUBAKAR USMAAN ODAA)

KUTAA 2ffaa

SOCHII SHEEK BAKRII HAALA SIYAASAA FI HAWAASUMMAA OROMOO KEESSAATTI QABAACHAA TURE.

Barreessaan :- Saphaloo Kadiir

sheek bakrii saphaloo

Sheek bakrii saphaloo warraaqsi sochii siyaasaa fi hawaasummaa oromoo keessatti qabaachaa ture baayyee cimaa fi kan seenaa isaa boonsuu dha. Kana keessaa akka fakkeenyaatti kan ibsaman:

Bara 1960 keessaa waldaa afran qalloo magaalaa dirree dhawaa keessatti hundeeffameef deeggaarsaa maallaqaa sassaabuu, hawaasa kakaasuu fi walaloo welliistootaaf kennuun hirmaacha turuu isaa hayyooni seenaa ni dubbatan.
Walaloo isaa humnaa qabeessaa, bareedina fi badhaadhina afaan oromoo ibsitu saniin hayyoota, walaleessitootaa fi wellistoota akka abubakar mussa, ayub abuubakar fi shantam shubbisaa faa akka horatamaan taasiseeti jira.
Bara 1960’ma keessaa kallattiin hawwisoo aadaa lama/biiftuu ganamaa fi urjii bakkalcha/ akka hundeeffaman hirmaannaa taasisee, miseensaas akka ture ragaan ni mul’isa.
Hundeeffama waldaa maccaa tuulamaa bara 1963-1967 finfinneetti yoo bu’uureeffamu deeggarsa yaadaa fi hirmaannaa gara garaatin maddii dhaabbachaa akka ture himama. Yeruma kana osoo mootummaan uggura hidha magaalaa dirree dhawaa keessaa akka hin baane irra kaayee jirutti general taddasaa birruu kan sababa waldaa macca fi tuulamaatiin galamsotti hidhame yeroo lama dhooysan deeme laalee, yaadaas wal dabaarfateeti jira.
Bara 1963 keessa sagantaan tamsaasaa raadiyoo magdashoo irraa afaan oromootiin dabaarsaa tureef dhooysatti walaloo fi gorsaan jajjabeessaa tureeti jira.
Sheek bakriin mana kitaabaa ammayyaawaa(modern library) iddoo iddutti gaalaa fi harreen sossoohuu akkaataa mala tooftaa baruu barsiisuu ammaayyaatiif mijjaahuutti iddoo deemu maratti if jalaan deemaa ture. Kuniis ragaalee isaa bakka deemu hundatti akka if biraa hin dhabneef isaan gargaara ture.
Sheek Bakriin nama yeroo jalqaabaatif afaan oromoo barruun akka dhihaatuuf qubee afaan oromootiif mijjaahu uumee dha. Qubee kanaas yoo kalaquu yeroo dheeraa irraatti fixee , guyya guyyaa barattoota isaa barsiisaa, halkan halkan ammo qubee kana bocaa bulu ture. Qubee kana waggaa hedduu booda kalaqee eega xumuree barattoota isaa ittiin barsiisaa, walaloo isaatiis ittiin barreessaa kan ture tahuu ragaaleen qorannoo seena ni mul’isa. Gama biraatiin qubeen sheek bakriin afaan oromootiif uumee kun akkuma afrikaattuu isa jalqabaa akka tahe shakkama. Maaliif jennaan qubeeleen afaanoota afrikaa marti kan biyyoota adda addaa irraa ergifame tahuu seenaatu mul’isa. Qubee sheek bakrii ammo qubeelee kanneen hundaa adda tahuu isaa ragaan ni mul’isa.
Qubeen sheek Bakrii kunis naannoo harargee, arsii fi baaleetti tamsaa’uun ummata oromoo bira gahuu yeroo jalqabu mootummaan haylasilaassee irratti dhaqqabee sheek bakriin magaalaa dirree dhawaa keessaa bahee karaa biraa deemuu akka hin dandeenyeef uggurri hidhaa irra kaayamee ture, bara 1965-68 hidhaa kanaan eega turee booda bara 1968 ti wiirtuu barnoota koortuu torbaanitti yeroo 2 ykn 3 akka dhaqu hayyamameef. Waggaa kudhan haaluma kanaan dirree dhawaa fi koortuu jidduu qofa deddeebi’aa ture.

Sheek Bakriin yeroo uggurri hidhaa irra kaayame kanaas hojii saba isaatiif hojjachaa ture addaan muruu hin dandeenye. Yeroo sanitti hojiin inni hojjate keessaa walaloo isaa dabalatee kitaaba maqaan isaa ‘Shaaldaa” ja’amuu qubee isaatiin barreessee ummata oromoof dhiheesse ture, shaaldaa jachuun hiikni isaa ‘ablee qaraa’ akka jachuu yoo tahu odeeffannoo siyaasaatiin ummata oromoo qaruuf kan qophaawe akka tahe seenaan ni hima.

Bara 1974 gaafa mootummaan haylasilaasee humna waraana dargiitiin angoo irraa fonqolu sheek Bakriin jaarsa waggaa 79 ture. Yeroo kana carraa hidhaa ugguraa jalaa bahuu argate. Haala mijjaawaa arkate kanatti fayyadamuun hojii dadammaqiinsaa fi warraaqsa qabsoo itti fufe. Ji’oota muraasaaf haalli mijjaawan uumameefi qaawni xiqqo banamnaan sheek bakriin carraan ummaata isaatiin wal arkuu sirritti mijjaaweef. Yeroo kana sheek bakriin qaawa kanatti fayyadamee xalayaa fuula 21 dargii dhaaf barreessee. Qabiyyeen xalayichaas mirga wal qixxummaa akkasumaas aadaa, afaanii fi amantaa isaanii sabaa oromoos dangaa malee akka fayyadamuu fi guddifachuus dandahan kan ibsuu fi gaafatu ture. Kanarraa ka’uun mirgi maxxansaa saba oromootiif laatamee bara 1975 gaazexaan bariisaa akka maxxaanfamuu hayyamamee, ummaataaf dhihaachuu jalqabe. Walaloon sheek bakriitiis, qabiyyee gaazexaa kanaarratti barreeffamaa waan turteef sagaleen sheek bakrii ijaa fi gurra oromoota hunda bira sirritti gahuu jalqabde.

Kanumaan osoo jiranii bara 1977-78 lolli ogaaden yoo ka’u namoonni dhageettii fi fudhatama hawaasa biratti qaban mootummaa itoophiyaan shakkamuu jalqaban. Sheek bakrii saphalootiis namoota kana keessaa isaan tokko fi hangafa waan turaniif umrii jaarsummaatiin biyyaa isaaniirra bafamanii soomaliyaati baqatan. Moora baqattoota hiran, tan biyya soomaaliyaa keessatti argamtutti haadha mana isaa waliin gale. Mooran baqataa jireenya isaatiif hin mijjooyne ture. Dhibeen, ergaramaa fi dullumtiis jaarsarratti wal gahanii miila itti fuudhan. Jabo eega daadarkeessa turan booda ebla 5, bara 1980’ti umrii isaanii waggaa 85 ti du’aan addunyaa kanarraa galan. Hayyuun aalimni, beekaan keenyaas biyyee biyya isaa tan bilisummaa hawwaafi ture dhabee, biyye biyya ambaa irratti saniifuu mora baqattootaa keessatti awwaalame.

Haa tahuu garuu sheek Bakriin biyya ambaa keessatti reefki isaa haa awwaalamuu malee awwaalchi isaa guddaan onnee oromoota hunda keessatti kan argamu akka tahe wal naman gaafachiisu.

Du’aa Sheekaa guddaa,aalima fi hayyuu oromoo kana ilaalchisee barataa isaa kan ture sheek mohammed rashaad abdullee gadda itti dhagahamee irra dhaabbatee, walaloo garaa nama nyaattu, tan ergaa guddaa qabdu fi namni marti waan gaarii sabaa fi mataa isaatiifis hojjachuu akka qabu gorsitu akkasumaas seenaa fi maqaan sheek bakrii yeroo hunda akka hin irraanfatamne ibsitu, akka asitti aanu kanatti barreessanii turan.

“Addunyaan hamtuudhaa hamtuudhaa ba`attii

Hamtuu ifii deemtun si bira qubattii,

Laalaa addunya`aa kan agarin jiruu

Namuu ni eeggataa waan waaqni saa hiruu

Quufaa fii beeltiniis haala addunya`aatii

Du`aa fii jirulleen beeki akkasiitii

Mi`aan addunyaadhaa hadhaadha ba`atti

Abbaadha fii ilmaan adda adda baaftii

Kan gaarii dalaguu hamtuu dura dhaabdii

Nama ol hiixatuu gadiin gara galtii.

Gammachuu jiruudhaa naasu`uu keessa jiraa

Jiruu addunyaadhaa du`aa waliin jiraa

Addunyaan tun baraa mana kheenyaa mitii

Baraa manni dhuga`aa kan du`a boodatii

Mee warra dur dabree qalbii godhii laalii

Kan nurra jaboodhaa gad kutan mee olii

Hundi du`aan dabree gara aakhira`aatii

Lubbuun rabbiin uumee fedhii saatin baatii

Irra guddaan saanii rasuula rabbiitii

Isaanuu dabranii gara rabbii fiitii,

Xiqqaafii guddaanis khara kana yaa`aa

Namuu du`a baataa waan dadhabu ba`aa

Namni gaarin du`u hundaatu rifataa

Ammoo badaan du`uu eenyumtu mil`ataa.

Duuti haadhaa-abba`aa ilmoo rifachiiftii

Duuti beekaa biyyaa ummata naasiftii

Naasuu guddoo guddo`oo mata`aa nu gad bu`ee

Sheekh Bakriin Saphaloo beekan biyyaa du`ee

Ummata boochiftee duuti isaaniitii

Akkamiin hin boonyee utubaa saanitii,

Utubaadha jigee ummata keenyarraa

Baraa ifa`aa dhaamee diinaa islaamarraa,

Duutii saanii baraa du`a taanin addaa

Eeyyee duuti saanii du`a biyyaa hundaa

Namni ka isaanii kan namuu jaalatuu

Kan xiqqaafii guddaan karaa saa abdatuu

Waan ergamuun sayuu biyya teenyarrattii

Zalaalamiin obbaatuu laalan du`a saatii

Sheekh Bakriin Saphaloo abbaa ummataatii

Kan isaan qaceelchuu karaa guddinaatii

Kan isaa barsiisuu karaa warraaqatii

Dirqiidhan argatu`uuf haqa isaanitii

Qabsoo jabeessanii diddaa xilaatatii

Dhiigan magarsanii qabsoo taariikhatii

Taariikha ummataa isaanumaa jaaree

Odoo isaan dhabnee yoom ifumaa barree

Kitaabban isaanii mee dubbisii laalii

Ajaa`iba gartaa kan sii himee olii

( Irsaalu sawaariikh ) kitaaba saanitii

Kan gad qabee himuu seenaa ummataatii,

Walaloon ( shaalda`aa ) tan isaan tolchani

Tan isiidhan namuu qabso`otti kaasanii,

Waan ajaa`ibaatii mee dubbisii bari

Hoggaa san agartaa qabsoo abii bakrii,

Bara kudha torbaan durattii tolchanii

Kan achirraa qabsoo ittuma fufanii

Walaloo shalda`aa xiqqo`orraa dhagayaa

Waan isaan tolchanii isi`iin nadha bayaa:-

Cunqursaa amaaran ( dassitaa ) je`anii

Ammoo kaanin boruu barmaami je`anii

Dassitaan qabeeffe`ataa boruu barmaamii

Mala saa karaa yoo beyte sii tilmaamii

Fi`amuu didii haadallee tanaan ciri yaa baruu

Dassitaa badaa xilaata diin islaamii

Jahataan malii fe`amuu jalaa bahan eeginii

Akka jazaa`irii adanii cinqii feetanaamii

Du`an oolanii du`a faa sodaa matumaa gatii

Inumaa dafee fedhuu haa dhufuu as yaamii

Si namuu kha`ee khanumaan boruu taye maa rafaa

Asaboot korii yoo khee owwaatan yaami”

Kan dhageessaan kunii dubbii sheekh bakriitii

Irraa beekhaa qabsoo isaanitii

Bara khudha shaniin duratti je`anii

Diddaa amaaratiif dhiira dammaysanii

Harfin afaan kheenyaa tun isaan khaayanii

Waan ummata fiitin guddisuu yaadanii

Namuu yaada khanaa isaan duran yaannee

Isaanumaan baraa mataa ol qabannee

Isaa karaa banee dhiira dalayduufii

Isaa toltuu fidee biyya isaatifii

Tokkumaan ummataa isaanin magartee

Dubbiin walii galu`uu isaan jalqabamtee

Sheekh kheenya guddaa dalagaa isaanii

Waan himneen dandeenyee baraa lakkoysanii

Kan je`uu dandeenyuu dirree babaafnetii

Isaanumaa cabsii yaada amaaratii

Dhiira ammaan tanaa isaani gudisee

Isaanumaa kharaa jiruudhaa beysisee

Kan qaceelchanirraa bar tokko anumaa

Kan lafaa na kaasee baraa isaanumaa

Jennummaan sheekh Bakrii kan fakkaataan qabnee

Ummataaf yaddawuun waan wasanan qabnee

Cunqursa`aan mokkoruu itti jabeessanii

Argadhaa dhageyti`iin isumaa jibbanii

Meeqaatam marfamoo dirree dhawaadhattii

Akka irraan baanef gara biraatittii

Haatayuu dirmachuun rabbi biraa dhuftee

Cunqursaa ummata harkaa futtaa fatee

Ajjeechaa amaaraa jalaa ni bayanii

Hararii kha`aniiti hargeeysa dhufanii

Hargeessarraa biyya hireen geeffamanii

Bakka san qubatee ummataan wajjinii

Ummata isaanii kan biyyaa baafamee

Kan manaafii horiin isaa zarrafamee

Achi-wal gayanii biyya hireenitti

Sheekh Bakriin Saphaloo ifaa isaanitii

Kan isaan ammatuu kan namuu abdatuu

Kan halkanii guyyaa isaan tottooyatuu

Odoo rakkoon jabddun isaanitti jirtuu

Ummataaf yaaddawaa tan ifiin yaadatuu

Qilleensatu tuqee miila isaanii

Sanumaan du`anii guddinaan wajjinii

Gaafni isan du`an kumaaf dhib sagalii

Bara saddeettammaniis ittuma dabalii

Guyyaan aakhiraman guyyaa arba`aatii

Baatii ibriilii keessaa sayleessaa isiitii

Dhaloonni isaanii kumaaf dhib saddeetii

Saddeettamii tokko itti iddatetii

Maqaamni isaanii biyuma hireenii

Kabajaa guddo`oon baraa qabbaramanii,

Ulamaan ummataa achi wal gayanii

Kakka sheekh Bilisa`aa kaka sheekh Usmaanii

Gaafa inni du`ee dachiin gara-galtee

Ummata isaanii itti dukkanooytee

Ifaadhaatu dhaamee biyya hireenirraa

Lakkii ifaan dhaamun biyyuma hundarraa

Baraa isaan du`uun miidhaa addunya`aatii

Kan bakka saa bu`uu waan agartuu atii

Eenyumaatu sabraa sheekh Abuu bakrirraa

Ummata saa dhiisii orma addunya`arraa

sheekh Bakriin Saphaloo ifaa dukkanaatii

Kan nama qaceelchuu karaa guddinaatii

Qaamni saa godaanuu lubbuun saa ni jirtii

Tan ummata yaamtuu karaa jiruudhattii

Shi`ibii biyya teenya lubbuun saanii bakrii

Dalagaa isanii qalbi`iin laalii barii

Qabriin sheekh bakri`ii qalbii tee haataatuu

Akka zalaalamii si wajji jiraatuu

Diinaa keetif du`ee kan akkaan qabattuu

Biyya teetif du`ee odd-kkaan jaalatu

Namni biyyaaf du`ee inni baraan duunee

Qalbii saba saatii abaduu waan baanee

Yaa rabbi teessisii janata kee kheesssaa

Nuufis sabrii kennii waan nu qabanneessaa. X2

Sheek mohaammed rashaad haala kanaan walaloo gabaabduu kana keessatti seenaa fi hojii sheek bakrii ibsuun, dhaamsaas dhalootaaf dabarsee ture.

Akkuma sheek mohaammad rashaad ja’e yeroo ammaa onnee hawaasni oromoo hunda keessaa sheek bakriin akka jiru beekkamaadha.

Haala kanaan wal qabatee ummanni oromoo yeroo ammaa siidaa yaadannoo sheek bakrii saphaloo haraargee bahaa magaalaa kaarra millee keessatti ijaarameefi jira.

Eegaa nutiis sheek bakrii saphaloo fi barataa isaa kan ture sheek mohammad rashadiis fuulli rabbii itti haa tolu jachaa qophii keenya waa’ee seenaa sheek bakrii saphaloo irratti xiyyeeffate kutaa 2tti qoodnee isiniif dhiheessaa turre kanumaan goolabnaa, qoopheessee kan isiniif dhiheesse ani saphaloo kadiir, qophii wal fakkaataa biraan hanga walitti deebinuu nagayaan nuuf turaa isiniin jannaa.

Barreessaan Saphaloo Kadiir

Check Also

dhaloota qubee

Qabsoo Bilisummaa Oromoo: Injifannoo Argamee fi Balaa Isa Mudate

Qabsoo Bilisummaa Oromoo: Injifannoo Argamee fi Balaa Isa Mudate Leenjisoo Horoo Elba 25, 2023 Mata-Duree …