Oduu Haaraya

BIYYEE FI BIYYA  

                                                              Taammanaa Bitimaa irraa
                                     Biyyee biyya
                                     Biyyee biyyii
                                     Biyyee irraa tolfamnee
                                     Biyya irratti dhalannee
                                     Biyyii taphachaa irratti guddannee
                                     Biyya faarfachaa irratti walbarree
                                     Jireenya ilmoo namaa irratti agarre.
                                     Kunoo raajiin bayee, nurraa fudhatani
                                     Otoo lubbuun jirruu, hunda nu dhaalani
                                     Otoo lubbuun jirruu, jiraa nu awwaalani
                                     “Biyyi keessan keenya“, jedhanii!
                                    Haqa ilmoo namaa nurraa fudhatanii
                                    Nammuu keenyallee nurraa mulqatanii
                                    Biyyeen teenya summiidhaan faalamtee
                                    Leecalloon teenya alagaan saamamtee
                                    Biyyi keenya manneen hidhaatiin sararamee
                                    Isa keessatti dhalli keenya waxalamee
                                    Sabni keenya funcaan takaalamee
                                    Waggaa 140 guutuu yeeyyiin dararame.
                                    Biyyi biyyee teenya
                                    Lafti lafee keenya
                                    Gonkumaa hin kennamu beenyaa
                                    Dacheen awwaala keenyaa!
                                                    Biyyeen biyya keenya
                                    Lafti lafee teenya
                                    Biyyi haayyoo teenya
                                    Garaa-shiitii kan baanee
                                    Harma-shii hodhaawoo guddanne
                                    Jaalala-shiitinoo muddamnee!
                                    Biyyi biyyee-dhaa
                                    Lafti lafee-dhaa
      Abadan lachuu
                                    Bakka-bu’aa hin qabu!
                                    Biyyeen teenya Oromoo-dha
                                    Lafeen teenya Oromiyaa-dha
                                    Hin kabalamuu, hin caccabsamu
                                    Lakkii, eenyunuu hin qabatamu!
                              
                                    Biyyeen teenya aannani
                                    Biyyi keenyasoo damma
                                    Lafti teenya buna, buna
                                    Addunyaa badhaafnee, kunoo isa unaa!
                                    Biyyeen teenya Odaa
                                    Biyyi keenya Gadaa
                                    Lafti keenya dhadhaa
Lafeen teenya Siiqqee-dha
                                    Odaan hin muramu
                                    Gadaan hin tuqamu
                                    Siiqqeen hin kutamu
                                    Finfinnee finna-a hin kennamu!
                                    Karaan keenya qabsoo-dha
                                    Galmi keenya bilisummaa-dha
                                    Bullukkoon keenya dimokiraasii-dha
                                    Sabbanni keenya namummaa-dha!
                                    Gaachanni keenya tokkummaa
                                    Marcumni keenya Oromummaa
                                    Asxaan teenya obbolummaa
                                    Diinni keenya sanyummaa!
                                    Kakuu-dha; laguu-dha
                                    Lafti keenya hin fudhatamu
                                    Lafeen teenya hin caccabsamu
                                    Namummaan keenya hin sarbamu!
                                    Lafee teenyaan harmee teenya olkaafna
                                    Dhiiga keenyaan Oromiyaa teenya ijaarra
                                    Dafqa keenyaan aadaa-afaan keenya jifaarra
                                    Walqixxummaan ilmoo namaa gonfanna
                                    Walbarsiisaa, kabajaan walgorfanna
                                    Obbolummaan addunyaa tana sholqanna!
                         **************    //    **************

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …