Oduu Haaraya

YAA SHAGGAR OLKA’II DUBBADDHU

                                   Taammanaa Bitimaa irraa
               Yaa Shaggar olka’ii dubbaddhu
               Yaa shaggaa koo oljedhii dubbaddhu
               Ishiitoo biyya raasaa
               Ishii diina dhamaasaa
               Dhaloota Qubeetti iyyaddhu
Waaqaa-lafas waammaddhu!
               Yaa Shaggar dubbaddhu
Yaa Finfinnee dubbaddhu
Kichuuwwan Oromoo
Kan sabaa kan qomoo
Siif jettee waadamtee
               Siif jettee qalamtee
               Barumbaraan yaadaddhu!
               Uummata keerraa addaan si baasanii
               Boongoo si godhachuun
               Aadaa fi afaan ofiitiin si dhamaasanii
               Finna-kee, Finfinnee-tee xureessanii
               Kaan buqqisuun kaan ajjeesuun balleessani!
               Burqaalee gogsanii
               Horawwan onsanii
               Laggeen-kee Aqaaqii Baldhoo
Laga Daadhii isa qaldhoo
               Haddhaan summeessanii
               Dikee namaatiin xureessani!
               Qawween sitti galanii
               Uummata-kee qalanii
               Dachee-tee irratti si alagoomsanii
               Manuma keettoo si gabroomsani!
               Mukkeen cicciranii
               Namaa-sa’a diddiranii
               Gullallee fi Eekkaa buqqisanii
               Gadaa Sadeen Tuulamaa kuffisani!
               Si mee mitii yaa Shaggar
               Kan karaa hundaan babaldhatu
               Kan reeffa Oromoo alakfatu
Gondor-kaa kan sirra dhaabatu
Maqalee-dha kan sabbuu-kee saammatu
Kan qabeenya kee duguugee ol-haratu!
               Ijoollee harka qullaa
               Kan hin qabanne dullaa
Ulee fi shimalallee homaa hin qabanne
               Kanneen hookkoo-llee hin dhaddhaabbanne
Qawwee itti-dhukaasanii
               Kiyyoo itti-furgaasanii
Ilaa, lafee-saanii yeeyyiin jaraa quuftee
               Dhiiga-saanii allaattiin gaaraa xuuxxe!
               Yaa lafee jagnootaa
               Yaa dhiiga gamnootaa
               Oljedhii dubbaddhu
               Qaramii ijaajjitii
               Dhaloota Qubbeetti birmaddhu!
               Gaara samii biraa yaa Gaara Hococaa
               Silaa kuunnoo, huurrii sirraa fococaa
               Duumessaa-huurrii keetiin nutti birmaddhu
               Tulluu Furii fi Gaara Erer waammaddhu
               Gooroo Sulutaa fi gooroo Eekkaas dabaladdhu
               Odaa Nabee fi Tulluu Cuqqaalaatti iyyaddhu
               Duumessaa fi huurriin diinatti lafa duuchii
               Maaloo Oromoo-kee cinaa dhaabaddhu!
                Jarri hardhaa kaasee
                Nu keessa taa’ees
                Nu irras taa’ees
                Afaan keenya dubbachuu hin lagatu
                Dabreeyyuu nu Habashoomsuuf
                Kunoo, nu Amaaromsuuf
                Abadan maqaa Waaqatiin hin kakatu!
                Yaa akkaan roorrisaa
Yaa hunda doorsisaa
Biyya keenya qawween galtee
Ijoollee Oromoo qaltee
Biyya Oromoo irra bargaafattee teessaa
Galaana ofitti kaafte egaa essa seenta?
                Caffee fi margi Oromiyaa
                           Qoree itti-ta’aa faana-saa waraanaa
                Mukkeeni fi daggalli Oromiyaa
                           Eeboo itti-ta’aa haleelaa
                Bishaan laggeen Oromiyaa
                           Dhiigaa fi summii itti-ta’aa
                Looni fi korbeeyyiin  Oromiyaa
                           Gaafa qaraatii itti-ceyaa
                Fardeeni fi gaangoliin Oromiyaa
                            Oljedhaa kotteen dhiitaa
                Biyyeen Oromiyaa
                             Ibidda ta’iitii
                Miillan-saanii waxali
                Bubbeen Oromiyaa
                             Bubbisii gurra-saanii kabali
                Duumessii fi huurriin Oromiyaa
                              Marsiitii guyyum lafa itti-halkaneessi
                Halkan-walakkaa itti-fakkeessi!
Yaa saba-koo kana keessa
                Olka’ii gabrummaa barbadeessi!
                Uummata Oromoo oljedhiitii
                Dhalawwan-kee bira dhaabaddhu
                Dhaamsa abbootii-keetii iyyaafaddhu
                Sa’aa-bineeyyiin Oromiyaa
                Olka’aa uummata-keessan bira goraa
                Qeerransii fi leenconni Oromiyaa
                Xiyyiitii xiyya-saanii isarraa qolaa!
                Namaa-saani Oromiyaa
Mukaa-margi Oromiyaa
                Haraa-laggeen
                Gaaraa-gandeen
                Hunduu walta’aatii diinatti ka’aa
                Hunduu walta’aatii
Harqoota gabrummaa ofirraa ha’aa!
                Yaa Oromoo gayee
Yaa Oromiyaa gayee
                Yaa saba-koo gayee
                Ijoolleen teenya rasaasaan hin harcaatu
                Amma gayee, gayee
                Dhalawwan teenya irbaata qawwee hin taatu!
                Abboo amma gayee
                Haadhoo amma gayee
                Walatayii waan qabduun gadbayi
Gabrummaa gombisii ofirraa ha’i!
               Oromoon kitilli afurtamii ja’a
Hayyee, walta’uun gadba’a
Taankiin hunda caccabsee gangalatu
               Roopphilaan boombii samiirraa gaddarbatu
Ilaa, fayidaa wayiituu hin-qabuu
Dandayee burkaana kana hin dhaabu!
               Ilaa, amma nama callaa mitii
               Kunoo, lafaa fi sa’utu olka’ee
               Waaqni fi uumaan isaas walta’ee
Kuunnoo, roorroo caccabsee acha’e!
               Yaa jaarmolee Oromoo
Yaa hawaassan Oromoo
Yaa dhaaba dubartootaa
               Kan shammarran-dargaggootaa
               Kan Muslimootaa-Kiristaanotaa
               Kan Oromee Waaqeffataa
               Maal eegdu, maa teessu
Alaa-manaa malum eegu
Caffeetti walin geessanii?
               Odaa jalan teessanii?
               Ijoolleen teenya abadan lamuu hin qalamtu
Oromiyaa teenya gunkumaa lamuu hin salphattu
               Egaa, gumii sabaa ammuma dhaabbaddhaa
               Buruu mitii hardhuma
                         Republika Oromiyaa jaarraddhaa!
                              Barliin, 02. 05. 14
Hubachiisa: Walaloon kun gaafa 09. 05. 14 hiriira bira-dhaabannoo ijoollee Oromoo Oromiyaa guutuu irraa ka’uun, mirgaa fi haqa uummata ofii dhageessisaa jirtuuf, magaalmataa Biyya Jarmanii, Barliin-itti Oromoota Biyya Jarmaniii keessa jiraatan maraan kan tahe irratti kan dubbifame. Hiriirri inni Barliin-itti tahe kun qaama hiriira Oromootaa kan ardiiwwan: Ameerikaa Kaabaa, Oroppaa, Afrikaa, Asiyaa fi Awustiraaliyaa biyyoota 37 keessatti adeemsifameeti. Mee walaloon kiyya kun barattoota Oromoo diina uummata Oromootiin madeeffaman, reebaman, hidhamanii fi daggala keessatti dhokataniif: raajeffannoo, bira-dhaabannoo, jajjabeessii fi mararfannoo haa tahuufi! Ijoollee teenya rasaasa diinatiin nu jalaa harcaateef, walaloon kiyya kun lubbuun isaanii akka jannata seentuuf, Oromoon koo akka barabaraan isaan yaadatuuf, cinaa haa goru! Warraa fi firoota isaanii naaf haa jajjabeessu! Oromoonni alaa-manaa iyyanii iyya akka dabarsaniif haa hamileessu, haa kakaasu!
********************    //    ********************

Check Also

loogii ethio telecom

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti …

One comment

  1. yaada cimaa yaada onnee irraa madde. yaada dhugaa irraa madde. yaada jaalatamaa yaada kabajamaa . Yaanni kun yaada oromoonni hundinuu qaabachuu qabu. yaada biyyaa yaada lafaa yaada mirgaa fii yaada gaddaati. yeroon yeroo fincilaa yeroon yeroo qabsoo yeroon yeroo sochii yeroon yeroo diddaa gabrummaa.

    olka’i Oromoo, falmadhu Oromoo of beekini.