Oduu Haaraya

Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

 

Adoolessa 2016

1. Seensa

Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi

dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni

Oromoo hedduminaan itti wareegamanii jiru, ittis wareegamaa jiru. Diddaan ammatti Oromiyaa

guutuu keessatti deemaa jirus itti fufiinsa diddaa mootummaa Itiophiyaa kan ABO walakkaa jaarraa

oliif geggeessaa ture.

Baroota 130 dabraniif sabni Oromoo fi saboonni kibba Itiophiyaa hundee bittaa gabrummaa kan

tahe geengoo cunqursaa bittaa mootummaa Absiiniyaa (Amaara-Tigraay) dhuma jaarra kudha

saglaffaa irraa kaasanii bittaa afaan qawwee fi hammeenyaan guuteen bitamaa jiru.

Hamma warraaqsa bara 1974 tti Oromiyaan bittaa Nafxanyootaa (riflemen) kanneen biyyaa fi

qabeenya humna qawween irraa dhaalan jala turte. Warraaqsi mootii Haiyle Sillaasee fonqolche

humna waraana biyyichaatiin butamee hamma bara 1991 hammeenyaa fi hacuuccaa humna

waraanaa jala turte.

Warreen harr’a Oromiyaa humna waraanaan bitaa jiran Addi Bilisa Baaftuu Uummata Tigraay

(ABUT) bittaa humna waraanaa fi hacuuccaa kanneen isaan duraarraa dhaalan daran miidhaa

siyaasaa fi saaminsa dinagdee irraan gahaa jiru. ABUT (TPLF) saammii dinagdee mootummoota

isaan dura turanii akkuma jirutti dhaalanii ajeechaa fi duguuggii sanyii uummata Oromoo duraan

ture daran dabalan.

Gabaasaalee dhaabota haqa ilmoo namaaf dhaabbatan kanneen akka Human Rights watch,

Amnesty International fi Horn of Africa Human Right League irraa akka hubatamutti hammeenyi

mootummaa Wayyaanee jireenyuma saba Oromoof sodaachisaa tahuun ni hubatama.

Haa-ta’u ammo, galmi qabsoo Oromoo kan ABO tiin hogganamu Oromiyaa walaboomtee

dimokraatik repablik taate utubuu yeroo sagantaan kun diriiree wixiname caalaallee ifa tahee jira.

Hammeenya mootummaa Wayyaanee irraa kan ka’e, qabsoon Oromiyaa walaboomteef tahaa jiru

yoomiyyuu caalaa biyya keesaa fi addunyaa guutuutti finiinee jira, toora haaraa fi isa dhumaa tahuu

irraa hubanna. Haa-ta’u malee, akkuma gara boodaatti addeesinu, qabsoon kun galma akeekame

gahuuf caalaatti qindaa’uu fi qaramuun haalaan barbaachisaa dha.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 1

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

2. Fincila amma deemaa jiru: tarkaanfii walabummaaf murteessa tahan

Akkuma armaan olitti tuqame, hundeen sababa diddaa harr’a uummanni Oromoo agarsiisaa jiruu

diddaa bittaa gabrummaa mootummoota Abisyniaa fi diddaa humnaan biyya isaanii dhabuu ti.

Laalchi harr’a yoo mootummaan Wayyaanee mootummaa gadi dhiifte diddaan deemaa jiru

dhaabbatee nagaan bu’a jedhu laalcha fageessanii laaluu dhabuu ti. ‘Master Plan’ rakkoo

bulchiinsa dimokraatawaa dhabuu, haqa ilmoo namaa eeguu dhabuu, saaminsa lafaa fi kkf… asxaa

hundee rakkoo ti malee ifii isaanitiin rakkoo amma dhufan miti.

Oromiyaan humnaan qabamuun (colonized) tahuunn hundee rakkoo kana hundaa ti. Kanaaf,

diddaan amma Oromiyaa keessa deemaa jiru mootummaa Wayyaanee aangoo gadi-dhiisisuu qofaa

oso hin taane geengoo hacuuccaa gabrummaa kan waggoota 130 ifirraa darbanii walabummaa

gonfachuu dha.

Qabsoon Oromoo qabsoo haqaa ti. Kanaafis dardaraa fi shamarran Oromoo haqa kana if-dura

qabanii biyya isaanii walaboomsuuf kan qawwee mootumma wayyaanee dura dhaabbataniif.

Hawwii isaan kunuunsan hammeenyaa fi hacuuccaa diinaa jalaa walaba kan taate Oromiyaa utubuu

dha. Mootummaa Itiophiyaa tokko mootummaa Itiophiyaa biraatiin bakka buusuudhaaf fedhii

tokkollee hin qaban.

Diddaan kun Oromiyaa guutuutti qooda fudhannoo guutuu fi kumaatamaan deggeramaa jira,

akkasumas, afuurri walabummaa Oromiyaa guutuu keessa bubbisaa jira, danqaan tokkichi

uummata a fi Oromiyaa walaboomte gidduu jiru humna gabroomfattu mootummaa Wayyaanee ti.

Diddaan Oromoo baatii saddeettan dabran kana keessatti wanneen mirkaneesse keessaa tokko waan

leellistoonni mootummaa gabroomfataa Itiophiyaa bittaaf akka tolutti oofaa turan yoo isaan hin

jirre akka waan Oromoonni wal-fixanii ‘chaotic tribes’ isa jedhu faallesuu dha. Oromoonni bikka

mootummaan Wayyaanee diigametti seera gadaarratti hundaa’uudha seeraa fi heera naannoo

kabachiisuun, sirna dimokraatawaa gadi dhaabuun ifiin if bulchuu jalqabuu isaa ti.

Caalaatti ammoo, dammaqiinsi ol-aanaan diddaa kana keessatti mul’atuu fi tumsi waliigalaa

Oromiyaa guutuuti calaqise, uummanni kun biyya mataa isaanii utubanii hiree mataa isaanii ifiin

akka murteessu danda’an ifa godhe. Asirratti dabalamee waan hubatamuun irra jiru, fincila

walirraa hin citin deemaa ture fi deemaa jiru keessatti warreen Tigree tahan dabalatee obsa isaan

saboota Oromoo hin tahin Oromiyaa keessa jiran garsiisan daangaa kan hin qabne tahuu dha.

Tasgabbii uummanni keenya garsiisan ilmoo namaa kanneen nagaa fi ulfina jaallataniin waan

faarfamuu qabu. Haalli kun dhaabbilee idil addunyaa falmii uummanni keenya haqa isaaf godhu

akka gargaaran kan yaada geddarsiisuu fi gaaffii hiree ifii ifiin murteessuu ABO gaafatu akka

hubatan kan taasisu tahuu qaba.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 2

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

3. Haala hamaa keessatti bayyaanata

Diddaan kun sabni Oromoo saba nagaa jaalatu tahuu shakkii tokko malee yeroo mirkaneessu

mootummoota Oromiyaa qabatan keessaa wayaneen isaan hamoo tahuu caalaatti akka hubatamu

taasise. Mootummaan kun dhiiga dhangalaase malee Oromiyaa akka gadi hin dhiifne ifa godhanii

jiran. Gara laafina tokko malee uummata nagaan hiriira bahan fixanii jiru, mootummaan kun,

hammeenyi I fi jibbiinsi isaan saba oromoo irraa qaban hegeree issanii fi hegeree deggertoota

isaaniifillee akka badii tahee if dura hubachuu hin dandeenye. Yeroo barreefamni kun barreefamaa

jirutti fincilli sadaasa 12, 2015 magaalaa Gincii tti ka’e Oromiyaa guutuu keessa deemaa jira.

Mootummaan wayyaanees akkasuma gara laafina tokko malee humna guutuun ijoollee,

maanguddoo osoo hin jennee duguuggaa itti fufanii jiru. Keessattuu, dardaraa fi shamarran mana

barumsaa universitii fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa jiran adamsanii ajjeesuu, hidhuu,

tumuu, gudeeduu mana barumsaarraa ari’uu fi madeessuun itti fufee jira. Haga ammaatti, ijoollee

waggaa kudhanii gadii, dubartii garaa qabdu, manguddoo waggaa torbaatamaa olii fi dardaraa fi

shamarran dhibaatamaan lakaawaman ajjeefamnii jira. Kanneen mana hidhaa tti guuraman,

kanneen bikka bu’an dhibaman fi kanneen biyyarraa bahan kumaatamaan lakkawamu.

Akeekni mootummaa Wayyaanee sodaachisuu fi shrorkeessuun akka uummani aangoo isaanii jala

bulan gochuu dha. Akki isaan itti yaadan dardaraa fi shamarran ajjeesuun, tumuu fi hidhuun hawwii

uummanni oromoo qabuu busheessuu yaaluu dha. Haata’u malee, itti bahiinsi isaa garuu,

ajeechaan meeqallee, hidhaa fi shrorkaan hagamiillee dheebuu amma uummanni oromoo qabu

dhaabuu akka hin dandeenye fi mootummaa isaaniis akka hin oolchine hubatamaa dha.

Oromoo gurmaa’e sodachu arraa kan ka’e, jarrii Wayyaanee kanneen seera mootummaa san jalatti

seeraan galmaa’anii warraaqan, dhaabban siyaasaa ‘shororkeesitoota’ jechuun moggaasanii manni

hidhaa waan guutee jiruuf bakka ilmoon namaa jiraachuuf hin tolletti walitti qabanii hidhanii jiru.

Haata’u malee, uummanni Oromoo ejjennoo isaanii cimsuudhaan bilisummaa yookaan du’a jechaa

jiran. Sabni Oromoo wagoota digdamman dabran muuxannoo argatanirraa haalli wayaanee

shororkeessummaa tahuu hubatanii jiru. Lubbuu dardaraa fi shamarranii baasuun uummanni kaan

sodaatanii akka bulan taasisuuf, ifii isaaniitii aangoo tolfatanii akka turan lubbuu

dheerefachuudhaaf. Humni isaanii Agaziin uummata Oromoo adabanii qaanessuun yoo toftaa

isaanii tahellee uummanni Oromoo soda fi qaanii bira dabruu isaanii garsiisanii jiru.

Hamilee fi murannoon dardaraa fi shamrran keenya baatii saddettan kana keessatti osoo rasaasnni

akka bokkaa itti roobuu, osoo mana keessaa baafamanii ajjeefamanii fi hidhamanii itti fufe

deggertootaa fi kanneen haqa ilmoo namaaf dhaabbatan hunda onnachiisee jira. Oromoon biyya

keessaa fi biyya alaa akka onnatanii yaada tokkoo fi akeeka tokkoof dhaabbatan godhee jira.

Oromiyaan walaboomtee fi uummanni Oromoo bilisoman rogaan as-bahaa jira.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 3

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

4. Goolamuu mootummaa Wayyaanee

Warraaqsi Oromiyaa guutuutti sadaasa 2015 dhohe waan mootummaan Wayyaanee hin eegin tahee

argame. Kanaaf, hiriiraa fi didda oromiyaa guutuu keessatti osoo walirraa hin citin deemaa ture,

humna waraanaa guddaa hammas gahuun dhaamsuu fi qabneessuu hin dandeenye. Humni Agaazii

ijoollee arka qullaa hiriirtu fi qonnaan bultoota garalaafina tokko malee ajjeesellee tasgabeessuu

hin dandeenye.

Mootummaan Wayaanee akkuma humna dhabaa dhufaniin haala malee sodaachuu fi sodaarraa gar-
laafina dhabuun mul’ate. Qabeenya uummataa gargaarsa dhaabota gargaarsa namoomaa irraa

kennamu osoo hin hafin gara mi’a ajeechaa jabeessuutti qajeelchan. Haata’u malee, mi’I waraanaa

hagamillee waan dhuma isaanii hambisu hin fakkaatu. Mootummaan abba irree isaan dura ture

Dargiin lakoobsi taankii fi hedduminni waraanaa akka hambisuu dadhabe hubatamuu qaba.

Ija siyaasaatiin mootummaan Wayyaanee jeeqama keessa jirti. Diddaan oromiyaa guutuu keessatti

tahe, walii isaanii gidduuttillee wal-amanteen akka hin jiraane godhe. Dhaaba ‘waliin’ hojjenna

jedhanii guddifatanillee (‘Dhaaba Domokraatawa Uummata Oromoo’) sodaachuu fi amantaa irraa

dhabuun ni mul’ata. Haalli kun akka oromiyaa humna waraanaa saddetti ti qoodamtee aangoo

jeneraalota wayyaanee saddettin akka bitamtu taasise. Haata’u malee, mootummaan abdii isaa irree

aangoo waraana isaarra kaa’e kun, fincila saba Oromoo irraa dandamata hin fakkaatu.

Jeequmsi siyaasaa keessaan itti dhufe dhimma diplomaasiis duraa jeeqee jira. Yeroo duraaf

qabsoon bilisummaa Oromoo adunyaadhaan hubatamee jira. Miidhaa fi ajjeechaan ilmoo namaarra

mootummaa wayaaneetiin gahaa jiru karaa meeshaalee sab-qunnamtii adda addaa fi karaa

oromoota biyya alaa adunyaarratti saaxilamee jira. Dabalees, mootummaa kanaan haqni ilmoo

namaa dhiitamuu fi oromoonni hedduminaan ajeefamuu, hidhamuu fi biyyarraa arhamuun

dhabolee haqa ilmoo namaa dhaabbatan kan akka Amnisty Internationa fi Human right watch’n

galamaa’ee dhihaatee jira.

Miseensonni hawaasa addunyaa yeroo duraaf, keesumaa kan akka Tokkummaa Awroopaa fi

mootummoota adda addaa rakkoon Oromoorra gahaa jiru yaaddessaa tahuu garsiisanii jiru.

Ummanni Oromoollee hawaasni addinyaa akka isaan hin iraanfanne hubatanii jiru. ABO

miseensota hawaasa adduynaa waa’ee rakkoo Oromoo dhimmanii yaaddoon itti dhagameef galata

qaba.

Haata’u malee, mootummaan abbaa irree akka Wayyaanee ibsi “yaaddoo guddaa” garsiisuu

du’wwaadhaan hammeenya oromoorratti raawwachaa jiranirraa akka hin deebine hubachuun

barbaachisaa dha. Daabolee akka Biyyoota gamtoomanii (UN), Tokkummaa Afriikaa fi biyyota

miseensota gamataa kanaa akka mootummaan wayyaanee ajjeechaa dhaabu akka dhiibbaa irratti

godhan gaafanna.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 4

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

5. Daabban siyaasaa Itiophiyaa irratti ejjennoo keenya

Hordoftoonni siyaasaa tokko tokko fi hayyuuleen nafxanyootaa humni Oromoo impaayera

Itiophiyaa dimokrateessu ni danda’u kan jedhu laalcha qabu. Haata’u malee, haalli qabatamaan

argamu faallaa kanaa tahee argama. Dhaabban siyaasaa Itiophiyaa sababa qabsoo Oromoo tasumaa

suduudaan hubachuu hin fedhan, garuu, kanatu isiniif taha jedhanii waan isaaniif tolu nuuf

maluurraa takkaa if qusatanii hin beekan. Kaassattuu kun ejjennoo dhaabban siyaasaa nafxanyootaa

Akkuma barruulee baatii saddettan kana keessatti bahan agarrutti dhaabbiin kanneen Itiophiya

leellisan, fincila Oromoon gochaa jiranrratti qaban kan nagaa miti. Warraaqsa Oromoo tumsa

dhorkuudhaf waa-meeqa yeroo waliin maran argina. Karaa biraatiin, tarii osoo hin hubatin yeroo

haala Wayyaaneen itti uummata Oromoo ajjeesaa jirtu deggeran argina.

Harr’a yeroo Oromoon guutuutti if baree haqa uumamaan qabu deeffachuuf falamaa jirutti dhiibbaa

warreen biraatiin haqa Oromoo jal’isuun ABO ykn dhaaba siyaasaa kamiyyu uummata oromoon

wal-dhabsiisuu danda’a. kanaaf, nuti karaa keenya, humnaa fi qabeenya oromoo dantaa hayyuulee

gita bittoota Itiophiyaa eeguuf gumaachu tokkollee hin hayyamnu.

Dargaggoo fi shamarran oromoo qabeenya uumaa fi humna namaa bittaa gabrummaa jalatti

miidhamee bilisomsanii naannaawaa isaanii hadhaadhuu dha kan fedhan. Aadaa fi afaan isaanii

guddisanii dinagdee isaanii kunuunsanii ulfinaan jiraachuu dha fedhiin isaanii. Injifannoon haga

ammaa galmeessanii fi mirkanni fedhii walabummaa isaan garsiisan waan dhoofsisaaf

(negotiation) dhihaatu miti.

Waan kana sirriitti hubachuun qooda fudhattoota siyaasaa oromoof qajeelfama kenna jennee

amanna. Dhaabota siyaasaa kan Oromoo hin tahin (non-Oromo political parties) waliin

dubbachuudhaaf ykn waliigalee wahii uumuuf, bilisummaa Oromoo, Oromiyaa walaboomte

fudhachuu haqa sabni keenya lafa isaa fi qabeenya uummaa irratti qabu fudhachuun jalqaba dubbii

tahuu qaba jenna. Kun, haqa dura warreen oromoo waliin hojjechuu barbaadan fudhachuu qaban

jenna. Oromoon amma booda humna kamiinuu kan hacuucaman tahuu hin qabu. Oromiyaan,

dargaggootaa fi shamarran onneedhaan ka’an, walaleesitoota, barreesitoota, artistoota fi kkf…

kanneen haqa isaanii fi kan saba isaanii hubatan, kan Oromiyaa toora biyyoota bilisomanii dhaabuu

darbaadan qabdi. Warreen carraa dardarrii fi shamarran oromoo fidanitti dhimma bahanii aangoo

fudhachuu ykn aangootti deebi’uuf dhama’an yoo yeroo isaanii gubuu baatan wayya jenna.

6. Toora yaadaa tokko tahe qabaachuuf haala jarjjarsaa

Yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaan haqaa Oromoof amma barbaachisaa dha. Mootummaa

shrorkeesituu dhabamaa jirtu bikkaan gahuudhaaf, Oromoonni keessaa fi alaan dhimma isaniirratti

jabaatanii jiru. Uummanii Oromoo maanguddoo fi joollee dabalatee mootummaa Wayyaanee

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 5

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

balfanii jiru. Mootummaa ammaa balfuu qofaa osoo hin taane Itiophiyummaa isaanirrat fe’amellee

balaalefatanii jiru.

Uummanni Oromoo sagalee tokkoon dubbatan. Walabummaa Oromiyaa jechaa jiru. Dhaabileen

siyaasaa Oromoo fi kan hawaasaa qabsoo deemaa jiruuf gumaachuuf hundee rakkoo uummata

keenyaa hubachuu qooda kennuu danda’aniif haalaan barbaachisaa dha. Gareen tokko tokko

Hundee gaaffii Oromoo hubachuu dhabuurraa qabsoon bilisummaa oromoo qancaruun hubatamuu

qab. Afaanfajii fi hubachuu dhabuu dhabamsiisuudhaaf galmi qabsoo Oromoo xaliila tahee

mul’achuu fi dubbatamuu qaba. Dhaabileen siyaasaa Oromoo sagalee uummata bal’aa Oromoo

dhaggeefachuun, waan isaan aarsaa jabaa godhaa jiraniif hubachuudhan, toora saniin akka

gumaachan gadi-jabeesinee hubachiifna.

Seenaa boonsaan abbootii fi haadholii kan nu-barsiisu Oromoon waan dhimma walii, kan waan

biyyaa laalu taa’ee marihatee seera tumata (Tumaa Seeraa). Hegeree Oromiyaa murteessuuf

yeroon itti marihatan, yeroon itti dirqamaa fi mirga ifii beekanii seera tumaa qabsoo dhugaarratti

hundaa’e kan tahuu qabu amma tahuu ABO jabeessee amana.

Kanarratti hundaa’uudhaan, walgahiin waliigalaa (Convention), galmee yaadaa fi duudhama

dhaabilee fi qooda fudhatoonni qabsoo Oromoo hundi ittiin buluu danda’an, kan deemsa qabsoo

keessatti haalaa fi akeeka hundaa tohachuu danda’u, kan dantaa Oromoo sadarkaa hundaatti eegee

dhaabbatuuf, kan dantaa Oromoo alaa fi keessatti eegu, kan yaada Oromoon irratti waliigaluu

(Consensus) akeeku kan burqisiisu akka tahu yaada dhiheesina.

ABO’n walgahii akkasii qopheessuu irratt qooda guddaa gumaachuuf qophii tahuu mirkaneessa.

Akkasumas waldoonni qormaatta Oromoo, dhaabolee siyaasaa, kan amantii, kan hawaasaa

manguddoonni akkasuma qooda ol-aanaa akka agsiisa ni abdanna. Hayyoonni keenya llee utuu if

hin qusatin, soda tokko malee fi looggaa tokko malee dhimma kanaaf akka gumaachan afeerraa

goona. Walgahii kana qindeessuu fi fiixaan baasuu akkasumas yaadni waliigalaa erga hundeefamee

booda waanni waliigalamee hojiirra ooluu fi dhiisuu irratti dhaabbileen sab-qunnamtii Oromoo

shoora guddaa qaba.

Walgahiin nuti yaadaa qabnu kun, xurree shaffisa bilisummaa saaquu duwwaa osoo hin taane kan

haalaan barbaachisaa tahe naamusa (‘Tumaa Seeraa Qabsoo’) qooda fudhatoota siyaasaa Oromoo

akka qiyaasuf. Yaada tokko gara tokkotti kan nu-qajeelchu yoo qabaanne if-bulchiinsa kufaatii

Wayyaanee boodaaf Oromoof taha san boodaafillee nu-qopheessa. Wanti nuti amma goonu

fuuldura keenyaaf deggersa guddaa taha, yoo waa-gochuu dhiifnee teenye garuu akkasuma badiin

isaa haalaan hamaa akka tahe mirkanii dha.

Oromiyaan ni bilisomti!

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 6

 

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

Lessons from the Ongoing Oromo Revolution and the Way Forward

15 July 2016

1. Introduction

The Oromo Liberation Front (OLF) is established to struggle for the liberation of Oromia and the

establishment of democratic republic of Oromia as specified in its political programme and its members

and the Oromo nation at large have paid immense sacrifices for this sacred objective. The current

Oromia-wide revolutionary protest against the occupying Ethiopian regime is a continuation of the

struggle that has been promoted by the OLF for nearly half a century.

For the last 130 years, the Oromo and the other peoples in southern Ethiopia have been caught in a

vicious circle of tyranny that is deeply rooted in a colonial conquest at the end of the 19th century.

Ethiopian rulers of Abyssinian (Amhara-Tigray) origin have been ruling over them supported with the

use of armed violence.

Armed settlers called naftanya (riflemen), who owned land which was confiscated from the Oromo,

ruled over Oromia up to the 1974 Ethiopian revolution. The revolution that overthrew the imperial

regime of Emperor Haile Selassie was hijacked by a military junta, which ruled the country with terror

until 1991.

The Tigre People’s Liberation Front (TPLF) regime, which rules Oromia with martial law today, has

not only inherited the militaristic and authoritarian styles of their predecessors, but also intensified their

abusive political and economic practices. The extractive economic policies of the past regimes are put

back in place and the impunity with which the lives of innocent people had been destroyed by past

Ethiopian regimes has become even worse under the TPLF.

As numerous reports from human rights organizations such as Human Rights Watch, Amnesty

International and Horn of Africa Human Rights League clearly indicate, the brutality of the TPLF

regime is threatening the very survival of the Oromo people.

Hence, needless to say here that the political goal of the Oromo struggle led by the OLF, namely the

formation of independent Republic of Oromia is as relevant, if not more so, as it was when it was

ratified by the political programme of the OLF. In fact, in tandem with the intensification of tyranny

against the Oromo under the Tigrayan ruling elite, the Oromo struggle for independence has been

enhanced; coordinated and waged nationally and internationally, it has entered the final chapter.

However, as we will indicate later, the struggle needs to be much more sharpened and coordinated in

order to stride forward to the realization of the ultimate goal.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 1

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

2. The current uprising: a decisive step to independence

As mentioned above, the root cause of the unrest in Oromia today is the century and a quarter long

colonial domination and illegal occupation of Oromo country by successive Amhara and Tigrayan

(Abyssinian) rulers. The view that if the TPLF regime is removed the cause of the unrest in Oromia

will settle and peace will be restored is myopic: the “Master Plan”, lack of democratic rule, human rights

abuse, land-grabbing etc. that have triggered the ongoing Oromia-wide protest do not in themselves

constitute the root cause; they are its manifestations.

The colonization of Oromia is the root cause for the crisis. Therefore, the aim of ongoing Oromo

revolution is, and must be, not only to remove the TPLF regime from power, but go beyond that and

achieve independence from the vicious circle of tyranny that has kept our people in bondage for the

last 130 year.

The Oromo struggle is waged for a just cause. Therefore, the Oromo youth are facing the guns of the

TPLF regime holding high the objective of liberating their homeland from colonial occupation. Their

cherished aspiration is freedom from subjugation and building an independent state of Oromia. They

have no desire of replacing one form of Ethiopian state with another.

The uprising is supported by the entire Oromo nation who have been participating in the protests in

their tens of thousands all over Oromia. Consequently, the wind of revolution is blowing all over

Oromia: the only obstacle standing between the people and the rebirth of free Oromia are the

occupying forces of the TPLF regime.

The current uprising has refuted many of the misrepresentations of the Oromo which the Ethiopian

ruling elite have been using to rule over them. As we have seen during the last eight months, wherever

the TPLF-led rule is dismantled, the Oromo have, contradicting the picture of the “chaotic tribes” with

which Abyssinian elite have depicted them, been quick in setting up peaceful democratic governance,

maintaining law and order and organizing self-rule, based on their centuries-old Gadaa traditions,

avoiding breakdown of law without exception.

Furthermore, the national consciousness and solidarity reflected in the spontaneous uprising

throughout the entire Oromo country, showed that our people are ready to build their own state and

control their destiny as an independent nation. It is important to note here that the self-discipline and

sense of fairness and justice exhibited by the Oromo towards non-Oromos including the Tigrayans

amid the TPLF violence is simply extraordinary. The conduct of our people should win admiration

from freedom and peace-loving peoples of the world. It should also convince international

organizations to support the quest of our people for justice and recognize the legitimate demand of the

OLF for national self-determination.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 2

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

3. Resilience in the face of adversity

Although the uprising has proved beyond doubt that the Oromo are a peace loving people, the TPLF

has shown consistently that it is the most repressive regime that has ever occupied Oromia. The regime

has made it abundantly clear that it will not leave Oromia without bloodshed. It has persecuted peaceful

Oromo protestors with utter disregard of all moral considerations and any thought about the long-term

danger its actions pose even to the regime itself and its supporters.

At the time of writing, eight months after it started in Ginchi on November 12, 2015, the Oromo youth

uprising is still going on across the width and breadth of Oromia. The regime continues also with its

atrocities against Oromo of all walks of life on an unprecedented scale. In particular, university and

high school students are targeted by the police and military forces of the regime, hunted down and shot

at with live bullet, beaten, tortured, molested and imprisoned, or summarily dismissed from schools

and universities. So far hundreds of students and unknown number of civilians including children under

the age of ten, pregnant mothers, and old men and women over seventy have been murdered. Tens of

thousands have been arrested and detained, and countless Oromo refugees fled their home country

and many have perished in the Sahara desert and the Mediterranean Sea.

The aim of the TPLF regime’s atrocities is to create the fear of and acquiescence to its power. The

regime thinks by beating, torturing and killing the youth it can kill the aspiration of the Oromo nation.

However, the result was the opposite. It showed that no amount of killing, torture, disappearances,

displacement or imprisonment will make the Oromo quiescent any more or save the regime from an

impending demise.

Paranoid of any organised Oromo group, the TPLF regime has labelled peaceful Oromo political

activists and leaders of registered political organizations “terrorists” and rounded them and large

number of people and imprisoned most of them in concentration camps as all of the country’s prisons

are filled.

Nevertheless, the Oromo people have remained firm and are demanding freedom or death. Experience

from the last twenty-years has taught the Oromo that terrorism is a Woyane (TPLF) character. That

taking lives of Oromo youth with impunity is a vicious method used by the regime with the aim of

intimidating the rest of the Oromo population to prolong its political life is well-known and

courageously defied. Its Agazi forces have been using their horrible method of punishing and

humiliating the Oromo with rape and beating. However, the Oromo have refused to be scared or

humiliated.

The courage and resilience which our youth have shown under barrages of live bullets fired at them

during peaceful demonstration, the house to house search and lethal beatings by the Agazi during the

last eight months has become a source of courage to all Oromo and invigorated Oromo revolutionaries

and freedom fighters to intensify the struggle. Consequently, the Oromo at home and in the diaspora

have risen in unison and reinvigorated resolve to regain their independence. By and large, the shape of

a free and liberated Oromia is emerging.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 3

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

4. The Woyane regime in disarray

The nationwide Oromo revolution that erupted in November 2015 was not anticipated by the TPLF

regime. Therefore, the tyrannical regime is unable to cope with the speed, intensity and consistency of

the Oromia-wide civil disobedience and mass rallies or supress them in spite of the brutal crackdown

exercised by its armed forces, police, and the notorious Agazi Special Forces who have been butchering

unarmed children, students, farmers and city dwellers across Oromia.

As it is losing its grip not only on power, but sense of sanity, the TPLF regime is becoming increasingly

scared and violent without reservation. It has been spending vast public funds including international

humanitarian aid on building its killing machines. However, no amount of military armament can

prevent its impending demise. It is to be remembered that the number of tanks did not save its

predecessors, particularly the Derg regime from an inevitable downfall and international condemnation

which had been the fate of dictatorships everywhere in the world.

Politically, the TPLF regime is in deep crisis. The unprecedented waves of protests in Oromia has led

to a deep mistrust and even fear of its “partner” party in Oromia, the surrogate Oromo People’s

Democratic Organization (OPDO). This has led to the division of Oromia into eight military command

posts and the imposition of direct marshal rule over it under eight TPLF army generals. Thus, as the

repressive system which had maintained its hegemony is irrecoverably debilitated by the sudden

volcano of the Oromo uprising, the regime is tittering on the brink of total collapse.

The internal political crisis of the regime is also complicated by diplomatic ones. For the first time, the

Oromo struggle for freedom is gaining international recognition. The crimes which the regime has been

committing against humanity is exposed by the media and Oromo diaspora to the international

community. Furthermore, truthful and detailed documentations of the blatant human rights abuse

which the regime has been perpetuating against the Oromo have been made by human rights

organisations, including Amnesty International and Human Rights Watch.

Members of the international community, particularly the European Union, and governments around

the world have, for the first time, shown concern about the Oromo people. Consequently, the Oromo

people have started now to feel that the world has not forgotten them. The OLF is immensely grateful

for the concern shown by international community.

However, press releases expressing “grave concern” about the mass killing of the Oromo by Ethiopian

state security forces alone will not persuade a dictatorial regime like the TPLF regime to respect human

rights. We urge the UN, the African Union and their member states to put pressure on the TPLF to

stop its atrocities against our people.

5. Our stand on Ethiopian political organizations

Some Oromo academics and politicians may argue that the naftanya elite view the Oromo as a force for

democratizing the Ethiopia-empire state. However, the fact on the ground is the direct opposite.

Ethiopian political organizations have never cared to understand the cause of Oromo struggle properly.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 4

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

However, that does not stop them from prescribing a solution they see fit. This particularly is the

position of naftanya political organizations.

As reflected in many of the articles produced during the last eight months in reaction to the Oromo

uprising, the attitude of the naftanya elite is hostile to the Oromo movement. All kinds of rationalizations

are used to deny solidarity to the Oromo. Indirectly, and perhaps unintentionally, their attitude supports

the TPLF’s violence against the Oromo.

Giving away the Oromo people’s inalienable rights of national self-determination, by yielding to

pressure from others, will place the OLF or any other Oromo political organization at odds with the

Oromo people since today the Oromo are fully aware of their birth rights and struggling to achieve it.

Therefore, on our part we will not allow that Oromo human and material resources be tapped for the

promotion of Ethiopian ruling elites’ interests.

The Oromo youth are sacrificing their lives to free their natural and human resources from colonial

exploitation and rehabilitate the environment that has been destroyed for decades under consecutive

Ethiopian regimes. They want to revive the Oromo culture and language, developed their economy

and live with dignity. The victories they have achieved so far and the national independence they are

yearning for are not negotiable.

We believe that understanding this factual reality will guide Oromo political players. We say that the

recognition of Oromo sovereignity, that is to say an independent Oromo state, and the right of our

people to their land and its natural resources, is a starting point for a constructive dialogue between

Oromo political organizations and any non-Oromo political parties or groups about the future. This is

a fact which those who will form a coalition with the Oromo should recognize.

The Oromo are a nation that will not be dominated anymore. It is a nation of vibrant youth, of energetic

youth full of poets, authors, artists and cultural activists who are fully aware of their rights and strive

to put their nation in its right place among the family of nations and states. Needless to say those who

are trying to capitalize on the sacrifices paid by the Oromo youth and come back to power and rule the

Oromo and exploit their resources are wasting their time.

6. The urgent need to build a national consensus

The Oromo unity of purpose is never more required than now. The Oromo people inside and outside

Oromia are mustering their resources and intensifying the revolution to hasten the demise of the

terrorist regime. The Oromo people, young and old, have totally rejected the Woyane regime. Not only

have they rejected the current rule openly, but also denounced the Ethiopianness imposed on them.

The Oromo people have spoken in one voice. They demand freedom of Oromia. Different Oromo

political and civic organisations should understand the root-cause of the ongoing Oromo revolt and its

emancipatory nature as a matter of urgency in order to contribute constructively to its success and the

emancipation of our people. It is to be remebered that misinterpretation of the Oromo cause by some

quarters within the Oromo national movement has shackled the progress of the national struggle and

diminished its success so far.

www.oromoliberationfront.net Email: info@oromoliberationfront.net 5

ADDA BILISUMMAA OROMOO OROMO LIBERATION FRONT

The goal of the struggle should be articulated crystal clear once and for all to avoid misinterpretation

and confusion. We stress the fact that understanding the Oromo popular demand for sovereignty by

Oromo political organizations is of paramount importance to make their contributions in the

achievement of the objective for which our people have paid immense sacrifices.

The long and proud history of the Oromo nation teaches us that our forefathers held conventions to

deliberate and legislate on critical national issues known as Tumaa Seeraa at critical junctures. The OLF

believes that it is our time, responsibility and obligation to come up with an honest Tumaa Seera Qabsoo

right now and work accordingly to determine the future of Oromia.

To this send, we intend to initiate an Oromo Convention that should adopt a document of Oromo

National Consensus that guides the behaviour of different Oromo political actors in their endeavour

to represent the Oromo cause and act in the interest of the Oromo nation at all levels, be it internal or

external.

The OLF stands ready to play a leading role in organizing such a Convention. Naturally we expect that

Oromo scholarly, religious, and civic organizations, elders, as well as all Oromo political organizations

will also play a leading role as equal partners, in contributing to the process of organizing and shaping

the outcome the Convention. We invite also intellectuals to make their contributions to this effort

without reservation, fear or favour. Oromo media organizations are expected to play a significant role

for the realization of the Convention as well as holding political actors accountable once a Consensus

is adopted.

The Convention we envisage will not only produce a clear roadmap that takes our nation to

independence, but also provide a much needed code of conduct for Oromo political actors. We believe

that once agreed upon and adopted by the majority, the National Consensus will help in devising a

transitional structure for Oromo self-governance during the post-Woyane period and beyond. Our

action now can have a significant impact on the fate of our nation, and be under no illusion, so does

our inaction.

Oromia shall be free!

Check Also

loogii ethio telecom

Dhaabbanni Itiyoo-telekoom olaantummaa dhalattoota saba tokkoo qofaan kan dhuunftameedha

Ragaan sanadaa loogummaa fi olaantummaa dhalattoota saba tokkootiin dhuunfatamuu Itiyoo-telekoom saaxilu OMN harka seenuu itti …