Oduu Haaraya

Galmee Seenaa Prof. Mahdii Hamiid Muudee

Mahdii Hamiid Muudee2 Copia di NXPowerLite 1
Mahdii Hamiid Muudee (Abbaa Bariisaa)
Gaazeexaa Bariisaa
Hogbarruu garagaraa
Kitaaba Barnootaa
Kuusa jechoota
English – Oromo (guutuu isaa digitaalaayz tahee jira)

Hujii boonsaa inni dhaloota kanaaf gumaachee dabre mara …dhaloota haaraya kana barsiisuun, galmee seenaa Oromoo keessa galchuun dirqama lammiiti!
Afaan Ingiliizii akkamitti akkka itti dubbifamu fii hiikkaa Afaan Oromoo isaa waliin..A….ZCarraaqqii Prof. Mahdiin sabaa kana barsiisuuf godhe yoomiyyuu taanaan hin dagatamu. Fuulli Rabbii itti haa tolu jechaa Nuus hojii isaa kana bifa ammayyaatiin qindeeyssuun laaybirarii keessa galchinee jirra.
anoun/ee/ 1. qubee takkaffaa tan afaan ingilizii 2. sadarkaa barnoota laalchisee hojii ol'aanaaf kennamu
a la carteadverb/aa laa kaart/ adda addatti, kopha kophatti, akka addummaa isaatii gatiin isaas adda adda
a la modeadverb/aa laa moode/ tolaan, faaraan, bareedinaan, faaya
a.m.adverb/ee. eem/ waaree dura, ganama
aardvarknoun/aarvaark/ awwaaldigeessa, olokee, bineessaa Aafrikatti aragamu ka gurraa dhadheeratu, arraba dheera kan nyaanni isaa mixii
aardwolfnoun/aardwoolf/ golloo, (gosa waraabeessaa qalloo)
abackadverb/abaak/ duubatti hafuu, booda aanuu; to be taken aback rifatuu, dinqisifamuu
abacusnounmi'a ittii waa herregan, caasaa sibiila gaggabaabduu kan wanti akka sibiilaa yookin callee irra naqame, kan dur daa'ima lakkooysa(lakkoobsa) ittii barsiisan
abaftadverb/abaaft/ gara duubaa, gulana, raphana, gama dhumaa, maayyii, eegee
abandonverb/abaandan/ gatuu, lakkisuu, bira dabruu, forsake, leave behind ganuu, ergaramuu, dhiisuu, darbuu; abandon abandons, abandoned, abandoned, abandoning
abandonedadjective/abaandand/ gatamaa, darbamaa, darbuu; left desolate or empty gatamaa, ona
abandonmentnoun/abaandanmeent/ jibbamaa, gatamaa, darbamaa; EXEMPEL\n;His abandonment of his wife and children left them penniless; haadha warra isaatiifii jollee isaa gatee hiyyummatti hanbise
abaseverb/abeez/ qaanyeessuu. qaaneessuu, xiqqeessuu, sablisuu, ceereessuu, faanshuu; EXEMPEL\n;He didn't want to abase himself before this strange woman; dubartii alagaa duratti if qaanyeessuu hin barbaanne; abase abases, abased, abased, abasing
abashverb/abaash/ qaaneessuu, busheeyssuu, sablisuu, ulfina dhoorkuu, kabajaa dhoorkuu, itti kofalchiisuu, faansheessuu; abash abashes, abashed, abashed, abashing
abashlessadjective/abeeshlees/ kan hin qaanfanne
abatementnoun/abeetmeent/ ir'isa, gad buusa, gatii irraa cabsaa
abattoirnoun/aabaattwaar/ suguyyaa, bakka horii itti qalan, qeeraa
abayancenoun/aabeeyans/ yeroof buqqa'uu, arihamuu, darbamuu
abbessnoun/aabbeess/ haadha galma, dubartii galama amantiitti mataa, bulchituu galmaa
abbeynoun/aabbii/ galma, mana amantii, bataskaana, galma moloqsee
abbotnoun/aabbat/ abbaa galmaa, dhiira galma amantii bulchitu
abbreviateverb/abbiriviyeet/ gabaabsuu, soqoluu, qurxuu
abbreviationnoun/abbriviyeeshin/ gabaabsa, soqola
ABCnounalphabet, qubee; He's learning his ABC at school. qubee abc mana barnootaatti barate
abdicateverb/aabdikeet/ (aangoo yookkaa nugusuummaa) irraa bu'uu, gad lakkisuu,
abdicationnoun/abdikeeshin/bu'iinsa,gadlakkisa
abdomennoun/aabdomen/ garaa, huffaa, qochomaa
abdominalnoun/aabdoominal/ waan garaa keessaa, garaacha, marri'maan; abdominally (adverb)
abductverb/aabdakt/ butuu, saamuu, a'auu, haawwachuu; to force someone to go somewhere with you humnaan qabanii of wajji oofuu
abductionnoun/aabdakeeshin/ butiinsa, butaa, ukkaamsa
abductornounbuttuu
abedverb/aabeed/ hirriibatti jiraachuu, rafuu
aberrantadjective/aabeerant/ 1. jallina, badiinsa, dabiinsa, dhugaarraa maqiinsa 2. maraatummaa, fayya dhaba, tuqamaa, akh akh
aberrationnoun/aabeereeshin/ 1. jallina, badiinsa, dabiinsa, dhugaarraa maqiinsa 2. maraatummaa, fayya dhaba, tuqamaa, akh akh
abetverb/aabeet/ kakaasuu, assist or encourage usually in\nwrongdoing baditti nama kakaasu, hamtutti nama jajjabeessu takkaa gargaaruu; abetted, abeting,
abhorverb/aabhoor/ jibbuu, balfuu, tuffachuu; abhorred, abhoring
abhorrencenoun/aabhooreens/ jibbaa, tuffii; \nShe looked at him in/with abhorrence. Ija jibbaan isa laalte
abhorrentadjective/aabhooreent/ jibbisiisaa, fokkisaa; opposed dura dhaabbachuu, morkuu, abhorent to his principles amantii isaa diiguun
abidancenoun/aavooidans/ qoollifannaa, baqata, dheefa, jibba
abideverb/aabaayid/ eehamuu, abboomuu, ajajamuu, sarmuu, hayyamuu, eemaramuu, ulfeessuu; to abide by a promise waadaan qabamu; to abide by the law seera kabaju;I can't abide him isa sarmuu hin dandayu; abode, abided, abiding
abidingadjective/aabaayding/ abboma
abilitynoun/aabiiliitii/ 1. dandeeytii, aanjaa, 2. beekkoomsa, qarooma
abjectverb/aabjeekt/ 1. diduu; to reject something 2. luyna; 3. deega, hiyyummaa gadhee,abdi dhaba, sukanneessaa, rifachiisaa; abject abjects, abjected, abjected, abjecting
abjureverb/aabjar/ kaaduu, ganuu; abjure abjures, abjured, abjured, abjuring
ablationnoun/aableeshin/ baqeeysanii baasuu
ablazeverb/aableez/ be- balbaluu, barbadaawu, hurgufamuu, gubachuu, shidamuu; be on fire bobahuu; ablaze with anger aaraan gubachuu
ableverb/aabel/ dandayaa, ka dandeeytii qabu, aanjaa, dandeeytii, dandeettii qabaachuu; able abler, ablest
able-bodiedadjective/ eebel-boodid/ jabaa, angaawaa, ka fayyaa guutuu qabu, nama jabaa; EXEMPEL\n;every able-bodied young man served in the army; dardarri dandeeytii qaban marti waraana tajaajilan
ablutionnoun/aabluushin/ dhiqata, wuduu'a, qulqulaawanii salaataa dhihaatuu;
ablution roomnounmana dhiqataa
ablutionaryadjective/aabluushinarii/ lulluuqachuu, lulluuqa, afaan lulluuqachuu, dhiqatuu
ablyadverb/eeblii/ dandeeytiin, dandayuun
abnegateverb/aabneegeet/ irraa if qabuu, if agabsuu, taraaduu dhaba, gad dhiisuu, irraa hafuu, irraa dhaabbachuu, tuffachuu; abnegate abnegates, abnegated, abnegated, abnegating
abnegationnouninkaaruu, kaaduu
abnormaladjective/aabnoormal/ jallaa, dabaa, not normal; not typical or usual or regular or conforming to a norm akkaataa beekkamaa ala waan tahe, waan faagaa bahe, hooda, safuu
abnormalityadverbkan waan baramerraa maqe, jallate
aboardadverb/aboord/ go, yaabbachuu, koruu, bararuu
abodenoun/abood/ qubsuma, bultuma, mana, bakka jiruu, galma, qa'ee, ona, bulchaa
abolishverb/aboolish/ dhabamsiisuu, balleessuu, dirqiin seeruu, diiguu, lakkisuu, dhiisuu, mancaasuu; be abolished baduu, dhabamuu, buqqa'uu, bakkaa darbamuu; abolish abolishes, abolished, abolished, abolishing
abolitionnoun/abooliishion/ buqqisa, dhabama, dhiifama, diigama, badii
abolitionistnoun/abolishinist/warra farra gabrummaa
abomasumnoun/abomaasam/ garaachu beeyladaa, qochumaa, alaltuu
A-bombnoun/EE-boomb/ atomik boomb, boombii atom
abominableadjective/aboominabel/ fokkisaa, badaa, gadhee, jibbisiisaa, ka qaama duchisiisuul suukanneeysaa, ceeraa, qaanii; abomibly (adverb)
abominateverb/aboomineet/ akkaan jibbuu, balfuu, tuffatu; abominated, abominating
abominationnoun/aboomineeshin/ balfa, jibba, tuffii, tufama
aboriginaladjective/abooriijinal/ ummata dur, abba biyyaa, kan dura lafa sanirra qubatee jiruu, abbaa biyyaa
aboriginenoun/abooriijin/ warra duraan qubatee jiruu, abbaa biyyaa
aborningadverb/aboorning/ dhalarratti, daydayarratti, odoo dhalataa jiru
abortverb/aboort/ hanqisuu, fail gufachiisuu, qaxara cabsuu, bakka gayuu dhabuu, gatuu, abeeruu, misscarry irraa baasuu, salleessuu, karatti muruu, MEDICIN\nterminate a pregnancy by undergoing an abortion\nEXEMPEL\n;Three women aborted their children; dubartoonni sadii ilmoo firraa baasan; abort aborts, aborted, aborted, aborting
abortionnoun/aboorshin/ rimya darbiinsa, garaa baasiisa, salleeyssa, gatiinsa;
abortiveadjective/aboortive/ hanqataa, failing to accomplish an intended result bakka gayuu dhaba, gufataa;
aboundadjective/abaawund/ hedduu,baa'yee, tuulaa, guddoo, haree, gayoo, danuu, kuusa, fakkannisa, badhaadha, quufa, bash bash, guutuu, afariita, dila, kulana, guuza;abound abounds, abounded, abounded, abounding
aboutadv/abaawut/ waa'ee, waan, bira, dura, mara; EXEMPEL ;What's that article about?; barrun kun waayee maalirraahi? EXEMPEL\n;about three months ago; ji'a sadii dura; ( adverb). toora, akka, waan, fakkaata, gara, bira, itti dhihaata, naannawa, qarqara; concrning, waa'ee, approximately toora, hamma, haga, he is about to inni bira jira, qophaawee jira; to be about to do something waa godhuuf qophaawuu, what are you about maal yaadda about ten o'cklock toora sa'aa 10; about five ppeople haga nama shanii
aboveadv/abav/oli, gubbaa, irraa oli, gararraa, irra, above my understanding; bekkoomsa kiyyaa oli; as above akka asii oliitti; above all hunda caalaa above twenty ka diiydamii olii; ( PREPOSITION );she lives in the apartment right above mine;
above boardadjective/abavboord/ ifatti, without concealment or deception; honest dhooysaan maletti, dirreetti
abradeverb/abreed/ hin cinnaawuu, wear away rigamuu, dhoruu, shaakarreessuu
abrasionnoun/abreezhin/ shaakarra, korraca, kotteeyfama
abrasivenoun/abreeziv/ qarsaa, shaakarreeysaa
abreastadverb/abreest/ suduuda, sirrii, addeela tokko
abridgeverb/abrij/ gabaabsuu, xinneessuu, soqoluu; abridged, abridging
abridgement noun/abrijmeent/ soqolee, gabaabina
abroadadverb/abrood/ fuguga, biyya alaa, biyya ambaa, lafa fagoo, bahar gama
