Oduu Haaraya

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Afraffaa

                                                                              Taammanaa Bitimaa irraa
DURADUBBII
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran sadeen akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa afraffaa kanas mee ilaalaa-kaa!
SEENSA
Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. Barreeffatoota ammaan tana afaan keenyaan bahaa jiran keessatti, dogoggora tokko tokko waanan qalbeeffaddheefan isaan akka sirreeffamaniif waa jedha. Ilaa mee Afaan Biyya Gadaa kana keessatti: “Ana dha. Farda dha. Nama dha.” Gonkumaa hin jedhamu. Seera afaan keenyaa, isa bareedaa kanatu kanneen akkanaa dhoowwa. “Dha“-n kan galu yoo jechi sun qubee dheera-dhaan xumurame qofa. Jechoonni: “sangaa, gaangee, harree, dubbii, qalbii —” jedhaman faa waan qubeewwan dheera-dhaan xumuramaniif “dha“-n itti-dabalama. “Sagaa dha! Gaangee dha! Harree dha! Dubbii dha! Qalbii dha!“, faa jenneetoo xumurra. Oromoon keenya baddaa Raayyaa, Hara Ashangee irraa kaasee hamma Maanya Hindiitti, Beegii irraan duuba daangaa Sudaan Kibbaa irraa kaasee hamma Jijjigaa cinaatti “farda dha, sa’a dha —” faa kan jedhu matumaa hin jiru. “Dha” tun “newAfaan Amaaraa ishii bakka hundaattuu danqaramtuu santu hulluuqee, shimalaa fi eeboo Oromoo jalaa miliqee afaan keenya keessa seene jechaa dha! Mee kanneen hafan kutaalee dhufan keessatti waan ilaalluuf, ammaaf kunuu ni gayaatii gara jechoota kaanefiitti haa dabarru!
JECHOOTA DIGDAMII-SHANAN HARDHAAF DHIYAATAN:
1) Bantuu                     –                    bottle-opener
2) Birkii                        –                    section
3) Buqqiftuu                –                    corkscrew
4) Diggaa                     –                    diamond (= ifee, durrii)
5) Duwwee                  –                    zero
6) Fakkoo                     –                    photo (= footoo)*
7) Feeda                       –                    shop (= suuqii, dukkaana)
8) Furtuu                      –                              key
Sagalee furtuu        –                    key word
9) Himtee                     –                    Sentence
10) Kalaalaa                 –                    eyeglasses, spectacles (= marayyaa)
11) Kitila                       –                   million
12) Malkaa                    –                   ford
13) Mitikaa                    –                   joints (of arms and legs)
14) Nooba                      –                  zipper
15) Olbaa                       –                  forum
Olbaa seeraa          –                  judicial forum
16) Qalboo                     –                  notice, attention
Qalboo guyyaa        –                  dairy
17) Ujuree                      –                  cucumber
18) Sabbuu                     –                  gold (= sokoo, warqii)
19) Sansakkaa                –                  personality
20) Shaayyaa                  –                  peninsula
21) Shiisshatii                 –                  urinal; chamber pot
22) Siidaa                        –                  statue
23) Sulula                        –                  valley
Sulula Dhooqaa        –                   Rift Valley
24) Xinamantii                –                   theology
25) Yaadundee               –                   concep (yaada + hundee)
______________________  Hubachiisa Miiljalee __________________________
* “fakkii” jechuun immoo “picture” jechuu dha.
                                                                                                        Itti-fufa!

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …