Oduu Haaraya

WALLIFTOONNI KEENYA IJA,AFAANII FI DAAWWITII KEENYA!

______________________
-Najiib Zannuun irraa

Tattaaffiin walliftoonni Oromoo gama guddina afaanii,aartii fi qabsoo teenyaaf godhanii fii gochaaa jiran himamtee hin dhumtu. Dhugaa ummataa walleen alalaasuun dhibdee teenya mara afaan keenya tahuun himu. Jechoonni babbareedaan isaan itti fayyadamanii walleedhaan dhawwaaqan kan namuu keessatti if laalu. Waan jechuu feete tan isaaniin ja’amtee jirtu ittiin dhimma bahuun sirboota babbareedaa isaaniin quuqaa firraa buqqaafta. Tanaaf artistoonni keenya ummata biratti fudhatama qabaachuun ulfinaa guddaa ummata biratti horatan. Ummanni wanni isaan ulfeeysee kabajaa guddaa kannuufis dalagaa gaarii ummata biratti jaalatamtu waan dalaganiifi. Akkasuma kan kabajaa firraa mulqee waan ummata biratti jibbisiisaa hojjates bishaan jala yaasu.

Gaafa biyya jirru walliftoonni tokko tokko kanneen mootummaa gabroomsaa wajjiin dalagan yeroo isaan sirboota adda addaa baasuun manneen muuziqaa irra raabsan  namni kaaseeta isaanii sumunii baasee bitu hin jiru. Bituu dhiisii namni kanuma mana muuziqaa irraa itti banamuuhuu gurratti qicatu hin jiru. Inumaa mana muuziqaa kaaseeta akkasii itti banu san haajuma biraatiifuu itti hin goran. Walliftoonni fakkeenya ummataa waan tahaniif; jecha,gochaa fi hojii gaarii ummanni irraa gammaduun fakkeenya tahuun argamuj qabu

Garuu kan kana ifirratti irraanfatee lagachuun hojiilee fokkottuu, jecha badaa fii gocha hin taanee raawwatu osoo ni wallisaa mitii kan akka isaatti wallisu addunyarrallee hin jiraannee ummata biratti gatii hin qabu. Wallisuun qofti kabajaa namatti hin gootu. Abbaan wallisu sunis kabajaa ifitti godhuu qaba. Arraata isaa tiiyfatuun akkuma ummanni isa kabajutti innis kabajaa isaa ifirratti beekee nama kabajamaa tahee argamuutu irraa eeggama.

Xumuruun dura wannin jechuu fedhu, muhabbaan siyaasaa tun namuttuu jirti. Namuu jaarii itti falame tan mataa ifii qabaachuu mala. Tahus garuu dhimma siyaasaa ofii tolfachuuf ja’anii sobaan maqaa wal xureeysuun Oromoo kutaan addaan qoodanii jibba magarsuun ummata jiddutti wal dhabbii uumuun karuutuu nama hin geeysu. Namoonni waan akkanaa kanarratti bobbaatan irraa dhaabbadhaan dhaamsa kiyya.

Check Also

xalayaa

Seenaa gammachuu qamaltii: Kutaa Tokkoffaa

Taammanaa Bitimaa irraa Jaalatamoo fi kabajamoo yaa dubbiftoota barreeffama kanaa, mee kunoo hardha irraa kaaseen: …