Oduu Haaraya

GOONNI YOOMIYYUU HIN DU’U!*

                                           Taammanaa Bitimaa irraa
                    Isa uummataaf du’e
                    Isa sabaaf du’e
                    Isa biyyaaf du’e
                    Maqaa-saatu goota
                    Onnee-saatu goota
                    Boolla keessa ciisee-llee
                    Isatoo diina aboootaa!
                    Ishii uummataaf duute
Ishii sabaaf duute
                    Tan biyyaaf boolla buute
                    Maqaa-shiitoo tiira
                    Onnee-shiitoo tiira
                    Madda ilmoo namaa
                    Tiruu warra dhiiraa!
                    Goonni biyyaaf du’e
                    Namni sabaaf du’e
                    Qaamaan du’e malee
Yoomum yaadaan du’ee
                              Yoomum boolla bu’ee?
                    Kaayyoon-saawoo jiraa
                    Kuunnoo, roorroo diraa!
                    Yaa gootolii Oromoo
                    Kan sabaa fi kan qomoo
                    Odaaleen isin dhaabdan
                    Laliseetii margee
                    Manneen isin jaartan
                    Dhalootatti darbee
                    Mee ka’aa koottaa laalaa
                    Biyya galuuf abbalaa!
                    Hundi keessan hin hafinaa
                    Walbiraan harca’inaa
                    Elemoo fi Taaddoo Birruu
                    Mee koottatii laalaa
                    Bakkuma nuti jirru!
                    Lafee fi dhiiga keessaniin
                    Waan hedduu argannee
                    Bilisummaa dhabnullee
                    Waan danuu gonfannee
                    Bilisummaanis
                    Walabummaanis
                    Birmadummaanis
                    Hin hafuu, hin hafuu
                    Otoo isaan hin argatin
Oromoon keessanis
                          abadan hin rafuu
                    Dhaloonni Qubee kunis
                          Gonkumaa hin rafu!
                    Akkuma Waaqoon nuttime
Adaraa nutti dhaame
                    “Gabrummaa hiddaan buqqifnaa
                    Daddhabnu ijoollee itti-guddifna“-a!
                    Ee, nutis ilaa olkaanee
                    Alaa-manaa waltaanee
                    Hundee gabrummaa
                    Farra kan namummaa
                    Bubuqqifnee gamasitti darbanna
                    Bilisummaa dhiiga keenyaan arganna!
                    Harqoota madeessaa waltaanee kuffifna
                    Gabrummaa Habashaa hundeedhaan buqqifna
                    Alaabaa Oromiyaa: gurraacha-diimaa-adii
                    Milkaawaa, miidhagaa isa homaan qabne badii
                    Tulluu Daalattii fi Niwu-Yoorkitti okaafnee rarraafna
                    Gadadoo, dhibee fi jeejesoo haxoofnee gabbaafna!
                    Kurnaan gootolii warra hardha aarsaa taatan
Ganamaan hidhattanii kan roorrootti olkaatan
                    Eekaa, kurnan guyyaa hardhaa
                    Kumaatam sana duraa
                    Dhibbaatam sana boodaa
Karaa nuu baaftan irraa dubbatti hin deebinu
                    Kun kakuu-dhaa; laguu-dhaa; hooda!
                              
                    Gootolii Oromoo
                    Tiirolii Oromoo
Kan sabaa, kan qomoo
                    Waaberraa kaasee Gibe-Omoo:
                    Tufaa leenca Munaa
                    Abbishee Garbaa
                    Warqituu ishii Walloo
                    Gootoliin Afran Qalloo
                    Firrisaa Abbaa Foggii fi Ilaansoo Halloo
Rooboo Bultumii fi Leenjisoo Diigaa
                    Kunoo, Oromoon ammas walabummaaf dhiiga!
                    Hasanuu Wadayii fi Maamii Garoo
Agarii Tulluu fi Ahimad Jiloo
                    Amoosaa Tuqaa fi Biiftuu Hamoosaa
Dubbiin bilisummaa hin taatu-kaa qoosaa!
                    Magarsaa Barii fi yaa Waaqoo Guutuu
                    Jaarra Abbaa Gadaa fi yaa Nadhii Gammadaa
                    Guutamaa Hawaasii fi yaa Baaroo Tumsaaa
                    Maammoo fi yaa Alamuu Qixxeessaa
                    Yaa Hayila-Maaram Gammadaa
Olka’aatii laalaa kunoo Oromoon gaaraa dakaayyii
                    Gabrummaa haleelee cagadaa!
                    Yaa Raggaatu, yaa Saartuu
                    Yaa Gaaddisee, yaa Ayyaantuu
                    Yaa Ibsituu Margaa
                    Hardha Dhaloota Qubeetu
                    Seenaa keessan ifatti arga!
                    Hayyee, gootolii Oromoo
Maarree, tiirolii Oromoo
                    Kunoo, waadaa isiniif gallaa
Ilaa, alaa-manaa waliif gallaa
                    Harka walqabannee
                    Akka moonus abdannee
                    Bilisummaa, bilisummaa
                    Walabummaa, walabummaa
                    Jechaa tarkaanfanna, hayaa tarkaanfanna
                    Lafee fi dhiiga keenyan Oromiyaa jaarranna!
              Barliin, 24. 04. 14
          **************    //    **************
* Walaloon kun “Guyyaa Gootota Oromoo” isa gaafa 26. 04. 14, dira Barliin keessatti kabajamee oole, irratti kan dubbifame.

Check Also

faannoo

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people …