Oduu Haaraya

JECHOOTA HOJIIF BARBAACHISOO: Kutaa Shanaffaa

                                                                              Taammanaa Bitimaa irraa
DURADUBBII
Dubbiftoota barreeffata kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, barreeffata kana kutaalee dabran afran akka gaariitti dhamdhamachuu keessaniif, mee hedduu galatoomaa! Duubbiin galatoomfannaa callaa irratti dhabbattee waan haftuu mitii, kunoo kutaa shanaffaa kanas mee ilaalaa-kaa! Waan hundaafuu xiqqooshii isin irraa turuu kiyyaaf, cimseen  dhiifama isin gaaffaddha!
SEENSA
Ani seensa isa hardhaa kana keessatti waayee seera hirmaata-dubbii (seerlugaa) Afaan Oromoo keessaan hamma wayii isiniif dhiyeessa. Barreeffatoota ammaan tana afaan keenyaan bahaa jiran keessatti, dogoggora tokko tokko waanan qalbeeffaddheefan isaan akka sirreeffamaniif waa jedha. Ilaa mee Afaan Biyya Gadaa kana keessatti: “Ana dha. Farda dha. Nama dha.” Gonkumaa hin jedhamu. Seera afaan keenyaa, isa bareedaa kanatu kanneen akkanaa dhoowwa. “Dha“-n kan galu yoo jechi sun qubee dheera-dhaan xumurame qofa. Jechoonni: “sangaa, gaangee, harree, dubbii, qalbii —” jedhaman faa waan qubeewwan dheera-dhaan xumuramaniif “dha“-n itti-dabalama. “Sagaa dha! Gaangee dha! Harree dha! Dubbii dha! Qalbii dha!“, faa jenneetoo xumurra. Oromoon keenya baddaa Raayyaa, Hara Ashangee irraa kaasee hamma Maanya Hindiitti, Beegii irraan duuba daangaa Sudaan Kibbaa irraa kaasee hamma Jijjigaa cinaatti “farda dha, sa’a dha —” faa kan jedhu matumaa hin jiru. “Dha” tun “newAfaan Amaaraa ishii bakka hundaattuu danqaramtuu santu hulluuqee, shimalaa fi eeboo Oromoo jalaa miliqee afaan keenya keessa seene jechaa dha! Mee kanneen hafan kutaalee dhufan keessatti waan ilaalluuf, ammaaf kunuu ni gayaatii gara jechoota kaanefiitti haa dabarru!
JECHOOTA DIGDAMII-SHANAN HARDHAAF DHIYAATAN:
1) Birkoo                       –                  sector
2) Daatuu                      –                  umbirella (= agoobara, dibaabee)
3) Dilaala                      –                   land tax  (= gibira)
4) Doonnii                     –                   ship
5) Faallee                      –                   direction
6) Geejjiba                    –                   transport, transportation
7) Golambaa                 –                   museum
8) Goosii                        –                   verb*
9) Habuucha                 –                   rubbish, refuse
10) Hulluuqqoo             –                   tunnel
11) Ilbiisa                      –                   insect
12) Kabata                     –                   cupboard? (= dulaaba)
13) Kubila                      –                   continent (kuta biyya lafaa > kubila = ardii)
14) Laallee                     –                   information
15) Mijjirii                      –                   public space, square (= addabayii)
16) Oggayyii                  –                   cliche`
17) Qoorbee                   –                   fork (insrument for eating, = shuukkaa)
18) Sabdanee                –                   multinational
19) Sammuyyaa            –                   mentality
20) Sanfila                     –                   atenna, aerial
21) Shaayyaa                –                   weekend
22) Sheeggabuu           –                    to read (= kitaaba faa dubbisuu)**
23) Tooba                      –                    culture (= aadaa)
24) Ulaagaa                   –                   creiteria, gauge
25) Xiyya                       –                   arrow (= lawwee)
______________________  Hubachiisa Miiljalee __________________________
* Jechi “goosii” jedhamu kun sagalee Oromoo isa “gochuu” jedhamu irraayyi baafame. “Gochuu” jenneetoo “ishiin goote, nuti goone” faa jenna mitiree?
** Sheegabbii = reading (—-)
                                                                                                              Itti-fufa!
                                                     *********************    //    ********************

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …