Oduu Haaraya

Dhaamsa waayee dhukkuba Corona

Ummata keenna kan baadiyaatiif
1. Gabaa loonii dhiisaa( obsaa). Namni daldala looniitiif dhufu hedduun magaala gurguddoo irraa waan dhufuuf san qofa miti tuttuqqaa biyya alaatis waan qabaachu malaanif
2. Namni midhaan callaa mana qabu duru daassifata ykn akka durii majjeenis ta’uu manatti hororadha.
3. Waan hin bilchaatin keessattu kan magaala bitame dhiisa
3. Nama daakkate mana qabne ollaa irraa liqeeffadha
4. Harka keessan saamunaan tkn daaraa ibiddaa ykn boojjiinis ta’uu dhiqadhaa
4. Qixxee fi jaarsummaa beellamattan yoo qabaattanis dabarsa
5. Booyaa( gadda) fira dhiyoo dirqama dhaqui qabdan yoo hin taane hafaa. Yoo deemtanis walirraa siiqaa.
5. Cidhaa fi milkii biroo yeroo biraatti dabarsaa
6.nama kamuu haa ta’u maaf soddaa hun ta’in hin reebbatinaa
7. Aannan waan elemtuu fi aannan tuqaa qulquleessa
8.yoo dhibeen jabaan.jiraachu baate waan laafaaf gqra mana yaala hun dhufinaa
9. Gabaa dhadhaa hawwooleen dhiisa. Dhadhaa isinuu nyaadha amma akka gaaritti
10.iddirii fi maabaraa fa’as yeroof dabarsaa

Check Also

Iitawuu/dhiita’uu hiidda dhiiga lukaa

Maaltu dhibee kanaaf nama saaxila? 1. Saalan dubara ta’uu, 2. Furdina garmalee, 3. Ulfaa’uu, 4. …