Oduu Haaraya

Ibsa Miseensota Adda Bilisummaa

Oromoo Godina Kaaba Ameerikaa

Mootummaan  dargii    kufe    erga    wayyaanneen    Aangoo    qabatee    waggaa    sadii    guutee    osoo    hin    turni    ummata    miliyoona    torbaa    ol    beelaan    qabame    jedhame    lallabamee    ture.naannoon    beelli    kun    dhaqabe    Oromiyaa    keessa    naannoo    kanaan    dura    beelaa    hin    beene    hadha    beelayyee    jechuun    garaarsa    maqaa    ummata    oromoon    argamu    gara    Tigirayii    tti    fe’ataa    turuun    waan    dirree    jiru    beekamaadha.    Ummani    beela’e    yoo    yeroo    hunda    gargaarsa    mootummaa    irraa    kan    eeggatu    ta’e    bulchuuf    hin    lafata    jedhan    waan    amanaaniif       Habashooni    aangoo    Impaayera    Itoophiyaa    qabatani    bulcha    turanii,    wayyaannen    si    dalaga    jirti.

Waan    tokko    kani    habashoota    dura    irra    wayyaanee    adda    godhu    Minilik,    H/sillaasee,    fi    Dargiin    qabeenya    Oromiyaa    keessaa    saamaan    bakka    biraa    kan    geessanii    fi    duubee    ittiin    ijaaramaan    hin    qaban.    Galtuun    Habashoota    (tigrootin)ammo    waan    Oromiyaa    keessa    jiru    hunda    samuun    tigraayyiti    galcha    turanii    amma    ammo    biyyaa    keenna    irra    maqaa    Misoomaa,    Masterplani    jedhuun    Ummata    naannoo    Finfinnee    buqisuuf    karoora    bafachuun    isani    Oromoo    fi    Oromiyaa    suuta    sutaan    dhabamsiisuu    waan    ta’eef    Nuti    Miseensoni    Adda    Bilisummaa    Oromoo    (ABOn)    B/G/    Kamaal Galchuu  ttin    Hoggannammu    dhaaduu      dhihoo    kana    Tigrichi    Abayi    Tsahayii    jedhe    wereegamma    lubuu    ,    qabeenyaa    kenninee    dura    dhabachuuf    waan    qara    caala    mirkaneesinna.

Oromiyaa  irratti    ba’aan    hadha(har’a)    jiru    dacha    dacha    ta’aa    jira.    Tigirotiin    Qabeenyaa    keenna    ufi    xuuxaa    turtee    amma    ammo    olaa    duraan    nagayaan    wolin    jiranuu      naannolee    hundaa    samsisuuf    ummata    kenna    irratti    duula    maqaa    Liyuu    Milsha    jedhun    samsissa    jirachuun    waan    namu    beeku.    Kanaaf    Ummani    oromoo    haala    kana    keessa    bahuuf    qabeenya    issa    irratti    abba    ta’uuf    abba    biyyumma    issa    mirkanefachuuf    sab-­‐biccuu    tigiroota    ufi    irra    lolee    kasuu    malee    kadhaan    ykn    maqaa    filmaata    kijibatiin    akka    hin    taane    Addi    bilisummaa    Oromoo    (ABOn)    waan    amanee    sabaa    issa    tiif    qabsoo    irra    jiruuf    nuti    Miseensoni    GKA    dhaaba    keenna    cinna    dhabanee    Qabsoo    Hogganummaa    B/G/ Kamaal Galchutiin  geggeffamtuun        irree    tokko    taanee    haala    Duguggaa    OROMO    irratti    Abayi    Tsahayii    Labsse    dura    dhabanna.

