Oduu Haaraya

Yaa Saba khoo!

Biyya tee bareedduu, biyya biyaa olii
Tan diinni gororuuf, guyyaa fii halkanii
Irraa quba qabdaa, laata beeytaa ati

Milqaayee bahaa, itittuu sakiinaa
Irkata Waaccuu dhaa, bar an Weeniin baanaa
Seenaa goototaa tii, nu Xirroon ni boonna

Hoomachoo Dagaagaa, Gaaleeytii Bookkisaa
Tarraa waaran saawwan, dirree makkanniisaa
Irraanfata tahaa, hogoggoraan Qarsaa

Jilboo haadha muuzaa, asaassii aalaadhaa
Burqaa biyya saawaa, diroo baaduu dhadhaa
Buna khee yaa Jaaja, leliftuu xuuxxoo dhaa

Jimaa Illikoo hoo, sa Mojoo hoo beeytaa?
Gaara Khurfaa Callee, maaltu irraa taphataa?
Ka tanboof araade, Dannabaan aaggataa

Oomishaa bishingaa, Fadis khoo yaa raaree
Khoosum dhiisuu hintaatu, jimaan siin daraaree
Tuujii fii hinquuftuu, Gurawatti hin garree

Daree biyyoo bulii, qaari Aaw-wadaayittii
Dhangoosha hoomachaa, garta karrarrattii
Seenaa qabsoo gaaphu, siif himan dirretti

Silaa imaltaawaa, ejjedhu taanittii
Dadhabduus dhiqadhu, Haroo Maayaa tittii
Baate hin irraanfatin, haadha jeeynotaa tii

Atuu ni hamuuntaa, saabunee dinnichaa
Dhaqii dhara bahi, walakkaa Kombolchaa
Malkaa raafuu bu’ii, irraa fuudhi galchaa

Seenaa faaruu teetii, qindeeysan walleenii
Dirree Dhawaa dhaqii, dhageeyfadhu boonii
Jajjabaadhaa ji’iin, bar qooda qabanii

Irraanfata hin taatu, Awwaallee ni beeytaa
Keeysummummaa hinyaadin, tajaajila arkattaa
Xiqqaa guddaan saanii, siin marsee kholataa

Dheereeysi tarkaanfii, lixi baaburattii
Galma burtukhaanaa, bu’i Ererittii
Khofli shamrraniin, Awwaaleef Afdamittii

Goohaa weeyduu feetu, dabri Mi’eeysottii
Gooticha dunfuraa, laali Asabootittii
Salaammadhuu Awaash, qaari Bililettii

Shir ji’ii naannawi, Gubbaa Qorichaattii
Haasawiin manguddoon, odaa Hancaarittii
Ahmad Taqii gaaffu, warra Galamsootii

Itti fufu imaltuu, Awaash Qaxxaamurii
Tuulamaa fii Maccaa, Walloo keessa marii
Daawwadhu biyya tee, lammiiniis wal bari

Jimmaa Abbaa Jifaar, Iluu Abbaa Booraa
Hinquuftu daawwattee, bunni dachii maraa
Gaafa Arsii dheeyxu, dhihanni khee deeymaa

Kana hundaa kee ti, biiyti tee bal’oodha
Uumaan hin yakkanne, jahan fayya qabdaa
Mee if gaafadhu gaa, maa irraa agabdaa?

Gootota hin dhabne, qeeyroo alaa hingalle
Guuddaa bira dabree, xiqqaan tarree galee
Keetumaa si cabse, arraa fii kaleellee

Roorroo gabroomfataa, ulfina dadhabdee
Kan itti iyyattee, naa dirmadhu jettee
Dhufee si lallaaqe, qabsaawaa fakkaatee

Siila aannan keetii, raasaa dhadhaa duraa
Kan ati nyaachifte, irraa hidhattee garaa
Xophiyaan yaammannaan, gulufe si biraa

Galee ijaan gartaa, Finfinnee dhiichisaa
Sii fii waahellan kee, dhiisee dirree keessaa
Siin angoo barbaada, didadhu shira isaa

Laga Gobeelletti, meeqa lubbuu baasee
Ta Jaajaa Dagaagaa, takkaatuu dhageeysee?
Waarraa quba qabdaa, jeeyna Gaara Khasee

Kulana waraaboo, ka dur raqa bare
Jiraa lubbuu baasuu, itti galee tarree
Tusiin isaaf sodaa, Baaburatti walgarre

Luugama sitti butee, raroo si godhatee
Qabsaawaa fakkaatee, diinaaf si gurguree
Si keessa jiraatee, maqoo sitti taa’ee

Firraa haqii darbi, waararrii habeenoo
Si godhatee dabraa, bar hara baafannoo
Daboo shira isaa, firraa laaliif fannoo

Hadoodi siif geeysee, sobaan gaadiyyamuun
Jeedalloo osoo gartuu, hoolaa fitti fakkeeysuun
Dhaadadhu jeeynotaan, warra siif dhaadatuun

Hin sodaatin dhugaa, soba in dubbatin
Ta gooteen dhaadadhu, ifiis hin bir’atin
Qabsoo itti jabaadhu, siif geeyse fe’amuun
Jaarraa Abbaa Gadaa
Waxabajjii (June) 18, 1992

 

Check Also

a

Kuusa jechoota Afaan Oromoo Ramaddiin isii maqaa. (noun) A Qubee 1 Jechi kun akkmitti dubbifma? …