Oduu Haaraya
finfinnee oromiyaa

#Maqaa_BULCHIINSOTA_FINNFINNEE Weerara Nafxanyootaan dura.. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;
Finfinneen qaama Oromiyaa akkuma taate hunda bulchinsa Oromiyaa jala turte.
Ilmaan Oromoo weerara Minilikiin dura Finfinnee Bulchaa Turan kessaa akka
fakkeenyaati:
Caffee Tuulamaa : kan bulchaa ture gooticha Oromoo-Tufaa Munaa.
Birbirsa fi Mana Gullallee : kan bulchaa ture -Qajeelaa Dooyyo
Teechoo/Teessoo :kan bulchaa ture -Guddataa Araddoo
Boolee: Kan bulchaa ture -Shubbuu Ejersaa
Boolee Bulbulaa: kan bulchaa ture- Soraa Lomee
Kolfee /Qaraniyoo/: bulchaa ture -Axalee Jaatanii
Daalattii kan bulchaa ture- Jamo Dabalee
Jarsaye kan bulchaa ture -Galatee Ashate
Ekkaa kan bulchaa ture- Abeebee Tufa
ii. Karra Shanan Finfinnee
Finfinneen karra ykn qarmammeettii shan qabdi ture.Shana isaaniituu maqaa
maqaa ofii qabu. Isaanis :
Karra Qirxii – karaa gara kaaba geessu
Karra Qoree – karaa Jimmatti geessu
Karra Allo- Karaa Walloo/Daseetti nama geessu
Karra Qaalluu/Qaallitti- karaa Bishooftuutti nama geessu
Karra Gafarsaa- Gara dhiyaatti kan geessu
iii. Bulchiinsota duraanii keessatti akkaataa Onoota caasaa bulchiinsa
Finfinnee fi maqaleen naannolee akka armaan gadii fakkaata.
A. Ona Caffee Tumaa
Finfinnee :– Hora saawwan Gullallee fi Galaan arraabaa turan amma bakka
“Filwuha” jedhamu
Hurufa Doobbii:- Bakka maqaan ammaa Jaan Meedaa, Embaasi Egypt, Hospitaala
Minilik, bakka qubtuma waraanaa isaanii godhatani dha.
Dirree Caffee Araaraa- Bakka amma Yuniversity kiiloo jaha/sidist kilo/, Hospitaala
Yakkaatiti 12 jedhamu dabalatee fi naannoo isaa jiru dha.
Dhummuugaa: – bakka amma Ginfillee jedhamu ture.
Keelloo Masqalaa- Bakka amma yuniversity kiiloo Afur jiruu, parlaamaa,
Bataskaana Qiddist Maramii, fi Qiddisit Sillasee, bakka amma Baasha waldachilot
jedhamu, fi bakka amma xiyyit beet jedhamu.
Tulluu Heexoo Diimtuu: – bakka amma masaraan mootummoota habashaa jiru,
taaboti Gabrelii jiruu, buufata polisaa Keessa fi bakka Baahitaa jedhamu.
Dhakaa Araaraa: – Bakka amma Fit barri, bakka poolis garaaj jedhamu, bakka
amma hooteelli Sharaatan jiru, bakka Iteegee maski jedhamu, fi bakka amma
hoteelli Hilton jiru.
Qarsaa:- kun ammoo bakka amma kasanchis jedhamu irraa kaasee haga xiyyit bet
jedhamu ammata.
Awwaaroo:- bakkuma amma Awwaaree jedhamu dha.
Hulluuqoo korma:- bakka amma bataskaanni Isxifaanos jedhamu jiru, bakka amma
Masqal addababay jedhamu, fi bakka amma Raas Birruu safar jedhamu ammata.
Hora finfinnee:- bakka amma Fil wuha jedhamee beekamu, bakka mana masaraa
mootummaa isa lammaffaa fi awwaaree dabalata.
Dolloo Biddeena: – bakka amma Baqloo beet, Gootaraa fi Walloo safar jedhamu
Dabbasoo: – bakka amma lagahar mashulakiyaa jedhamu.
Haada Amma – bakka amma Teelee Garaji, bataskaana Carqos jedhaman
B. Ona Birbirsa yaa´ii Gooroo
Waddeessa: – bakka amma piyaassaa, Charchar godaanaa, fi Araadaa Goorgis
jedhamu
Maarama Birbirsaa: – bakka amma bataskaanni Gorgis jiru
C. Ona Qarsaa
Hurufa Raaree :– bakka amma buufati konkolaataa dhaabbatu, bakka amma raas
Ganamee safar jedhamu fi Addisuu Mikaa’êl jedhamu dabalata.
Sokorruu :– Bakka amma hospitaala Amanu´el jiru, bakka amma dhaabba midhanii
(ihiil barandaa), massaalamiyaa, fi kowaas meedaa jedhamu ammata.
Sulula Garbii :– Bakka amma Taklahaymaanotii fi Cid taraa jedhamee beekamu
ture,