Cunqursaan    yeroo    adda    addaatti    dhufani    tooftaa    fi    maqaa    gara    garaa    qabataniis    akeekni    isaanii    mirgaa    saba    Oromoo    ukkaamsanii    bituu    haga    ta’etti    dalagaan    isanii    tokkuma.    Qalama    adda    addaa    ofitti    dibanii    ummatta    Oromoo    gowwoomsuuf    yaalanilee    tasa    hin    milkaa’ani.    Wayyaanneen    osoo    aangoo    harkatti    hin    galfatiin    dargii    karaa    danddtte    hundaan    balaaleffataa    turtte,dhimmi    dargii    ittiin    abaaraa    turtte    keessa    ,Dargiin    mirga    dimokiraasii    hin    eegu    kkf    jechuun    olola    irratti    oofaa    turtte.dhuguma    dargiin    mootummaa    cuqursa    waan    ta’eef    mirga    dhala    namaa    hin    kabajamu    ture.dalagaan    dargii    raawataa    ture    mormitoota    hin    gabbise    malee    waan  huqqise    hin    qabu.dargiin    ummata    Oromoo    fi    Sab-­‐biccuu    tigire    irraan    midhaan    gahe    hin    walaalamuu.    Tigiroota    beelaan    fixuu    caalaa    wayyaanneen    akka    qullaatti    haftuuf    kumoota       dhibbaan    lakayamu    buqqise    lafa    gara    biratti    geesuun    qubachiise,    ummata    gabaa    dhaqee    wal    bitee    gururatuu    boombiin    dhahe    fixuun    waan    seena    bara    dhihoo    kanatti.    Wayyaanneen    haala    yeroo    sani    dargiin    irratti    raawwataa    ture    amma    ummata    oromoo    irratti    gara    jabinaa    hiriyyaa    hin    qabneen    raawwataa    oromoota    hedduu    sababa    ABO    deggartu    jedhuun    yeroo    dheeraa    hidhuu,    ajjeessu,biyyaa    abba    issa    irra    akka    baqatu    godhu    namoota    mana    hidhaa    keessa    jiraan    dalagaa    fashistumaa    raawwataa    jirachuun    waan    Adunyaan    guutuun    beeku    waan    ta’eef    asi    irratti    barreessun    hin    barbaachisssu.    Sirna    Impaayera    Itoophiyaa    keessa      kan    Dargii    ilmaan    oromoo    maqaa    milishaa    jedhamuun    lola    isa    hinilaalleefi    hinbeekneen    oofanii    ficcisiisaa    turaan,    hadha    (har’a)garuu    oromoon    kan    du’aa    jiruuf    sababa    inni    of    baree    Bbilisummaa    barbaaduuf    ajjeessaa    jiru.    Kana       irra    dabree    garu    oromoon    doorsisaa    tigree    didee    Dhaaba        Opdo    ufiin    jettu    taan    maxxantuu    taatee    ummata    oromoo    irratti    wayyaannee    mootii    goote,    ajajamuu    didee    dhaaba    isaa    ABO    muldhaata    harayaa    (New    Vision)    akka    deeggaraa    jiru    mamii    hin    qabu.    Haata’u    malee    ABOn    rakkollee    keessatiif    kan    alaa    ttin    akka    ummani    baldhaan    fedhutti    deemee    ummata    kenna    sab-­‐biccuu    wayyaannee    jala    baasu    akka    hin    dandeene    dhugaa    dhokachu    hin    qabne.    Haala    kana    irra    kan    ka’ee    ABOn    B/G/Kamaal    Galchuutiin    hoggannammu    malaaf    dhawwaa    haali    qabsoo    gafatu    hundaan    qabsoo    irra    waan    jiruuf    nutti

Miseenson  Adda    Bilisummaa    Oromoo    dhaaba    keenna    cinna    hirirree    wayyaannee    hidaan    buqqisuuf    maqaa    Misoomatiin    lafa    issa    irra    akka    oromoo    hin    buqqifnee    qabsoo    keenna    halakan    guyyaa    itti    fufina.

(A soft answer turnth wars: but grievous words stir up anger)  gabaabatti    haali    amma    Abayi    Tsahayi    ummata    oromoo    bakka    jiru    hundaa    waan    madaa    issa    itti    kaasse    fakkatta    kanafuu    madaa    teena    tana    yerooma    gabaabaa    nuajjeessaniif    nuarabsaan    dubbachuu    osoo    hin    taane    akka    Ijaaramuun    diina    kana    ufi    irra    kafnee    biyyaa    teena    keessatti    sirna    Gadaa    debbiffanuuf    dalaguun    barbachissa    dha.    The tongue is more to be feared than the sword:    akka    galtuun    tigiroota    Abayi    Tsahayi    jedhetti    ummani    oromoo    waan    jecha    isattin    jilbifatuu    itti    fakkatte    garuu    duubbiin    faala        sani    ta’udhaan    ummani    oromoo    akka    gaarii    woligurmesee    Masterplanii    issa    akka    fashalsiissu    nuti    miseensoni    ABO,    Godina    Kaaba    Ameerikaa    social    media    adda    addaa    irra    waan    argaa    jiruuf    daran    ummata    keenaaf    qabsayuu    qabna    jenne    abdii    horee    jira.

The tongue is like a sharp knife … kills without drawing blood.    Akka    dhadanoo    galtuu    Abayi    Tsahayi    tti,    ummata    oromoo       sodaciisuu    akka    hin    dandeenee    qabsoo    keenna    bakka    hundanuu    jabbanne    itti    fufu    barbachiissa    dha    jennee    waan

amanuuf  jallaan    haala    adda    addaa    irra    kan    ka’ee    yeroof    cal-­‐jetanii    teetaan    dhaaba    kessaan    ABO    goota    moonaa    wayyaannee    diigee    Ummata    isatiif    jecha    jiru    gaarii    ,    maatii    isa    facaasee    qabsoo    irra    jiru,    B/K/    Kamaal    Galchutiin    Hoggannammu    jalatti    akka    hiriruun    Mater    plani    wayyaannee      dura    wolin    dhabanu    nuti    Miseensoni    ABO    GKA    isinyadachiffanna.

