Oduu Haaraya

Muummichi ministeeraa Obbo Haayila Maariyaam Dassaaleny kaabinoota isaanii mana mare bakka bu’oota ummatootaf dhiyeessuun muudaniiru:

Haaluma kanaan:-
1 Obbo Dammaqee Mokoniin I/A Muumicha ministeeraafi qindeessaa kilaatera hawaaswummaa
2. Dr. DabreTsiyoon G/Madiin -Sad/I/A Muumicha ministeeratti
qindeessaa kilaastera dinagdeefi ministeera quunnamtiifi Infoormeeshin teknoolojii
3. Addee Aster Maammoo- Sad/I/A Muumicha ministeeratti qndeesituu kilaastera
bulchiinsa gaarii fi minsteera repabilik sarviisii fi misooma qabeenya humna nama
4-Obboo Siraaj Fageessaa minstira Ittisa biyyaa
5-Dr.Tediroos Adihanom Minstira Dhimma Ala
6-Obboo Kaasaa T/birahan Minstira Dhimmoota federalawaa fi misooma naannoo horsiisee bulaa
7-Obboo Getaachew Ambaayee Minstira Haqaa
8-Obboo Abdulaziiz Mahammad Minstira Qindoomina maallaqaa fi diinagdee
9-Obboo Silaashii Getaahuun Ministira Misooma qabeenya beeyladaa fi qurxummii
10-Obboo Tafarraa Darriboo Ministira Misooma qabeenya Qonnaa fi umaama
11-Obboo Ahimad Abbitew Ministira Industirii
12-Obboo Abbiy Ahimad Minsitira Saayinsii fi Teeknoloojjii
13-Obboo Yaaqob Taalaa Minsitira Daldalaa
14-Obboo Warqineh Gebeyew Minstira Geejjiibaa
15-obboo Makuriyaa Haylee Minstira Misooma magaalaa fi manneenii
16-Dr.Ambaachew Mokoniin Minsira Koonstirakishinii
17-Obboo Mootummaa Maqaassaa Ministira Bishaan jalliisii fi Isaa[Elektiriikii] 18-Obboo Shifaraw Shugguxee Ministira barnootaa
20-Obboo Toloosaa Shaagii Ministira Albuuda booba`aa fi gaazii umaamaa
21-Dr.Kestabirahan Adimaasuu Minstira Fayyaa
22-Obboo Abdulfattahaa Abdulahii Ministira Dhimmoota hojjatootaa fi hawaassummaa
23-Injiinar Ayisha Mahammad Minstira Aadaa fi Turiizimii
24-Addee Zannabuu Taddassaa Ministira Dhimma Dubartootaa fi Daa`imanii
25 Dr, Shifaraaw T/Mariiyam ministira Misooma bosoona naannoo fi jijjiirama qilleensa
26 Obboo Reediwaan Huseen Ministira Dargaggoo fi Ispoortii
26 Addee Dammiituu Hambiisaa Ministira Daabbiilee misoomaa Mootummaa Ta`uun kan muudaman yoo ta`u
kana malees Sadarkaa ministiraatti miseensota kabiinee ta`anii namoonni 4 mudamaniiru isaniis
1-Obboo Bakar Shaalee Dareekteera ol aanaa abbaa tayiitaa Galiiwwanii fi Gumruukaa
2- Obboo Getaachew Radaa Hoggana Wajjiira Dhimmoota Koominikeshinii Mootummaa
3-Obboo Asimalaash W/silaasee Mana mare bakka bu`oota ummataatti bakka bu`aa mootummaa
4-Dr. Yinaagar Dassee Komoshineera komishinii pilaanii Biyoolessaa

Check Also

horroo guduruu230614

Haleellaan godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti akkaan hammate jedhu

Godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti, haleellaan hidhatoota faannootiin raawwatamu tibbana akkaan hammaachuufi lubbuun namoota nagaa …