abrogateverb/abroogeet/ buqqisuu
abruptadjective/abrapt/ hatattamaa, shaffisaa, oowwaa, battalumatti, tasumatti, ariitii, muddamaa, hissataa; abruptly (adverb), abruptness (noun)
abscessnoun/aabsess/ maasha, dhullaa, iita, iitoo; abscessed (adjective)
abscondverb/aabskoon/ dhokotuu, baduu, miliquu, seera jalaa dhokotuu; EX. ;The man absconded with the money; namtichi maallaqaan bade; abscond absconds, absconded, absconded, absconding
abseilverb/aabsaayl/ haada fiinxee gaara gubbatii hidhanii qabatanii ittiin suuta gad bu'uu
absencenoun/aabseens/ hafa, hanqata, bakkatti mul'chuu dhabadhabama, irraa oola, maqan; Ex. ;he visited during my absence; inni anaa hin jirree dhufe
absentverb/aabseeent/ biratti argamu dhabu, maqanii; bakkaa biraa jiraachuu\nto be absent from work hojiirratti argamuu dhabuu
absenteenoun/aabseentii/ bakka itti isa eeganitti arkakamuu dhabuu, jiraachuu dhaba, dhufuu dhabuu
absenteeismnoun/aabseentizm/ maqanummaa, jiraachuu dhabummaa, bakkatti argamuu dhabuu
absentmindedadjective/aabseentmaayindid/ dham'aa, nama waa dagatuu guddisu, irraanfataa, dagataa
absoluteadjective/aabsooluut/ guutumatti; mootummaa abbaa irree; dhugaa, ka mama hin qabne, murtii guutuu, authority abbaa irree mootummaa gita hin qabne, mootummaa zaalima;absolutely, absoluteness
absolute zeroadverb/aabsooluut ziiroo/ TEKNIK\nthe lowest temperature theoretically attainable qorra fiixaa, qabbana itti dhumaa
absolutelyadverbguutumatti, guutumaa guututti, gonkumaa
absolutionnoun/aabsooluushin/ formal redemption as pronounced by a priest in the sacrament of penance dilii namaa araramuu, araara, cubbuu namaa irraa kutuu
absolveverb/aabsoolv/ RELIGION absolve someone from sins dilii irraa dhiquu, araaramuufii, dhugaa himanii araara gaafachuu, araarsuu, furuu, absolve of promise irbuu cabseef irraa laaluu dhabuu, araaramuu, dhiisuu; absolves, absolved, absolved, absolving
absorbnoun/aabsoorb/ water xuuxuu, dhuguu, liqimsuu, fuuduu, The company was forced to absorb the cost of tax increases.; shirkaan dabalata baasii qaraxaa fuudhuuf dirqamte, galamsuu, knowledge, beekkomsa, barachuu, hubatuu, beekuu, absorb one's attaintion dhageeytii arkatuu, caqafamuu, namuu isa caqasuu
absorbedadjective/aabsoorbed/ guututti yyaduu, dhageeytii biraa diduu, waan dhibii dhiisuu, yaadaan liqimfamuu
absorbencynoun/aabsoorbensii/ xuuxama
absorbentadjective/aabsoorbent/ xuuxxuu, liqimsituu, fuutuu; absorbents
absorptionnoun/aabsoorbeshin/ xuuxama, liqimfa, fuudhama
Abssinianoun/absiiniyaa/ Habashaa, warra seem, tigree fi amara, ka warra kuush hin tahin, maqaa Toophiyaa durii
abstainverb/aabsteeyin/ from food agabuu, irraa if qabuu, haqaqaalamuu, soomuu, soomanuu, from smoking sijaaraa xuuxuu dhaabuu, timboo aarsuu dhiisuu, balfachuu, lagachuu, irraa ooluu, irraa hafuu, dhiisuu, hanqachuu, qooreeyfachuu, in vote fuula dhabuu; abstain abstains, abstained, abstained, abstaining
abstemiousadjective/aabsteemiyas/ 1. qusataa, ka nyaataa dhugaatii xiqqeeyfatu 2. jiruu iddu jireessaa, ka quufaa fi badhaadha hintahin
abstinencenoun/aabstinans/ uggurama, irraa ooluu, dhiisuu, irraa fageenya, irraa soomuu, irraa if qabuu, qarqaruu dhaba
abstract noun/aabstraakt/ summary xumura; not cencrete wahi, waan yaadaa, yaadaan maletti kan ijaan hin mul'anne, kan harkaan hin qabamne, maqaa wahii, abjuu, hawwii
abstract noun/aabstraakt/ summary xumura; not concrete wahi, waan yaadaa, yaadaan maletti kan ijaan hin mul'anne, kan harkaan hin qabamne, maqaa wahii, abjuu, hawwii
abstract verb/aabstraakt/ gabaabsuu, xumuruu, cuunfuu
abstractionnoun/aabstraakshin/ yaada jabaa keessa lixuu; abstract idea yaada wahii, yaada fagoo, yaada ulfaata, wan hin malle
abstruseadjective/aabstruus/ waan namaaf hin galle, yaada cimaa; abstrusely (adverb), abstruseness (noun)
absurdadjective/aabsard/ gowwaa, waan hin fakkaanne, hodhobaa, hin jirre, harsama, soba; absurdly (adverb)
absurditynoun/aabsarditii/ wan hin fakkaanne, waan hin taane
abundancenoun/aabandans/ quufa, badhaadha, afariita, heddomina, danuu, wacaqa, haree, balaqii
abundant adjective/aabandant/ heddu, quufaa, wacaqa, badhaadha, siisaa, guddinaa, dagaagaa
abundant verb/aabundant/ heddommeessuu, guddisuu, quufsuu, quubsuu, danisuu, fakkanniisuu, baay'isuu
abundantlyadverb/aabandantlii/ heddomminaan, baay'inaan, bal'inaan, quufaan, guddinaan, fakkaniisaan
abuseverb/aabyuz/ mistreat miidhuu, itti roorrisuu, sakkabuu, FK. ;He begins to abuse the dead woman; dubartii duute sakkabe shancaruu, using insulting language arrabsuu, hammeessuu; abuse ( noun); shira badii, hojii dabinaa; abuses, abused, abused, abusing( )( )
abusiveadjective/aabyusiv/ ka arrabsaa, waan arrabaa, mistreatment waan miidhaa, ka rorroo
abutverb/abat/ dhuma, fiinxa, qarqara; ( abuts, abutted, abutted, abutting)
abutmentnoun/abatmeent/ A masonry support that touches and directly receives thrust or pressure of an arch or bridge utubaa, hundee, taruuraa, a'oba, eejjaa, baadhattuu;
abysmaladjective/abiizmal/ so deep as to be unmeasurable; unfathomable gadi fagoo, huunquuftuu
abyssnoun/abiis/ hunquuftuu, hallayyaa, qilee, boolla, dhooqa, bo'oo
abyssaladjective/abiisal/ relating to ocean depths from 2000 to 5000 meters gadi fagoo, dukkanaawaa
acacianoun/akeeshaa/ dhaddacha, doddotii, halloo, sarkama, qurquraa, garbii, laaftoo, waacuu, fulleensa, sigirsoo, muka gammoojjii
academicnoun/akaadeemik/ 1. baruumsa sadarkaa olii, 2. baruumsa ogummaa harkaa hin tahin 3. yaada hojiirra ooluu hin dandeenye
academic freedomnoun/akaadeemik friidam/ \t\nthe freedom of teachers and students to express their ideas in school without religious or political or institutional restrictions bilisummaa baruumsaa
academicallyadverb/akaadeemikali/ baruumsaan, beekkoomsaan, qorannaa barnootaatiin
academiciannoun/akaadeemishishan/ someone elected to honorary membership in an academy miseensaa akkaadaamii
academynoun/akaadeemii/ mana baruumsa sadarkaa olii, bakka baruumsa cimaan itti kennamu, gola barumsaa
accedeverb/aksiid/ eechamuu, hayyamuu, fudhachuu, taqabbaluu; acceded, acceding
accelerateverb/akseelereet/ hatattamsuu, hurrisuu, daddafsiisuu, saffisuu, ceesisuu, fiiysisuu, hisisuu; accelerated, accelerating
accelerationnoun/akseelereeshin/ hisiisa, hurrisa, daddaffii, hatattamsa instantaneous acceleration hisiisa yoosuu
acceleratornoun/akseelereetar/ hurrisiisaa, gulufsiisaa
accentnoun/akseent/ stress loqoda, cabaqa; accent mark haqaa qubeerraa, asxaa dubbii; special way of pronouncing loqoda, akkaataa itti dubbatan
accentuateverb/akseenchuwateet/ guddisani mul'isuu, ifaa baasu; accentuated, accentuating
acceptverb/akseept/ agree hayyamsuu, ifitti fuudhuu, ulfeessuu, kabajuu, jaalatani kan ufii godhuu, simachuu, eechamuu, jalatti buluu; take fudhachuu, qabachuu
acceptableadjective/akseeptabel/ fudhatamuu, jaalatamuu; acceptableness (noun), acceptably (adverb)
acceptancenoun/akseeptans/ simata, fedhii, hayyama, eehama, fuudhaa, fedha
acceptationnoun/akseepteeshin/ fudhatama, walii galtee hiikkaa jacha tokkoo
accessnoun/akseess/ xurree qabachuu, karaa gabaachuu, qunnama qabaachuu, dhihaachuu, itti aanuu
accessibleadjective/akseesibel/ dandayamaa, dhaqqabamaa, dhihaataa; accessibly (adverb)
accessionnoun/akseeshin/ ;Accession to the throne; 1. mootoomuu, 2.walii galuu, waltahuu, 3. dabaluu, ida'uu
accessorynoun/akkseessarii/ someone who helps another person commit a crime 1. badii irrattii wal gargaaruu, wajji waa balleessuu, he is anaccessory to the crime inni badiirraa qooda qaba 2.ida'ata, kittillayyoo, dibaaya
accidencenoun/aaksiidens/ 1. sagalee jechaa, 2. hundee wahii
accidentnoun/aakksideent/ a mishap; especially one causing injury or death gaaga'ama, badii; anything that happens by chance without an apparent cause waan tasa tahe, danuu, baasa
accident proneadjective/aakksideent proon/ ka gaaga'amuun malu, ka balaa afaan jiru
accidentaladjective/aakksideental/ tasa, daguu; ;an accidental shooting; dhukaasa daguu
accidentallyadverb/aakksideentalii/ dagutti, danutti, tasumatti, odoo hin beekinitti, waa ifirraa hin eegin, diingatumatti; ;they met accidentally; dagutti wal qunnaman
acclaimverb/akleem/ beekkamuu, ulfina qabaachuu, faarfamuu, be acclaimed ililchuu. harka dhawuuf; acclaim ( noun) leellisuu, ililchuu, gammachuun goohuu
acclamationnoun/akklameeshin/ 1. walfudhata, barnoota, qaama godhata, 2. morkituu yookaa masaanuu malesstti filamuu; ( acclamations)
acclimateverb/akklimeet/ wal fudhachuu, baruu, biyya baruu; get used to a certain climate biyyaan wal fudhachuu;( acclimatizes, acclimatized, acclimatized, acclimatizing)
acclimatizeverb/akklimataayiz/ wal fudhachuu, biyyaan wal baruu, biyyaa baruu; ( acclimatizes, acclimatized, acclimatized, acclimatizing)
acclivitynoun/akkliviti/ oloo, tabbaa, edada; ( acclivities)
accoladenoun/akkooleed/ waan kabajaaf namaaf kennamu, badhaasa, ziyaaraa
accommodateverb/akkoomoodeet/ qixxeessuu, walfakkeessuu, waltaasisuu, tolchuu; have room for accommodate of tabelteeysisuu, naquu, nyaachisuu, keessummeessuu, have room for. bakka hirriibaa itti arkuu; ( accommodates, accommodated, accommodated, accommodating)
accommodatingadjective/aakkoomoodeeting/ gargaaruuf qaphaawaa, tola barbaada; ( accommodatingly adv.)
accommodationnoun/akkoomoodeeshin/ lodging qubsuma, bakka bulan, lafa bulan
accompanimentnoun/akkoompaaniment/ jalaa qabduu, kittillayyoo, hordoftuu, gula, dargaa
accompanistnoun/akkoompaanist/ nama muziiqaa nama jalaa qabu
accompanyverb/akkoompaanii/ waahela, simuu, wajji deemuu, hordofuu, miiltoo, dabaaluu, gad geeysuu, wajji karaa seenuu; ( accompanied, accompanied, accompanying)
accomplicenoun/akkoomplis/ waahela badii, wal quba qabaachuu, wajji jiraachuu, wajji waa balleessuu
accomplishverb/akkoomplish/ bakkaan gayuu, guutuu, raawwachuu, fiixa baasuu, hobbaasuu, xumuruu, hojjachuu,
accomplishedadjective/akkoomplished/ luba, beekaa, beekkamaa, qara, raaga
accomplishmentnoun/qkkoomplishment/ bu'aa hojii, markaa, dalagaa, hojii bakka geesse
accordnoun/akkoord/ tola, dada, walii galuu, waltaha, waltola, be in accord waltahuu; on his own accord akka fedhii isaatti;\n allow to have kennuu, laachuu; ( accorded, accorded, according)
accordancenoun/akkoordans/ akka, haala; accordane to (in agreement) according to me akka kiyyatti
accordingadjective/akkoording/ according to him akka, akkaa isatiin
accordinglyadverb/akkoordinglii/ in accordance with waan akkanaa tiif, akksumattillee, akkanatti
accordionnoun/akkoordiyan/ mi'a muziiqaa
accostverb/akkoost/ dubbii nama barbaaduu, haalaa dubbii, akkaataa dubbii, birxee; ( accosted, accosted, accosting)
accountverb/akkaawunt/ herreguu, ifa baasuu, beeksisuu, bakka itti godhuu, account for sababa himuu, dubbii bakka itti godhuu, itti gaafatamuu, I can't account for it dubbii tana bakka itti godhuu hin dandayu; ( account n.) herrega, ibsa, hedda, bank deposait, hisaaba baanki, horii baankii keessaa qaban; on account of waan akkanaatiif kanaaf jecha, on no account sababa tokkoon maletti, alannoo tokkoon maletti, akkuma fedeenuu, on one's account duuyda nama tokkoorratti, hisaaba nama tokkoorratti, take in to account yaaduun, ilaaluun, take account of something waa yaaduun, waa eeggatuun
account booknoun/akkaawunt buuk/ daftara hisaabaa
accountableadjective/akkaawuntabel/ itti gaafatamuu; accountable for a sum of money horii hamma tokkotti gafatamaa tahuu; accountableness (noun), accountably (adverb)
accountancynoun/akkaawuntansi/ hojii, herreega horii
accountantnoun/akkaawuntant/ nama horii herreguu, nama hisaaba yookin daftara baankii adda baasuu, nama hisaaba adda galchuu
accountingnoun/akkaawunting/ sirna herreegaa, sirna horii (maallaqa), bahee fi gale itti toohatan
accreditverb/akkreedit/ ulfeesuu, amantii irratti qabachuu, ragaa bahuuf
accretionnoun/akkriishin/ guddina, daballii, kuusa, ida'aa
accrualnoun/akkruuwal/ kuusa, gumii
accrueverb/akkruu/ ida'atuu, horuu, haqa godhatuu; accrued, accruing
accumulateverb/akkumuuleet/ tuuluu, kuusu, daabaluu, walitti qabuu, walitti guuruu, horuu, tuuchuu, guusuu; accumulated, accumulating
accumulationnoun/akkumuuleeshin/ tuuluu, kuusa, hormaata, daaballii
accumulativeverb/akkumuulativ/ tuulama, kuusamaa, walitti qabamaa
accumulatornoun/akkumuuleetar/ kuustuu, tuultuu, walitti qabduu
accuracynoun/akkurasii/ tolina, qaceelina, matarraa, qixummaa
accurateadjective/akkureet/ sirrii, qixxee, guutuu, dhugaa, mataarra, dansa, sororoo, likkii, tolaa, qaceelaa, akka; acurate scale;
accuratelyadverb/akkureetlii/ qaceellotti, sirritti, sororoon, likkitti, matarratti
accuratenessnoun/akkureetnes/ qixxummaa, sirrummaa, likkummaa, qaceellummaa
accurseverb/akkarsed/ abaaruu, abaara, arrabsuu, magansuu, cubbeessuu; ( accurses, accursed, accursed, accursing)
accusationnoun/akkuuseeshin/ a formal charge of wrongdoing brought against a person; an imputation of blame or guilt baannata, himannoo, kissii, komii, iyyata, hamaa, halluu
accusatoryadjective/akkuuzatoori/ himataa, iyyataa, komataa
accuseverb/akkuuz/ bring an accusation against; level a charge against himachuu, baannatuu, aadoomsuu, kaasuu; accuses, accused, accused, accusing
accusednoun/accuuzd/ a person against whom an action is brought in a court of law; baannatamaa, kan himatame, yakkaa
accusernoun/akkuuzer/ kan himatu, masaanuu, baalaagaaraa, arreessaa
accustomverb/akkastam/ ababuu, baruu, barachuu, wal fudhachuu, qaamaa godhachuu,wal tahuu, mataquu, mi'eeffachuu; ( accustoms, accustomed, accustomed, accustoming)
accustomedadjective/akkastamd/ beekkamaa, waan aadaa, waan barame, kan walfudhate
acenoun/ees/ one of four playing cards in a deck having a single pip on its face; kaartaa (turuba) qabxii takka qabu; 2. beekaa, qara
acerbitynoun/aseerbitii/ nama jecha owwaa namaa deebisu
acheverb/eek/ quuquu, dhukkubuu, waraanuu, umahuu, bowwafatuu; ( ache n. quuqaa, dhukkubbii, waraansa, boowafata ) ( aches, ached, ached, aching)
achieveverb/achiiv/ milkaawuu, arkatuu, hojjatuu, bakkaan gayuu, sarabuu, ifaajuu, guduunfatuu; ( achieves, achieved, achieved, achieving)
achievementnoun/achiivment/ hojii, horii, guddina, barnoota, ifaajjii, deeutii
achievement testnoun/achiivment teest/ qorata sadarkaa baruumsa namaa baruuf kannamu
acidnoun/aasid/ (chemistry) containing acid; dhangaggoo, hadhaa, singiggoo, summii; ( acid (adj.)) dhangaggaawaa, hadhaawaa, karareessa; ( acidly (adv.) )
acidifyverb/aasidfayi/ dhangaggeessuu, hadheessuu, asiidittii gara galchuu, karaareessuu; ( acidified, acidifies, acidifying)
aciditynoun/aasiditii/ dhangagga, dhangaggaa, asiidummaa
acknowledgeverb/aaknooleej/ amanuu, ifitti beekuu, galata galchuu, quudhuu, mirga galchuu, hanteessuu; FK. ;She acknowledged that she might have forgotten; irraanfachuu isii ifittii amantee jirti; ( acknowledged, acknowledged, acknowledging)
acknowledgementnoun/aknooleejmeent/ galata, harka galchuu, raggaasisuu
acmenoun/akmii/ the highest level or degree attainable: fiinxa, muummee, bakka irraa olii, bantii;
acnenoun/aaknii/ an inflammatory disease involving the sebaceous glands of the skin; dhukkuba coraa, dhukkuba gogaa, shiftii
acolytenoun/aakoolaayit/ darasaa, barattuu, joollee mana sagadaa keessa hojjettuu
acornnoun/eekoorn/ ija odaa, frii qilxuu, odaa
acousticnoun/aakkuustic/ a remedy for hearing loss or deafness: qoricha/dawaa gurra dhagaloomee
acousticsnoun/akkustiks/the study of the physical properties of sound; baruumsa waayee sagalee takkaa dhageeytii
acquaintverb/akkuweeyint/ baruu,wal barsiisuu, madaqsuu, beeysisuu, wal quba qabaachuu, fuulaan ijaan walbeekuu, be acquainted with a thing; wahiin wal baruu be acquainted with a person namaan wal baruu, get acquainted with each other wal baruu; ( acquainted, acquainted, acquainting)
acquaintancenoun/akkweeyintans/ nama walbeekan, amba; make acquaintance walbaruu, amboomuu
acquiesceverb/akkwiyeess/ tole jadhuu, eechamuu, wal tahuu, walii galuu, simachuu; acquiesced, acquiescing
acquiescencenoun/akkwiyeessens/ wal tahiinsa, eehama
acquiescentadjective/akkwiyeessent/ hoosee, nassabee, waltahaa, tole jechuu; acquiecently (adverb)
acquireverb/akkwaayer/ horatuu, argachuu, bitachuu, qabaachuu; acquired, acquiring
acquirementnoun/akkwaayerment/ dhuunfata, horata, barnoota
acquisitionnoun/akkwiziishin/ bololaa, ka waa arkachuuf jarjaru; acquisitively (adverb), acquisitiveness (noun)
acquisitiveadjective/akkwizitiv/ hormaata, horii
acquitverb/akkwit/ hiikuu, gad lakkisuu, gad dhiisuu, balleessaa irraa dhabuu, tureessuu; acquitted, acquitting
acquittalnoun/akkwittal/ gad lakkifama, hiikkama, furama
acrenoun/eekereej/ lafa sayxii kudhan geesuu
acreagenoun/eekereej/ bal'ina ekira, slafaa, ehibata, hammana
acridadjective/aakrid/ quuqaa, dhangaggaawaa, ajaawaa, bafisiisaa, fokkisiisaa; ( acrid acrider, acridest\n)
acrimoniousadjective/aakrimooniyas/ dutaa, eekkamaa, nama dubbii suufu; ( acrimonious acrimoniouser, acrimoniousest)
acrimonynoun/aakrimooni/ arraba, dubbii hamtuu nama duchisiiftu
acrobatnoun/aakroobat/ nama sirritti ifirraan gara gaggalu fii utaaluu beeku, ogeeysa jiimnaastikaa, akrobaata
acrobaticadjective/aakroobaatik/ ka akrobaataa
acronymadjective/aakronim/ jecha gabaabaa qubee duraatirraa uumame, FK. ABO Adda Bilisummaa Oromoo
acropolisnoun/akroppolis/ murna magaalaa ka ittisa lolaatiif qophaawe; across the board ( adj.) idil, hunda, mara
acrossadjective/akrooss/ 1. gamaa gamana, gama, fuullee 2. qaxxaamura
acrylicnoun/akriilik/ kan akka pilaastikaa
actverb/aakt/ dalaguu, waa godhuu, hojjatuu, perform in a theatre akkeessuu;think before you act; odoo hin goone dura yaadi; ( acted, acted, acting)
act quicklverb/aakt quwiklii/ hatattamatti hojjachuu, hurrisanii bakkaan gayuu, dafuu ariitiin, si'awuu, miila itti fuudhuu; We must act quickly. Ariitiin dalaguu qabna
act upadverb/aakt ap/ misbehave badly; if sablisuu, baalagoomuu
actingnoun/aaktiing/ the performance of a part or role in a drama; fakkeessa, taa'taoo tahuun tapha garsiisuu, hojii raawwata, kan yeroof bakka bu'aa, acting minster bakka bu'aa qondaala
actionnoun/aakshin/ tarkaanfii, hojii, gochaa, fakkii, tolchaa; to put something in action waa jalqabuu, kaasuu, be in action work hojachuu, qoodaa fudhachuu; ( actioned, actioned, actioning)
activateverb/aaktiveet/ make active or more active; mirqaansuu, kakaasuu, jajjabeessuu, jala tuquu; ( activates, activated, activated, activating)
activeadjective/aaktiv/ A person or thing that is acting or capable of acting; mirqaanaa, sochohaa, gamna, abshaala, qophee, jajjabaa, hurrisaa, jarjarsaa, haleelaa, haxrii, memeber miseensa guutuu
activelyadverb/aaktivlii/ in an active manner; garaa guutuun, qalbiin, itti citanii; ;he participated actively in the war; qalbii guutuun lola irraa qooda fudhate
activistnoun/aaktivist/ warraaqaa, ka waan itti amane tarkaanfachiisu, carraaqaa
activitynoun/aaktivitii/ any specific activity or pursuit; sossoha, warraaqa, things to do hojii, dalaga
actornoun/aakteer/ fakkeessaa, akkeessaa, , taato'oo
actressnoun/aaktress/ a female actor; fakkeessituu, akkeessituu, taateessituu
actualadjective/aakchuwal/ real, dhugumatti, ifatti, mul'inaan, jiruudhaan; at the present point in time kan yeroo ammaa, reefu, dhihoo
actuallyadverb/aakchuwalii/ in actual fact. dhugumatti, waan tahaa jiru, waan ammaa
actuateverb/aakchuweet/ kakaasuu, hojjachiisuu, jala tuquu; ( actuates, actuated, actuated, actuating)
acumennoun/aakumen/ qarooma, hayyummaa, abbaa maalummaa, abbaa malaa, haxxee, qaroo
acupuncturenoun/aakupankcher/ xaxxisa lilmee, liilmeen dhaqna tumanii yookaa diddiranii fayyisuu
acuteadjective/aakuut/ jabaa, hamaa, cimaa; keen abshaala; acutely (adverb), acuteness (noun)
acute anglenoun/aakuut aangel/ roga dhipaa; obtuse angel roga bal'aa; right angel roga suduuda
adnoun/aad/ gabaabaa; advertisement dhaadheeysa
ad hocnoun/aad hook/ for one specific case; ka addaa, qortaa
ad infinitumadjective/aad infinituum/ ka dhuma hin qabne, itti fufaa
ad interimadverb/aad inteerim/ hagasuu, yerodhaaf, hammasu
ad libadverb/aad lib/ akka barbaadaniti bilisummaan; ;he spoke ad lib; inni akka barbaadetti dubbate
ad nauseamadverb/adnozi'am/ to a sickening extent; hamma jibbisiisu takkaa hifattu takkatti, irra kutuun
ad valoremadverb/advaloorem/ heeduu, gammatuu, herreguu, akka gatii isaatti rusuma itti muruu
adagenoun/aadeej/ raaga, jacha dur dubbatamee ka akka dhugatti fudhatame
adamnoun/aadam/ ilma namaa, Aadam
adam-applenoun/aadams aapel/ kokkee, liqimsituu, goomaraa
adamantadjective/aadamant/ cimaa, ka bakkaa hin sossonee, ka yaada ifiitirratti cichuu, rincicaa
adaptverb/adaapt/ wal fudhachuu, walbaruu, guddifachuu, kan ufii godhuu; adapt oneself walbaruu, walfadhachuu
adaptableadjective/adaabtabel/ ka akka laafatti waa baruu, wal fudhataa
adaptationnoun/aadaapteeshin/ fudhata, ka ifii godhatuu
adapternoun/aadaaptar/ wal taasisaa, walitti fayyisaa
addnoun/aad/ join dabaluu; sum up numbers ida'uu, dabaluu, kuusuu, walitti qabuu; say further itti dabalee immo, kana rratti
add noun/aad/ puff buutii
addendumnoun/aaddeendam/ ida'ata, raroo, eegee; addenda (plural)
addernoun/aadder/ bofa badaa
addictverb/aadikt/ haraaruu, barachuu, qaama godhachuu, araaduu
addictionnoun/addikshin/ haraaraa, araada
addictiveadjective/addiktiv/ haraarsituu, ija cufachiisaa
additionnoun/addiishin/ ida'a, ida'ata, dabala, kuusaa; summing up walitti kuusuu, walitti qabuu, joining of one thing to another dabaluu, walitti ida'uu, part added eegee, in addition kana malees, kana gubbattiis
additionaladjective/addiishinal/ ida'ata, ka biraa, ka dhibii; called for additional troops; looltuu biraa akka dabalamu gaafatan
additiveadjective/aadditiv/ something added to enhance food or gasoline or paint or medicine; darbaa akka waa hinbannee gootu, rushii akka hin baanee gootu
addleverb/aadel/ 1. tortoruu, ajaawuu, 2. wareera, joonjawuu; 3. ka humaa if keessaa him qabne, qullaa, addles, ( addled, addled, addling)
addledadjective/aaddled/ 1. ajaawaa, tortoraa, badaa, 2. wareera, hama, joora, joonj'aa
addressnoun/addreess/ teeysoo, teessoo, qubsuma, warra, ganda, biyya, bakka jireenyaa, bakkee, qa'ee; ( address verb) 1. walgayiirratti dubbii godhuu, haasawuu 2. himuu, dubbii tuquu, qeeqaluu, maqaa dhawuu; to address a crowd gumaatarratti haasawuu; to address oneself to a task waan hojiin isa gaafattu guutuu, to address oneself to someone dubbisuu; address a letter itti katabuu, itti qaceelchuu; ( addresses, addressed, addressed, addressing)
address booknoun/address buuk/ yaadachiiftuu, daftara teeysoo
addresseenoun/addreessii/ nama xalayaan itti ergamte
adductionnoun/abddakshin/ alannoo, birxee, sababa, ragaa, ittii aadoomuu
adenoidnoun/aadenooyadis/ laagaa, dalluu beeraa
adeptadjective/adeept/ having or showing knowledge and skill and aptitude; beekaa, ogeeysa, haxxee, nama waa tolchuu beeku, haxarii; mooyxannoo;
adequacynoun/aadekwasi/ guutaa, bakka gayaa, quubsaa
adequateadjective/aadekweet/ gayaa, quubsaa, guutaa, ga'aa; FK. there is no adequate supply of water bishaan jiru gayaamiti; ( adequately, adv. adequateness n.)
adhereverb/aadhiir/ maxxanuu, akka hapheetti qabuu, hordofuu, itti amanuu, itti maxxanuu, akka hapheetti ittii diduu; ( adheres, adhered, adhered, adhering)
adherencenoun/aadhiirans/ hordofa, cicha, qabata, amantii, jabeessuu;
adherentnoun/aadhiirent/ 1. deeggartuu, hordooftuu, 2. sticking fast; haphee, maxxantuu, shilmii,
adhesionnoun/aadhiizhin/ haphee, maxxana, qabata
adhesiveadjective/aadhiiziv/ adhesive material; maxxannee, waan akka haphee qaama bakka nama dhiigetti ifitti maxxansan
adieunoun/aadiye/ a farewell remark; nagayatti, naga'atti; ( adieus, adiex plu.)