Garbii: – bakka amma Sangaa tara fi Ambaxxaa makkalakayaa jedhamudha.
Qarsaa: – bakka amma Markaatoo, Ameerikaan gibbii, fi masgiida Anuwaar isa
gudda fi naannoo isaa dabalata.
Baro Kormaa: – bakka amma Gollaa Mikaa´el, Raas Tasammaa safar, hospitaala
Xiqur Ambassaa, fi bakka waajirrii dhimma daangaa cehuu (imegrashin) jedhamu
ammata.
Dachee Golbaa:– bakka amma Addis katamaa jedhamu kana.
D. Ona Gullallee ykn mana Gullallee
Adaamii:- bakka amma bataskaanni Rufaa´el jedhamu jiru, Sameen mazagajaa, fi
Sameen Total jedhamanii fi naannoo ishee hammata
Diddiimtuu – bakka amma Shogolee jedhamee beekamu ammata.
Qaallee:– Bakka amma Askoo jedhamu
Fiichee:– Bakka amma dahannoo Xaliyaani ykn Xaliyaan mishig jedhamu.
Kattaa:– ammas kattaa jedhama
Burayyuu:– Bakka amma burrayyuu, fi Gafarsa jedhamu
Harbuu Irreechaa: – bakka amma Raas Hayiluu safar jedhamu
E. Ona Abbichu
Burqaa Ejeree:– Bakka amma Inxooxxoo Kidana mirat jedhamu, fi bakka amma
Imbasiin Faransaay irra qubatee fi naannoo isaa.
Baddaa Ejersaa :– Bakka amma Iyyasuus, Raas kaasaa safar jedhamu
Hurruma: – Bakka amma Imbaasiin Faransaay, Xaliyaani fi bataskaanni Abboo
jedhamu jiru ammata
F. Ona xiixaa (Inxooxxoo)
Haxxee laalii:– bakka amma Shiroo meedaa fi Inxooxxoo Maaramiin jiranii fi
naannoo isaa ammata
Muujjaa:– bakka amma Shiroo meedaa jiru keessattuu itti waamama.
Waayyuu: – bakka amma Qacanee Madanalam jedhamu ture
Karaa Qorxii: – bakka amma Balaay Zallaqaa mangad jedhamuu fi Samen bar
jedhamu ammata.
G. Ona Ekkaa.
Burqaa Qorichaa:– Bakka amma Yakkaa Mikaa´el xabal, laga Qabbannaa, fi laga
Daadhii jiran dabalata.
Karaa alloo riqicha:– Bakka amma Imbasiin Ingilizii, Imbasiin Jarmanii, fi Imbasiin
Raashaa jiran dabalata.
Harbuu:– bakka amma Gurdi shoolaa jedhamu dha.
Kotabee:– Ammas Kotabee jedhama
Doqaa Booraa: – Bakka amma Hayaa hulatti maazoriyaa jedhamu dabalata
H. Ona Boolee
Garjii:– Ammas garjii dhumaan beekama
Bulbulaa:– Ammas Bulbulaa dhan beekama
Warra ganuu:– Ammas warra ganuun beekama
I. Ona Teechoo/Teessoo
Golboo:– bakka amma Marqos, warshaa qadaaddi (qorkii), Qaallitti, Qeeraa,
Goofaa jedhaman ammata.
Lumee:– bakka amma bataskaana Yooseef jiru kana dabalata Laaftoo Tumtuu –
bakka ammaa Bunnaanaa boordii jedhamu ammata
Jaajaa:– bakka amma Biheere Tsiggee jedhamu ammata
Tulluu Ejersaa:– bakka amma Haannaa Maariyaam jedhamu ammata
Tulluu dheertuu – bakka amma Goofaa beetamangist jedhamu ammata
Baaboo:– bakka amma Addisuu Qeeraa jedhamu dabalata
Sammuu Gullallee:– bakka amma Meettaa darichaa jedhamu ammata
J. Ona Caffee Aannanii
Caffee Muudaa: – Bakka amma manni murtii ol aanaa jiru (lidataa) ammata
Harbuu: – Bakka amma Meksikoo, mana barnoota tagbaara’id jiru, mana adabaa
Finfinnee, bakka Saar bet jedhamu, bakka Geejjaa safar jedhamu, mana barnootaa
Dajjaa Baalchaa, bakka oomisha dhugaatii wayin xajji, bakka oomisha kookaa
kollaa dabalata,
Harawaa:– bakka amma oomishini haadaa jiru ( qaaccaa fabrika) jedhamu
dabalata.
K.Ona Jaarsayu
Calcalli:– bakka amma Sar bet jedhamu dabalata
Mardee: – bakka amma “Arogee Awuropilan marefiya, Midir Xoor”, ganda Tolasaa,
fi Raphii jedhaman ammata.
Bakkanniisa: – bakka amma Makkaanisaa jedhamee waamamu dha.
L. Ona Kolfee
Daalattii:– bakka amma Qaraaniyoo jedhamee waamamu,
Labu:– bakka amma Siga meeda, Taaxaq Xor safar jedhamu ammata
Xaro :– bakka amma Axaanaa Taraa fi Faxino darash jedhamu ammata.

