JECHOOTA BIYYOOTAA KUTAA 2FFAA | Bilisummaa Online
Oduu Haaraya

JECHOOTA BIYYOOTAA KUTAA 2FFAA

BY Barsiisaa Abdii Luuccee
Qeerransa yaabbachuun deebi’anii irraa bu’uuf nama dhiba
Chaaynoota
• Dhiqan Kan hin qulqulloofne mataa harree qofa
Ruusiyaanota
• Nama amanuun gaariidha ,Amanuu dhabuun garuu irra caalatti baay’isee gaariidha
Xaaliyaanota
• Nama toKko beekudhaaf, itti gaafatamummaa kenniifii ilaali
Yuugozlaaviyaanota
• Rakkoon hanga si rakKiftutti yoomiiyyuu hin rakkatin
Ameerikaanota
• Sodaatuu Kan qabdu, sodaa mataa keetiti
Firaankiliin
• Suuta jedhee Kan tarkaanfatu fagoo ni dhaqqaba
Chaayinota
• Namni dheeratee guddaa kan fakkatu teenyee waan ilaalufl
Faransaayota
• Gubaa alagaa citaa ykn galabaa hin argan
Oromoota
• Lafti Kan irraa qotee nyaatu osoon taane Kan irra ciisee nyaatu komatti
Hindoota
• Waggaa jibbisiisan ji’oota 24 qaba
Keeniyaanota
• Addunyaan Irra jiraannu gaagura kanniisati
Chaaynota
• Harreen farda waliin ooltu gaangee hin dubbiftu
Afrikaanota
• Kan si arrabsu akka diinatti Kan si faarsu hunda akka firaatti laalta yoo ta’e irra caalatti kan of miidhu Suma mataa keeti
Faransaayota
• Namni waan gaarii hojjete garbatti yoodarban qurxummii afaanitti qabatee baha
Araboota
• Nama jaallataniif maallaqa hin liqeessan
Poolaandota
• Bishaan ciisaa fl Saree callisaa irraa of eegi
jarmaanota……………………………………………ittiin boohara kan hafe qabadheen dhufa.

Check Also

qubee

Dhimmi qubee ‘k’ fi ‘kh’ falmisiisaa tahe

Afaan Oromoo keessatti qubeen dachaa dabalataa ni barbaachisaa? Wanti irraa hir’atu hoo jiraachuu malaa? Yoo …