Oduu Haaraya

EEGANNAA NYAATAA FI EEGUMSA OF TO’ACHUUF TOORAAN GALMEESUU (ITTIN KAN LALLATAN)

OROMO

EEGANNAA NYAATAA FI EEGUMSA OF TO’ACHUUF TOORAAN GALMEESUU (ITTIN KAN LALLATAN)

MaqaaNammaJalqabee: Tessoo:

Kan qophayen (maqaan): Guyyaa:

Jii’ati Harka tokko Barreffamma kanna Faydeffadhu Sabbabin Issa Wara bulchaa Biyya xinxalla Midhan/ Nyata Wajiin Aka Walihindhimnee. Ragga ketifi Garragalcha Kayyadhu.

(1) RakodhanHihimn (2) Malla Edduu Higodhin (3) jijiiramma Malla Barbbachisa (4) Malla Baredda (5) Malla Fillatamma (NA) Hibarbbachisuu

Quliqulinafi Barmoota Fayya Kan Dalgitotta 1 2 3 4 5 N/A Hujii Qajella Barbachisa Guyya
Dhummate

1 DhukubiwanDhibeen Dallagtotta Akumma Jiratteti
2 Bassan Yokanan haqeen wan dallagde Argamsiftuu irra sii Dhogit
3 Dallagdon Akkat Serra harkka Dhiqatan Jalla demmu Qabban
4 Dallagdudhan Nyata Nyatamudhafi Dhiyate/ kenudhafi Qophayee hrkka issanitin Tutuuqun Dhogammadha
5 Dallgdudhan nanoo Nyani Dallgamut Nyachun, Dhugati Dhuggun yokanan
Tanboo Arssunirra Dhogamma Gudadha
6 Meshawan Dallagtotta Kan Dhuffa fula/ Nanoo Nyani kessa Galuu/ Dallagammu irra fageffame kayyamu Qabba
7 Dallagdudhan Egomssa Nyata Muxanna Qabbu
8 Dalgdudhan Tikka Nyata Muxanna Qabbu
Hammenna Irra Egguu
9 Nyata Hammenna Irra Tiksufi adaaddan bassuu
10 Nyata barechisfi qulqulesun
11 Karra Qajellodhan qulqulinna Egan Uffata Haqudhan laffa baredee
Quliqulaye kessat Galchuu
12 Nanoon Harkka Itt Dhiqatan Qajellan kayyame Akasumma karra banuu
13 AmmatuNyata/foodcarts fi salad barr Hammenna irra Eggaman
Yeroodhafi Qilensii Midhaa Nyatati fiduu dand’aa
(Qilensii guyyu Akuumma tokon Ta’u Qabba)

14 Nyani Qabanna irra 140° F Fii 70° F Sa’a lamma kessat Akasumma 70° F Fii
41° F Sa’a Afurri Kessat
15 Nyani Rakinna fiduu dandauu Kan Bilchatuu Qabbuu Itti annan Qilensii Kan
Hayyamamme Kan Kessat
16 O’aafi Qabbun, kan Nyani Kessa kayyamu 140° F Yokanan issa Olii
17 O’aafi Qabbun, Nyata Itti Debisan O’issu hagga 165° F kan Sokandi 15
18 Qabbanayafi Qabbun Nyata Kessa Kan Kayyan 41° F yokanan Achii Gadii
19 Nyani Akumma Mishat Guyyan Barefame malumtin Issa Himmama
20 Kan Qajelodhan ittin xiyefattan kan Akaa Terrmoometiriit
Egoomsa Fayya Kan Nyata Barodhan Lallatan (Lakofssa 2 irra 2)

(1) RakodhanHihimn (2) Malla Edduu Higodhin (3) jijiiramma Malla Barbbachisa (4) Malla Baredda (5) Malla Fillatamma (NA) Hibarbbachisuu
Kan Hayyamma Irra Argamsisee 1 2 3 4 5 N/ A Hujii Qajella Barbachisa Guyya Dhummate

21 Meshwan Dedebi’ame Gabbayya Irra Gamma woroota Jiliman Gabyya irra
Olichu
22 Kan Ergamuu Raggadhafi Galmayee Yooturuu Akasumma Nanoo kenatt
Qophayee Jirrattaa
23 Omishin Omishame Ilallamee Gabbayya Irra Olla
Kemikallotaa
24 Kemikallotaafi Kan fakattan karra Qajellodhan itti Ollan Akasumma ennumma issa Baressan Kayyuudha
25 Kamikallon Addumaddan Meshotta karra Nagayyatin Eggatanfi Arggatan
Qabbuu
Meshawan Fayiddaa Tollan Qophesuu
26 Meshawan Itti Oluu Dandenu Roggan Kayyudhafi Tolichan Qbbuu
27 Kan ittin Quliqullesinuu Mashiin Sadii Qajelloti Quliquliin IssaLallammee/ Marammarammee Akasumma Bishan O’aan Dhiqamma
Nannoo/Fulaa/Battalla Hummnna
28 Nannoo/Battalla Hummnna Egomsii Quliqulina Tifamudgan Wan Karra irra
Jiran Karra irra Quliqulessu
29 Nammoon Hayyamma Hinqamnee Nannoo Nyatatifi Vidoon warabbuu
IrraFagachu Qabban
30 Kontratoon Tikffammuu Qabban Yerro Nannoo/Battalla Nyata Dhuffan
31 Yadda/Pllanna Gayya Kan Ta’en Qophessan Pllana offii geggesuu
32 Balliballan dubba Kan fe’aa Yoo itti Olite Katten Bodda Cuufi
33 Nannoo Cuffafuu Qophesii Iffadhan
34 Nannoo Namin Itti hedummatan Rakiin Guddan Hingirra kanafi Jecha Vidionfi Bilibilii/ alarm kan Jedhammu Argamma Buffet Aka Hinhammane fi Hindadhamine Tikssa

Tolichaa Egomssa Nyata/Midhani
Itti Gaffatamotta/Bulichiitu 1 2 3 4 5 N/A Hujii Qajella Barbachisa Guyya Dhummate

35 Yoo Akki Wan Hatantamma/ emergency,Jirrate Dalagdudhan Bekku Qaban
Enuni Akka Qunnamman:
1) Namma Itti Gaffatamma, 2) Poliissa/Police/worra Ibbida/Fire, 3) Iffadhan/Utilities, 4) Ummata Nannoo Ketti wajiroota Kan Fayya
36 dallagdun haroyin Iyyanna offi gutan Galfachun dirqamma issanti
37 Dallagdun Raggadhan Beksissuu
38 Nannoowan Dhogamman “Dallagdudhan Duwaadha”
39 Serra Hatanttamma/emergency Muxaanna Dalagtotta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …