Oduu Haaraya

BARRUULEE AFAAN OROMOO BEEKANIIN BARREEFFAMANIIFI GULAALAMAN TOKKO TOKKO

Kitaabonni kanaan dura Beekan Gulummaa Irranaa-tiin hanga ammaatti maxxanfamanii hawaasa Oromoo bira ga’an lakkoofsaan 19 dha. Kan barreeffamanii maxxanfamuuf qophaa’anii jiran 9 dha. Warreen hawaasa qaqqabanii jiranis kanneen armaan gadiiti.
1. KOOTICHA KOTA’AME. Seenaa Asoosamaan Qindaa’e.
2. LOOKOO JAALALAA. Asoosama Dheeraa
3. GAACHANA DHOMMOQE. Asoosama Eenyummaa Gonfachiisu. 2013.
4. BU’UURA BARUMSA AFAAN OROMOOfi AFOOLAa 2013. (Nama Faana).
5. IMAANAA JIREENYAA. 2013. (Nama Faana)
6. HAMUUMMANNAA: Kuusaa Weedduu Oromoo. 2013.
7. BAKKALCHA: Oduuu Durii Oromoofi kan biroo: .2013.
8. MUDATA: Baacoowwan Gaggabaaboofi kan biroo. 2013.
9. OONNATA: Geerarsa Oromoofi kan biroo. 2013.
10. DHIKKIFANNAA: Kuusaa Walaloofi Saayinsiisaa. 2012.
11. GUUBOO SEENAA:Maxxansa 1ffaa. 2012.
12. GUUBOO SEENAA:Maxxansa 2ffaa. 2013.
13. BIIFTUU: Guddina Afaanii. 2012.
14. WAL’AANSOO: Gorsa Dhalootaa. 2012.
15. YANDOO: Ogumaafi Ogwalaloo Oromoo. 2012.
16. NAATOO: Duudhaa Gaa’eela Oromoo. 2011.
17. KATTAA: Ogummaa Barreessuu. 2011.
18. SANYII: Ogummaa Dubbisuu. 2011.
19. DILBII: Bu’uuraalee Afoola Oromoo. 2011.
II. Kitaabota xumuramaa Jiran.
1. FAAJJII SAMII KEESSAA: Asoosama
2. WALDIIGESSA BARII: Asoosama
3. WARQEE QABSOON BOODAA: Asoosama
4. GALAANA RAAFAME: Asoosama
5. JOOBIRA: Mala Barreessuu Ogumaa
6. DHIIGA DHIIGA XUUXE: Walaloo
7. OGUMA AFAANII: Kitaaba Barnootaa
8. NADHII: Afoola Oromoo
9. GIIMII UKKAAMAME: Asoosama
III. Kitaabota Ani Gulaale keessaa Muraasa:
1.GUMAA GALAATE: Asoosama Dheeraa.
2. ILKEE ARRABAA: Asoosama Dheeraa, Maxxansa 2ffaa
3. CANCALA: Asoosama Dheeraa.
4.IRREECHA; HORA ARSADII-Kitaaba Duudhaa Oromoo.
5.MIL’UU MILIQUU-Asoosama Dheeraa
6. CARRAA ILMAAN WARAABUU- Asoosama Dheeraa.
7. BISHAANTU DHEEBOTE -Kitaaba Walaloo.
8. AMARTII IMAANAA: Asoosamaafi Walaloo.
9. KUDHAAMA SEENAA: Kitaaba Seenaafi Duudhaa |Oromoo.
10. WARAANSA LAFEE: Kuusaa Asoosama Gaggabaaboo.
11. JI’A DUKKANAA: Asoosama Dheeraa.
12. GOLA ICCITII: Walaloo.
13. WAL’AANSOO JIREENYAA: Asoosamaafi Afoola.
14. HUURUU HARREE: Asoosama Dheeraa.
15. KAAYYOO: Kitaaba Walaloo.
16. WAL’AANSOO JIREENYAA: Asoosama Dheeraa.
17. SUBII: Kitaaba Barnootaa
18. DUKKANA BARII JALAA: Asoosama Dheeraa.
19. SOOKOO JAALALAA: Asoosama
20. DHUNDHUMA HINDHUMANNE: Asoosama Dheeraa.
21. EELAA JIREENYAA: Asoosama Dheeraa.
22. BURQAA: Kitaaba Walaloo.
23. GALAA EGEREE: Asoosama Dheeraa.
24. HIMALA JIREENYAA: Asoosama Dheeraa.
25. MADAA CIQILEE: Asoosama Dheeraa
26. ABBAA HINQABU: Asoosama Dheeraa.
27. SAFUU: Asoosama Dheeraa.
28. QAROO DHIIGA BOOSSE: Asoosama Dheeraa.
29. ILKEE ARRABAA: Asoosama Dheeraa: Maxxansa 1ffaa
30. MAAL KOLFA DHALOONNI: Kitaaba Walaloo.
31. DUUB DEEBII SEENAA: Kitaaba Seenaa.
32. KARRAMOO KARAADHA: Kitaaba Walaloo.
33. JINNII NYAARAA: Asoosama Dheeraa
34. ABDII HAADHAA: Asoosama Dheeraa.
35. DHAMAATEE HARMEE: Asoosama Dheeraa.
36. CINIINSUU: Asoosama Dheeraa.
37. ONNEE RIPHE: Kitaaba Walaloo.
38. SEEXAA: Kitaaba Xiinsammuu.
39. SAFUU OROMOO: Kitaaba Duudhaa Oromoo.
40. YABOO YEELLOFTE: Asoosama Dheeraa.
41. QABSOON OROMOO: Eessaa Karam-Kitaaba Seenaa.
42. ILMAAN BOOREE: Kitaama Asoosamaafi Walaloo
43. MIILTOO: Kitaaba Saayikooloojii
44. HIREE DUKKANOOFTE: Asoosama Dheeraa
45. SUSSUKA ADOOLESSAA: Asoosama Dheeraa.
46. DHAAMSA DHUMAA: Asoosama Dheeraa
IV . Galmee Jechootaa ani gulaale.
1.Borana -Barentu: Special Oromo-English-Amharic Dictionary
V. Barruulee Oromoo (Oromo Magazine) ani Gulaale.
1. SIIFSIIN JILDII 1ffaa
2. SIIFSIIN JILDII 2ffaa
3. SIIFSIIN JILDII 3ffaa
VI. Moojuloota Barnoota Ani barreesse.
1. Seensa Afoola Oromoo (introduction to Oromo Folklore)
2. Malleen Qorannoo (Research Method)
3.Xiinloogaafi Waaltina Afaanii (Dialectology and Language Standardization).
VII. Moojuloota Barnoota Ani barreesse.
1.Ogbarruufi dhimma uummataa (Liteartaure and Human Concern).
2. Bu’uuraalee Og-barruu (Fundamentals of Literature).
3. Ogbarruufi dhimma uummataa (Literature and Human concern).
4. Quunnamtii Sabaa (Public Relations).
VIII. Kitaabota Amantiilee ani gulaale.
1. Bu’uura Leenjii Wangeelaa (Basic Evangelism Training).
2. Leenjii Wangeelaa Giddu galeessaa (Intermediate Evangelism).
3. Leenjii geggeessummaa (Leadership).
4. Ulfa Baasuu (Abortion).
5. Naamusaa Kiristaanummaa (Christian Ethics).
6. Lallaba Kiristoosiin gidduu galeeffate (Christ centred preaching.
7. Ogeessa ogeessaan olii (More than the carpenter).
8. Jireenyaa Kiristaanota Shamarranii
9. Geggeessummaa Afuuraa (Spiritual Leadership)
10. Tajaajila Soortummaa (Pastoral Ministry).
11. Wantoota Rakkoolee Naamusaa Fidan
12. Jireenya Kiristaanummaafi Dargaggummaa.
13. Gurraa Godhadhu.
*********
”Tuullaa beekumsaa kan sammuu keenya keessa taa’ee jiru mannaa, beekumsa fal’aana tokkittii kan waraqaarra taa’ee lammii keenya bira nuuga’e irra wayya” Lammiinkoo Jabaadhaa Barreessaa!!

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …

One comment

  1. Galata qabda ifaajee keetiif.