Qabsoon    bilisummaa    ummatta    oromoo    wareegama    ulfaata    fi    qabsaawotni    oromoo    baasaniin    sadarka    har’a    irra    gahe    dhaqqabuu    danda’eera    ,wareegama    gootoonii    ilamaan    oromoo    Kaaba    kibba,    baha    dhiha    lubuu    isaan    qaalii    itti    dhabaan    nuti    Miseensoni    ABO    Godina    Kaaba    Ameerikaa    ,    ‘’qabsaawaa    malee    qabsoon    hin    kuftu’’    jecha    jedhuun    dhaadatta    qabsoo    ummatta    oromootiif    godha    jiru    irra        jechi    sab-­‐biccuu    wayyaannee    Tigirayi       Abayi    Tsahayi    nu    cimsa    malee    nu    hirfacisu.

Wolumagalatti    akkatta    mooyxannoo    asiin    dura    argaa    ture    irra    hubannetti

kaayoon  dharraasisaa    fi    maqaan    cululuqaan    callaan    galama    akeekkatameen    nama    hingawu.ka  galama    xiyyeeffatameen    nama    gawu    yoo    kayyoo    xaliila    irratti

ijaaramani    sirnaan,    naamusaa    fi    murannoon    hojjatan    qofadha.    ABOn        B/G

/Kamaal  Galchu    tiin    hoggannammu    jijjiirraa    hundee    ummata    oromoo    keessatti    fiduuf    waan    qabsoo    irra    jiruuf    nuti    miseensoni    ABO    Godina    Kaaba    Ameerikaa,    Murtii    fi    Ejjannoolee    armaan    gadii    haala    Master    planii    irratti    dabarfanna.

1/haali  wayyaanneen    ummata    oromoo    irraan    gaha    tureef    kan    amma    maqaa    misoomaatiin    qotee    bula    biyyaa    abba    issa    irra    kaaseef    amalee    kasuuf    sagantaa    bafatee    suuta    sutaan    ummata    oromootif    oromiyaa    dabamsisuuf    deemu    hanga    wareegama    lubuu    itti    kafaluun    dura    dhabanna.

2/ilmaan  oromoo    biyyaaf    ala    keessatti    wayyaannee    wolin    ummatta    keenna    qe’ee    isa    irra   buqisaa    lafa    bitachuun    hirmataan    akka    itti    gafatama    seena    jala    hin    bane    beeka,    gocha    akana    irra    akka    ufi    qusataan    hubachifnna.

Dhabbolleen    oromoo    kan    wayyeennee    hidaan    buqqissu    qabna    jetani    amataan

gara    garumma    xixiqqo    siyaasaa    dhiftanii  akka    diina    woligala    ummata    oromoo    TPLF    sirna    issa    diiguu    irratti    fulleffatan    nuti    miseensoni    ABO    GKA    wamicha    lamumma    isin    goona

4/    sab-­‐bontooni       dhaaba    Maxxantuu    TPLF    –OPDO    keessatti    falmii    godha    jirtaan    ummatta    keessan    cinna    dhabachuun    wayyaannee    irratti    meeshaa    woranaa        fulleffataan    itti    gafatamaa    seena    jala    akka    bataan    irra    deddebi’aa    wamicha    isin    goona.

5/jallaan  asiin    dura    qabsoo    bilisumma    keessatti    qooda    heddu    fudhataa    turtaan    sababaa    adda    addaa    tin    duuba    ta’aa    jirtaan    akka    qabsoo    tessanitti    debbitanii    wolin    qabsoo    teena    itti    fuuffnuu    nuti    miseenson    ABO    B/G/Kammal    Galchuuttin    hoganamnuu,     amallee    qabsoon    isin    itti    rakkata,    hidhama,    biyyaa    oromiyaa    irra    bataniif    galama    hin    geene    koota    wolin    qabsayaa    ummata    keenna    biyya    abba    issa    irratti    akka    abba    ta’uu    goona    jecha    fedhi    kenna    isin    dhamna.

6/    hawaasni    oromoo    adunyaa    guutuu    jirtaan,    darggagoon    darggagetiin    abootiin

hawotiin,  baratan    barsiisaan,    qotee    bulaan    polisiin    woraani    bakka    adda    addaa    keessatti    sadarkaa    qabdan,    wolumagalat    ummani    oromoo    bakka    jirtaan    hundaa    haala    Master    planii    wayyaannee    dura    akka    dhabataan    gadifagenaan    isinitti    dhamanna.    Miseensota  Adda    bilisummaa    Oromoo    B/G/Kamaal    Glachuu    tin    hogganammu    Godina    Kaaba    Ameerikaa

Injifannoon  Ummata    Oromof

March/01/2015

 

 

 

 

 

 

Check Also

loogii ethio telecom

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti …