Oduu Haaraya

Uf ‘Yaa Bineensotaa…Qabsoo Dheeraa Booda!

 • Ani maaluma godhu bineensota kana
  Eeboo maaliinan dugdashee waraanaa?
  Fala maaf dhabdanii maaloo yaa jaranaa
  Maafan ba’aa baadhee kophaakoo maassanaa?

  Booyyeefi waldiigessatu goodaadha baroodaa
  Fociif jaldeessatu gaadee waliin ooda
  Fardaafi gaalatu ta’e akka harrootaa
  Raachaafi karkarrootu dararsan hoolota
  Hantuutatatu diige keenyan mana keenyaa
  Tuqaatu barbadeesse hundumasaa beeknaa
  Rirmatu madeesseem garasiif garanaa
  Qe’een gogoloofnaan keessaa baduuf deemna

  Tisiisa bosonaa kuruphisa qe’ee
  Ilbiisaam jarana ani naman se’ee
  Anoo ragaan bahaam biyyoo lafaa haree
  Uf’ yaa bineensotaa anoo si abaare!

  Mixii akka ilbiisotaa holqa keessaa yaatuu
  Jaamaa akka hinjiraanii lafee namaa nyaatuu
  Kansaa tuulee kaa’ee kan namaaf maraatuu
  Yoon hindhabamsiifnee maaf biyyoon nanyaatuu?

  Waan akka kanniisaa qarxaasaa midhaanii
  Dhiiga garraamotaa xuuxanii dhuganii
  Sossobnees dadhabnee nudhiisuus didanii
  Erga fala dhabnee lafuma kanarraa maaliif nunfixanii?

  Boombii mataa qottoo huummoo laga gamaa
  Akka farda gootaa maaf nurra garmaamaa?
  Dhaala abaabileekoo maalumaaf nasaamaa?
  Bilisaan uumamee maafan dararamaa?

  Egaa barasaatuu bara ammaa kanatuu
  Diinnis qaawwaa argatee firris kan walnyaatuu
  Qabsoodha barbaada miti malaafmaltuu
  Abshaaloma diinaaf maaf taana maraatuu?

  Namuma amma kana anas dabalatee
  Kophumadha fiiga qomoosaa dagatee
  Akkasiin fullaanaan maal fala ta’aree?
  Duuba deebi’anii of laaluudha malee

  Qilleensarra kaatee yaadaan tabjaajja’aa
  Jireenya mo’achuuf takka kufee ka’aa
  Deemsa keessa lufe meeqansaa lakkaa’aa
  Gocha tokko malee yaadasaan akaa’aa

  Addunyaa xaxamtuu ishee hiika hinqabne
  Joorsuuf jaamsuu malee boqonnaa hinlaanne
  Nyaattee dhuguu malee nanquufee hinbeekne
  Halkan guyyaa fiignee mo’achuu hindandeenye

  Ogeeyyis gaafannee hayyuu biyya bulchuu
  Hiika addunyaa kanaa dadhabe nuulaachuu
  Qotee bulaas taanee yookaan daldalachuu
  Barataas taaneetu dhabneerra gammachuu

  Afaaniin kolfina garaan numadaa’ee
  waan dubbannu hinbeeknu akka isa raata’ee
  Waan yaaddoof gidiraa nurratti walgahee
  Kam himnee kam dhiifna callisuudha malee

  Bineensi daggalaa ilbiisonni hundumtuu
  Yeeyyiin gama sanaa leenci inni dhaadatuu
  Gafarsi duubanaa Joobirri halkan kaatuu
  Biiftuun samii Waaqaa maaf ifa nuu laatuu?

  Oduus maan dheeressa maafan sindheebossaa
  Yaadni abbaa huba abbuma jiitessaa
  Kophuman guunguma akka haadha hiyyeessaa
  Maan of yaadachiisa madaakoo kaleessaa

  Mala dhahee buusee guyyaan taa’ee mugee
  Bineensi keessakoo fixeera daguugee
  Hawwannisi jooraan allaattii akka gugee
  Maaf ibsaa keessakoo gaaddisaan haguugee?

  Abbaafi ilmatu didee waliin oodaa
  Haadhaaf intalatu guyyaadhaan abjootaa
  Falli ta’uu qabu kan ilmaan namootaa
  Albuudni argamuun qabsoo dheeraan booda!
  Gaaffiin lafakootii kumaaf kumaatamaa
  Firamoo halagaa eenyu naaf quuqamaa?
  Barri an jiraadhusoo kunoo dhumuuf deemaa
  Waan haqaa dubbadheen isaaf wareegama.

  Wanta ani dhaga’uu yaadaan qalbeeffadhu
  Qilleensa qofaadha duumessallee hinqabu
  Lafa abbaakoorratti eenyummaa hinkadhadhuu
  Bilisummaa balfee garboomee hin jiraadhu!
  ********
  Beekan Gulummaa Irranaa
  beekanguluma@gmail.com

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …