Oduu Haaraya

‪#‎Jechoota Beektotaa‬!!!

* Qabaadhu:
~ Jaalala onnee
~ Beekumsa sammuu
~ Obsa garaa
~ Dhugaa arrabaa
~ Ogummaa harkaa qabadhu!
* Bara Jireenya Kee Keessatti:
~ Kan dabarsite yaadadhu.
~ Kan keessa jirtutti jabaadhu.
~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu.
~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu.
~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu!
*Addunyaa Tana Irratti:
~ Jecha kee eeggadhu, isatu gocha ta’aatii.
~ Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta’aatii.
~ Amala kee sirreessi isatu namoota wajjiin si jiraachisaatii.
~ Jireenya kee fooyyessi, isatu boqqonnaa bara jireenya kee guutuutii.
~ Qabeenyaan qabduun namatti hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatii.
~ Beekumsa qabduun uf hin tuulin, namoonni si caala beekan heddutu jiraatii.
~ Aangoo qubaan si filaniin uf hin dhiibin, qubaan irraa si buusaniitii.
~ Hin hatin abaarsa jalaa baataatii.
~ Hin kijibin amanamaa taataatii!
* Yoo Nama Taate:
~ Jaalala baay’isi.
~ Beekumsa ida’i.
~ Qabeenya hiri.
~ Inaaffaa hir’isi.
~ Ilaalcha wal-qixxeessi.
~ Hojii guddisi!
~ Teessuma xiqqeessi.
* Jaalalli Dhugaa:
~ Mi’aawaadhaa dhandhamadhu.
~ Urgaawaadhaa fuunfadhu.
~ Gammachuudhaa simadhu.
~ Icciitiidhaa eeggadhu.
~ Dorgommiidhaa itti hirmaadhu.
~ Qabsoodhaa injifadhu.
~ Abdiidhaa obsaan eeggadhu.
~ Qabeenyaa horadhu.
~ Bultiidhaa ijaaradhu.
~ Gaaddisaa jala boqadhu!
¤ “Bareenni fokkataa?” jennaan, = “Yoo jaare!”
¤ “Beekaan dogoggoraa?” jennaan, = “Yoo aaree!”
¤ “Hiyyeessi duroomaa?” jennaan, = “Yoo xaare” eeyye jedhanii walii galu hayyoonni!

* Waan dubbiftaniif, galata keessan bakka bu’ee hin banne, bakka kufee hin cabne, bakka hattuun hin hannee fi bakka moofee hin shamne isiniif kaaheera!!!
* Kan nyaattan isiniif haa sifaahu, kan yaaddan isiniif haa milkaahu!!!
‪#‎HoraaBulaa‬!!!

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …

2 comments

  1. Qalamnii keessaan haa mirgisu.