Wabii
Barruu “Duudhaa” jedhamuu
Seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffa
Via Xiinxala Jiruu

Check Also

dhaloota qubee

Qabsoo Bilisummaa Oromoo: Injifannoo Argamee fi Balaa Isa Mudate

Qabsoo Bilisummaa Oromoo: Injifannoo Argamee fi Balaa Isa Mudate Leenjisoo Horoo Elba 25, 2023 Mata-Duree …

4 comments

 1. Speaking about about online betting is endless, the industry is escalating
  every day and talk about new games and features that will certainly make fans amazed.
  Now Mabosbola will be present as a trusted joker123 site for all those men and women inside Indonesia.

  Mabosbola since an official joker gaming site likewise has
  an established license from PAGCOR and Mabosbola will be one of typically the online
  bookies that has been established for some
  time which keeps growing. In addition, in this article additionally, you will get protection and comfort in conducting transactions because all staff about the mabobola web site are professional staff who are prepared to serve members 24/7.
  The kind of online game from the total joker123 site
  now makes Mabosbola as the most complete and trustworthy site in Indonesia.

  How to Sign up Joker123 Trusted
  Joker123 is a betting site that provides various types of
  online wagering games, including Joker123 slot gambling.
  On this web site members will acquire a myriad of quality joker123 slot games that will are
  of international standard. You are able to select the game
  you want from the hundreds regarding games available plus
  all of them can be utilized with just one user ID!

  How to play about the joker123 web site can also be very simple, you only have to register with the official Joker123 broker in Indonesia, particularly Mabosbola.
  Through this particular agent’s website an individual
  will get a user ID that can later be used to access all of the games
  available about Joker123.

  To sign-up Joker123, you merely need to visit the best Joker123 web site on mabosbola.
  apresentando and enter the registration page.

 2. okay and thank you for visiting online casino agents for Indonesia.

  Here we are here to meet the expense of permission for fans of sbobet casino who want to associate
  the international agent site Promosbobet.

  The products offered are unconditionally diverse and are definitely the best choice.
  Derived from providers that have credibility and have been proven to have the best predicate in serving their customers.
  Providers past Sbobet, Maxbet and many more.

  As the best online casino and soccer gambling site in Indonesia.
  We have the funds for maximum encourage in the manner of customer support that works online
  24 full hours all day. in view of that members can act out whenever and
  wherever without fearing to slant the possibility of difficulties
  or confusion.

 3. For anyone who like to enjoy gambling of course, if you are usually looking for partners inside
  gambling activities, Mabosbet is the right choice.
  Mabosbetransfer You can contact our customer service and
  make transactions with us. Mabosbet livechat is available
  24 several hours nonstop and is prepared
  to serve you that help you online with betting.

  Mabosbet. com as the responsible gambling agent, all of us always provide an alternate
  link to mabosbet to ensure members feel comfortable. You no longer need to have trouble obtaining an alternative solution Jababbet link for
  access, it is previously available for you.

  All of us also always give top priority to the safety associated with our members,
  very strict protecting all of the privacy associated with members of Jababbet.

  Trustworthy Mabosbet From 2010

  Together with good praise, the services from the Headquarters will be
  no doubt. Friendly, fast response, under 3 moments.

  Mabosbet is highly valued by gambling bettors from Indonesia because whatever triumph you get will be recognized by mabosvip.
  We constantly want to provide the particular best for members
  with highest service. The site mabosmail. com is additionally very
  straightforward to access, since you only want internet access and option links
  mabosvip, no want to use proxies, newsletters, or troublesome applications.

  That is why many men and women join mabosbola and help to make deposits, then, win the particular match.
  The best plus quality alternative mabosbola alternate
  site.

  Come join mabosbet. com the trusted on the internet gambling
  agent in Dalam negri. Contact livechat mabosbet today
  in the lower right corner to get a new user ID. Welcome to be able to the club.

  MABOSBET is usually a Trusted Online Wagering Site that has
  been established for more compared to 9 years with the particular greatest quantity of online betting players.
  This gambling internet site also provides the most satisfactory online gambling
  game together with the most popular wagering providers in Indonesia.

  Online Gambling Games that can be played at MABOSBET are Sportsbook
  Soccer Gambling, Live Casino, On-line poker Cards Gambling, Online Slot Betting and Online Togel.

  Mabosbet itself has provided many different excellent facilities for online
  gambling players in Indonesia ranging from 24-hour Live Chat Assistance, Bonuses with the simplest conditions,
  additional wins with regard to True Gambling Players.

  This specific MABOSBET Gambling Site also proves to be very reliable, while this Gambling Site can also pay for any winning player without the deductions.
  So you will play gambling comfortably and safely without
  fear of paying. In addition to the definite win at MABOSBET, you
  will also provide additional bonuses to provide a different
  experience enjoying online gambling.

  JOBI BASKETBALL OFFICIAL SBOBET ONLINE INSIDE INDONESIA
  Online Soccer Gambling has become a extremely popular gambling online game in Indonesia where every
  sport has a market regarding betting. MABOSBET is becoming a good official partner of SBOBET Indonesia, where more compared
  to a decade has provided soccer gambling games for gambling
  players in Indonesia. This SBOBET Soccer Gambling Industry allows a reasonable
  where gamers will actually be given a new live market through the recognized match directly.
  So you will be very lucky to be able to play SBOBET in this MABOSBET.

  RELIABLE ONLINE SLOT MACHINE GAME SITE SITE WITH MANY INCOME
  Online slot gambling is usually currently popular in Dalam negri, where online slots
  are extremely rewarding with huge jackpots and freespins that are an easy task to win. Because regarding
  that this MABOSBET 1st provided Online Slot Games from 2012 for betting
  players in Indonesia. Where Jackpot is provided more than USD $ 1, 000, 000 for slot machine players who register in MABOSBET.
  The Slot Game machine at MABOSBET does not just use your Equilibrium, the Slot Game provides been designed with the FREESPIN Bonus that comes out there more often, so a person is going to be Fortunately.

 4. Userbola is a reliable maxbet agent that has collaborated with official
  maxbet providers since 2014. All of us are tasked with serving
  betting players who wish to register for an recognized maxbet account
  in Indonesia. We here as a maxbet list site also have an official PAGCOR license to market gambling online
  video games. In addition, Userbola as a maxbet agent always becomes positive input
  from betting members such as fast purchase services,
  safe payments and complete gambling games. The data of members who have registered at
  a trusted maxbet agent userbola are also protected safely. The userbola team also always provides
  benefits to all betting members every week such as a rebate
  bonus or cashback that you will not get on the official maxbet site.
  From the assessment of our betting people
  and official providers that have made userbola the amount
  1 trustworthy maxbet agent in Indonesia.

  How to Register a Maxbet Account
  Internet gambling players who want to sign up for a maxbet account through the trusted maxbet listing
  site userbola only need some important data like the full name in line with the
  bank-account, account number, contact number that can be contacted,
  and email address. These data can be filled in via the enrollment form on our website.