Oduu Haaraya

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromootti kan hiikame..

Abduljabbaar MohammedFölj

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromootti kan hiikame– warrii koompitar qabdan ykn bitachuuf qophooftan hiikkaaansaa baayyee isin fayyadaa share godhaa namoonni baayyeen irraa haa fayyadaman
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 access……………gahiinsa
~accessories…….iddaannoo
~account…………eenyummeessaa
~accuracy………sirrina
~across………….gamaa-gamana
~action………….gocha
~activite………..kakaasi
~Active…………ka’aa
~window……….fooddaa
~add…………….ida’i
~address……….teessoo
~advanced………Olaanaa
~button……….qabduu
~cell……………maadhee
~database…….kuusdeetaa
~document…..galmee
~display………agarsiiftuu
~file…………….faayila
~object……….wanna/wanta
~setup………..qindaa’ina
 ~advanced…… Olaanaa
~options……….. filmaata
~server………… Kaadimtuu
~Affect…………. dhibeessuu
~agent………… iddoomaa
~all caps………qubguddeessa
~all……………… mara/hunda
~append………. miiltessi
~applications… fayyadama
~array…………. waraantoo
~ascending……….olee
~backslash……… # haxarroo
~banner………….faajjii
~block………….. # saamsi
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
~border……….handaara
~break…………qurxi
~browse………sakatta’i
~browser……..iyyafataa
~hijacker………butaa
~browsing…..iyyaafata
~build………..ijaari
# busy………..jaatanaawaa
# button……. qabduu
 busy……………. jaatanaawaa
button ………….qabduu
bar……………… kabala
icon……………. saajoo
image…………. calaqqee
default…………duraantoo
modified……….fooyya’aa
status…………..haalojii
cache………….. kuftalee
calculator………herregduu
calendar…………dhaha
call………………bilbila/bilbili
call waiting……eeggatuu bilbilaa
call back……….deebwaamicha
copy…………….jalteenya
cancel…………..dhiisi
message……….dhaamsa
caption………….goodayya
menu……………baafata
catalog………….galaalee
CD………………baxxee hurmaayaa/BH
CD-R…………….baxxee altokkee
cell………………..man’ee/mandhee
reference………..irkoo
center……………wirteessi
set………………..gurmuu
# chat…………….haasaa
check……………fili/mirkanessi
check in…………bakkatti deebisi.
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 choose……….fili
text…………..barruu
class………….ramaddii
clear………….haqi
click………….cuqaasi
type…………..barreessi
client………….maamila
mouse………..hantuuttee
clip……………muraa
close…………cufi
set……………gurmuu
collapse……..qoncoorsi
colon…………tuqlamee
color………….halluuu
column………tarjaa
value…………gatii
window………fooddaa
# comment…….yaada
company……..dhaabbata
compatible…..walta’oo
compile…….rogeessa
computer….koompitara
confirm……dhugoomsi
 • install……………..ijaari…
• deinstall/uninstall……diigi
• current………… ammee
• currency………sharafa
• cryptography…icciiteenya
• encrption………icciitessa
• crop……………..soofuu
• cursor…….. …..qaree/agarsiiftuu
• cut……………….muri/kuti
• delete…………haqi
• paste………… maxxansi
• cut -paste…… kutii maxxansi
data……………deetaa
• entry…………galiinsa
• file…………..faayila
• form…………unka
• label………..moggaasa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
• point………..tuqaa
• source………madda
• stripping…….tamsaasa
• series………….walfaannee
• range…………hammanga
• validation…….mirkaneessa
 account–Eenummeessaa
 accuracy–sirrina
 action—gocha
 activate–kakaasi
 across– gamaa-gamana
 alias—maqbiroo
 agent–iddoomaa
 allignment–hiriira
 allow—hayyami
 reject–didi/hon hayyamin
 alter—jijjiiri
 always on top–yoomirroo
 allocate—ramadi
 argument–qajeelfama
 arround—maddii
 remote–fageenya
 reject—didi
 confirm–mirkaneessi
 smart phone—qafoo ammayyaawaa
 site–iddoola
 skip–utaali
 slash–haxarroo
 single click–cuqaasa altokkee
 single-sided disk–baxxee gartokkee
 shortcut–qaxxaamura
 menu–baafata
 image–calaqqee
 side bar– kabala moggaa
 share–yagutoomsi/hiri//raabsi
 setting–qindaa’ina
 setup–qindeessi
 shade–gaaddiseessi
 pack–qarqaba
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 session–tursa
 set–qindeessi
 series–walfaannee
 separator–foo’aa
 optional–dirqalee
 option–dirqala
 original–xabboo
 overlap–walirra
 setting… Qindaa’ina
 gallery……….suuralee
 folder……….qabee
 database………Kuusaa deetaa
 # setting ———-qindaa’ina
 desktop——- minjaala’aa
 game…………tapha
 gap…………..adda fageenya
 gateway…….karra
 general…….waliigala
 ghost………dimimmisa
global………hundaataa
 go………….deemi
 go back……deebi’i
 return……..deebi’i
 go to…………gara __ deemi
 grammer…..caasluga
 filter……….gingilchaa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 greeting……nagaa
 group………gurmuu
 team………..garee
 grouping….gurmeessuu
 guidelines…..qajeelcha
 icon———–sajoo
 # design ——-saxaxa
 cut……………….muri/kuti
 delete…………haqi
 paste………… maxxansi
 cut -paste…… kutii maxxansi
 database………Kuusaa deetaa
 connection……waliindhaa
 active………….ka’aa
 deactive………….kaka’umsala
 debug…………… yaalii
#setting———-qindaa’ina
 view————-muldhannoo
 DEL key———furtuu HAQXUU
 delay————turiinsa
 delegate——–iddomsa
 # delete———haqi
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 page————-fuula
 items———–wantoota
 demo———-daadessa
#design——-saxaxa
 description—ibsa
 select———-fili
 deselect——-dhiisi
 descending—-irraa gadi
 # desktop——- minjaala’aa
 destination—–gahumsa
 # developer——dagaagsaa
 device————-mi’a
 diagonal———shaffaaxa
 horizontal——-dalgee
 vertical———-gadee
 # dial ————bilbili
 dijit————-lakqurxa
 networking—cimdaa’ina
 dijital———–lakqurxaawaa
 dim————-gogola
 dimension—–gara
 direction——-qixa
 direction key—-furtuu qixaa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 directory———galeeloo?
 # disable ———-dhaamsi
 disk————–baxxee
 discard———gati
 disconnect—–adda kuti
 disk drive——–ooftuu baxxee
 icon———–sajoo
 dismiss——-diddaa
 display——-agarsiisi/sa
 display as icon—akka sajootti agarsiisi
 distribute———tamsaasi
 divide————-qoodi
 dock————–hidhi
 document——galmee
 image———–calaqqee
 domain———qayee
 DOS prompt—-Saagii DOS
 double-click—–lama cuqaasi
 # download——naqadhu/gadibuusi
 down arrow—–xiyya gadee
 # draft————-wixina
 drag—————harkisi
 drop————-kaayi
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 drag-drop——-harkisii kaayi
 dump————-gati
 duplex printing—maxxansa garlamee
 duplicate———-baay’isi/hedduumessi
 duration———-turmaata
 Screen…. argii
 Insert…….. saagii
 Install…….. ijaari
 Web………… saaphaphuu
 Keyboard…… gabatee cunqoo
 Keypad…….. gabatee lakkoofsaa
Virus……….. qinqaanii
 Cut………….. muri
 Paste………… maxxansi
 Network……… cimdaa
 Storage……….kuusaa
 Link………….. geessii
 Browser……..iyya’aa
 Kill/stop…….. Dhaabi
 Key…………….furtuu

 image……..calaqqee
 import……alaaguu
 inactive…..hadoodaa
 infield…….dirkee
 incoming message….ergaa dhufu
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 incomputible……waldhabiinsa
 inbox……simergaa
 index…..kasaa
 inline…..sarkee
 insert……saagi
 input……..naqa
 install……ijaari
 instance….miseensa
 instruction…..ajaja
 integrity….amanama
 interface….walqunnama
 interrupt….guufii
 internet…interneetii
 intranet……interneeta qe’ee
 validate……mirkanessi
 invalid……fashala
 italic…….mirgada
 item……malima/qabiyyee
 iteration….deddeebi’iinsa
 job….. hojii
 join…walqaba
 jump….utaali
 justify…..qixxeessi
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 keep….ka’i
 key…..furtuu
 keyboard…..gabatee cuqoo
 keypad….. cuqoo lakkoofsaa
 keyword…..jefura
 kill……..dhaabi
 label…..asxaa
 LAN….cimdaa baldhina qe’ee
 laptop…..koyaa
 launch…jalqabi
 layer…..baqqaana
 layout…..teessuma
 legacy…..kennata
 level…..sadarkaa
 line……sarara
 link…..hidhaa/geessituu
 list…..tarree
 load….fe’i
 locate….gitoo biyyee
 lock….cufi
 log…..dilba
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 logoff…ba’i
 login…..seeni
 login security…ittiga seensaa
 logo……asxaa
 loop…..marsaa
 lower case…qubee xiqqaa
 maginfier…guddeessaa
 mail……..ergannoo
 package….qarqaba/galaa
 mail server….gargaartuu dhaamsaa/
ergannoo
 mail box……saanduqa ergannoo
 manage……taliiguu/too’achuu
 manager…..taliiga/too’ataa
 manual….hujeeka
 marquee…. barruu deemtuu
 mark…..mallattoo
 match…..firoomsi
 members….miseensa
memo…..yaadannoo
 memory…..koofannoo
 menu….baafata
 menu bar….kabala baafataa
 menu button….qabduu baafataa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 menu item…qabiyyee baafataa
 merge/mix ….. maki
 message….dhaamsa
 installation…. ijaarsa
 istall… ijaari
 mode….haalata
 more…dabalata
 modify…fooyyessi
 update….haaromsi
 monitor….torgii
 modem…moodemii
 mouse….hantuuttee
 move….hiiksi/siksi.
 click….cuqaasi
 move up….ol siksi
 move down…gadi siiksi
 pointer… qarree
 multi….walfaannee
 environment…qeeyyaa


 install……………..ijaari
 deinstall…………diigi
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 current………… ammee
 currency………sharafa
 cryptography…icciiteenya
 encrption………icciitessa
 crop……………..soofuu
 cursor…….. …..qaree/agarsiiftuu
 cut……………….muri/kuti
 delete…………haqi
 paste………… maxxansi
 cut -paste…… kutii maxxansi
data……………deetaa
 entry…………galiinsa
 file…………..faayila
 form…………unka
 label………..moggaasa
 point………..tuqaa
 source………madda
 stripping…….tamsaasa
 series………….walfaannee
 range…………hammanga
 validation…….daddafiinsa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 echo…………………….. bowwaa
 edge…………………….. qarree
 edit………………………gulaali
 link……………………… hidhaa/geessii
 hyperlink…………….. geessituu
 series…………………. walfaannee
 text…………………….. barruu
 editor………………… gulaalaa
 effect………………….galtee
 e-mail……………….. ergaa
 account…………….. eenyummeessaa
 message……………. dhaamsa
 enable………………. dammaqsi
 disable………………. boqochiisi
 enclose……………… marsi
 encrypt……………… icciitessi
 end……………………xumuri
 end user…………… maamila ykn fayyadamaa
 enter…………………galchi/ce’i
 entry……………….. galfata
 erase………………..haqi
 keyboard………… gabatee furtuu
 log…………………..dilba
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 character……….. gosqubee
 evaluate………….. madaali
 event………………. ta’ii/mudata
 every……………….kamuu
 execute………….. raawwadhu
 exist………………. jira
 exit……………….. bahi
 expand…………… baldhisi
 memory…………. kuufannoo
 explore……………alooli
 export……………alergii
 setup……………qindeessi
 installation…… ijaarsa
 expression…. ..himannoo
 extension………dheertoo
 external…………alaantoo
 extract…………..bittinsuu
 face down……..gombisi
 face up……….. ol garagalchi
 failure……….. kufaatii/dadhabbii
 fall back…….. duubatti hafuu
 fan………….. hafarsaa
 fatal error….. dogoggora cimaa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 favorite………. jaalatamaa
 feature…………amala
 fan………………. hafaarsaa
 favorite…………jaalatamaa
 list ………………. tarree
 access……………gahiinsa
 extension………dabalama
 file managment…. too’annoo faayilii
 owner……………… abbeentaa
 bits…………………..laklamee
 filter……………….. gingilchaa
 flow…………………yaa’iinsa
 focus…………….. xiyyeeffadhu
 folder……………qabee
 font……………..bocquu
 font color………. halluu bocquu
 style………………haalata
 footer……………jaaantoo
 header…………..irraantoo
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 foreground…….fuulduree
 form……………..unkaa
 lock……………..saamsuu
 owner…………abbeentaa
 permission…..hayyama
 system………..sirna
 server…………gargaartuu
 database……kuustuu
 client…………maamila
 frame……….goodayyaa
 frameset…..hirama goodayyaa
 disk…………baxxee
 frequency….ammamtaa
 from………… ..rraa
 display………. agarsiisa
 screen……….. display
 game………… tapha.
 pointer–akeektuu, qaree
 keyboard–gabatee cuqoo
 mouse–hantuttee
 personal comp—koompitara matayyaa
 Desktop computer– koompuutara minjaalawaa
 Laptop computer—koomputara koyaa
 button–qabduu
 press and hold–dhiibii turi
 screen–argii
 hard disk–baxxee jabaa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 icon–sajoo
 tools–meeshaalee
 bulk–bal’aa
 inactive–hadoodaa/dunquqqaayaa
 active —kaka’aa
 profile–danaa
 privacy—mateenya
 laptop—koyaa
 palmtop–qubganaa
 model–ilaallata
 mode–haalata
 mix–maki
 modify–fooyyessi
 monitor–torgii
 move–siqsi

 ———–
 account–Eenummeessaa
 accuracy–sirrina
 action—gocha
 activate–kakaasi
 across– gamaa-gamana
 alias—maqbiroo
 agent–iddoomaa
 allignment–hiriira
 allow—hayyami
 reject–didi/hon hayyamin
 alter—jijjiiri
 always on top–yoomirroo
 allocate—ramadi
 argument–qajeelfama
 arround—maddii

 remote–fageenya
 reject—didi
 confirm–mirkaneessi
 smart phone—qafoo ammayyaawaa
 site–iddoola
 skip–utaali
 slash–haxarroo
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 single click–cuqaasa altokkee
 single-sided disk–baxxee gartokkee
 shortcut–qaxxaamura
 menu–baafata
 image–calaqqee
 side bar– kabala moggaa
 ————
 share–yagutoomsi/hiri//raabsi
 setting–qindaa’ina
 setup–qindeessi
 shade–gaaddiseessi
 pack–qarqaba
 session–tursa
 set–qindeessi
 series–walfaannee
 separator–foo’aa
 optional–dirqalee
 option–dirqala
 original–xabboo
 overlap–walirra
 setting… Qindaa’ina

 public–hundumaaf
 private–dhuunfaa
 only me–ana qofa
 publish–maxxansi
 tag–iyyaatoo
 local–naannoo
 list–tarree
dictionary–Jechiikaa
 custom–maamiloo
 install–ijaari
 customize–maamileessi
 cut and paste–murii maxxansi
 disable–dhaamsi
 sort–foo’iinsa
 directory–galeeloo
 developer–dagaagsaa/ijaaraa
 menu—baafata
 drop-down–gadbuusaa
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 arrow—–xiyya
 feedback–duubdeebii
 text—barruu
 jump–utaali
 in-line–sarkee
 configure–qindeessuu
 router—duuffisaa
 adapter–amanfataa
 broadband– baandii baldhaa
 connection–waliindha
 manual–hujeeka
 interface–fuula/walsima
 recover–bayyanachiisuu
 download–naqadhu
 install—-ijaari
 freeware–moosajii tolaa
 browse–sakatta’i
 status–haalojii
 preview–durargii
 review–keeddebii
 primary–dursaa
 press–dhiibi
 upload–olfe’i
 album–kuusaa
 tag—iyyaatoo
 editor–gulaalaa
 pause–afuurfannoo
 window–fooddaa
 resume–itti fufi
 notification–yaadachiisa
 maybe—-akka tasaa
 decline—diddaa
 tab—-cancala
 synchronize-walsimsiisi
 synonyms–moggoo
 syntax—caasima
 feature—amala


 undo—gaabbi
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 default–duraantoon
 style—akkaataa
 recent–amsiiqa
 collapse–qoncoorsi
 next—itti aanee
 web–saphaphuu
 web site–iddoola saphaphuu
 view–muldhannoo
 cookies–kuusyaadannoo
 feed–soorachiisa
 contact–qunnamtii
 flash–balaqqee
 live–sududan
 qoute–caqasa
 platform–hujeffannoo
 domain–qayee
 disable–dhaamsi
 session–tursa
 abdon–gati
 abort–kuti
 action–gocha
 active–ka’aa
 add–ida’i
 setup–qindeessi
 address–teessoo
 advance–olaansi
 affect–dhibeessi
 agent–iddoomaa
 alias–maqbiroo
 nickname–maqmasoo
 arc–golboo
 archive–haddarsa
 arround–maddii
 arrenge–qindeessi
 array–warraantoo
 argument–qajeelfama
 arrow–xiyya
 assign–ramadi
 attach–miiltessi
 asterisk–urjii
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
Jechoota Koompitaraa Afaan OromooAfaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT
 device–meeshaa
 audio–dhageettii
 auto–ofnaa
 automate–ofumeessaa

Check Also

digital

Ethiopia must answer in illegal spying case, digital rights group says

A .US. citizen whose communications were monitored by Ethiopian agents from afar is appealing his …