adiosinterjection/adiyoos/ nagayatti
adjacentadjective/aajeesent/ aanaa, ollaa, bira, bukkee, cinaa; ( adjacently (adverb) )
adjectiveadjective/aajektiv/ qoosaa, asxaa
adjoinverb/aajooyin/ walitti aansuu, walitti fiduu, wal cinaa kaayu
adjoiningadjective/ajooyning/ ollaa, kan itti aanu
adjournverb/ajarn/ a meeting facaasuu, dhabuu, dabarsuu, bobbaasuu, hobbaasu; adjourn of meeting walgayii xumuruu
adjournmentnoun/ajarnment/ bulchuu, dubbii dabarfachuu, guyyaa biraa qabachu
adjudge noun/ajaj/ qoroo, abbaa duulaa, abbaa fardaa, dura bu'aa
adjudge verb/ajaj/ seeran muruu, heeraan murteeysuu; ( adjudged, adjudging)
adjudicateverb/ajudikeet/ dubbii dhagayanii muruu, murteeysu
adjunctnoun/ajankt/ daballii, ida'ata, badhii, eegee
adjureverb/ajar/ 1. ajaja, akkas godhi je'anii ajajaj dabarsuu 2. adaraa bira kaayuu, kaayo, amaanaa biratti dhiisu
adjustverb/ajast/ qixxeessuu, tolchuu, wayyeessuu, sirreessu; adjust oneselfbaruu, wal fudachuu
adjustableadjective/ajastabel/ qixxaataa, tolaa, wal fudataa, wayyaawaa
adjustmentnoun/ajastmeent/ qaceelfama, tolina, fayyinsa
adjutantnoun/aajutant/ an officer who acts as military assistant; 1. itti aanaa 2. humoo dheertuu
administerverb/administer/ work in an administrative capacity; supervise, taliguu, gadgeeysuu, bulchuu, qaceelchuu, to administer an oath to someone kakachiisuu; administers, ( administered, administered, administering)
administrationnoun/administereeshin/ taligaa, bulchaa, gadgeeyfama, mootummaa
administrativeadjective/administrativ/ bulchisiisaa
administratornoun/administreeter/ someone who administers a business; \nbulchaa
admirableadjective/aadmirabel/ deserving of the highest esteem or admiration; dinqifamuu, waan ajaa'ibaa, dinqii, baasa, ajaa'ibamuu, malalamuu; ( admirably adv.)
admiralnoun/aadmiral/ the supreme commander of a fleet; ranks above a vice admiral and below a fleet admiral; ol aanaa humna waraanaa garbaa yookaa tuujii
admiraltyadjective/aadmiralitii/ waajjira ol aanaa humna waraanaa
admirationnoun/admireeshin/ malaloo, raaja, diqifata, ajaa'iba, baasa, anbaatee, arraanbee
admireverb/admaayer/ jajuu, ajaa'ibuu, dinqifachuu, leellisuu, faarsuu; ( admires, admired, admired, admiring)
admirernoun/admaayrer/ faarsiruu, lellistuu, jajjuu
admissbleadjective/addmissibel/ deserving to be admitted\n eehamamaa, hayyamamaa, fudhatamaa, kan rakkoo hin qabne; ;admissible evidence;\nragaa eehamame, ragaa rokkoo hinqabne
admissibleadjective/admissibel/ eechamaa, kan hayyamamuu, kan fudhatamuu, kan rakkoo hin qabne
admissionnoun/admishin/ entrance seennaa, aseennaa, galtii, gala; acknowledgingamanuu, ifitt beekuu
admitverb/admit/ acknowledge amanuu, balleessaa fudhachuu, ifitti muruu, dhugaa baasuu, eehama; let in ol naquu, ol galchuu, seenisuu, simachuu; ( admitted, admitting)
admittancenoun/admiitens/ hayyamama, olseenaa
admittedlyadverb/admitaadlii/ dhugumatti, sobaan maletti
admixverb/admiks/ mix or blend dhuubuu, laaquu, ganaanuu, marquu, walitti naquu, bullaaquu; ( admixes, admixed, admixed, admixing)
admixturenoun/admikschar/ laaqaa., ganaan, marqaa, bulluqa
admonishverb/admoonish/ take to task, gorsuu, akeekkachiisuu; ( admonishes, admonished, admonished, admonishing\n)
admonitionnoun/admoniishin/ word of advice gorsa, akeekkachiisa, a firm rebuke yaadachiisa;
adonoun/aduu/ lola, warraaqa, dubbii suufaa
adobenoun/adoob/ mana biyyeerraa tolfame, girgiddaa, dikkaa, mana dhoqqeerraa tolfame
adolescencenoun/adoleesens/ dardarummaa, the time of life between puberty and adulthood; yeroo dargaggummaa fii gaashaantummaa
adolescentadjective/adoleesent/ male dardara, dargaggeessa; female gashaantii, dubra, geessuu
adoptverb/adoopt/ fudhachu, taqabbaluu, take up and practice as one's own; adopt child joollee nama biraa guddifachuu, tan ifii godhachuu; ( adopts, adopted, adopted, adopting)
adoptedadjective/adoopted/ adopted of child kan guddifame, ilma guddisaa
adopteenoun/adooptii/ joollee guddifatan, guddifamaa
adoptionnoun/adoopshin/ adopting a baby\n joollee guddifachaa, guddifachaa, guddifataa
adoptiveadjective/adooptiv/ ka if nama jaalachiisuu, ka haraaraa nama qabsiisu
adorableadjective/adoorabel/ jaalatama;( adorableness (noun)); ( adorably (adverb))
adorationnoun/adooreeshin/ jaalala, leellisa, faaruu
adoreverb/adoor/ love jaalachuu, faarsuu; worship sagaduu, waaqeessuu, waaqeefachuu; ( adored, adoring, adorer)
adornverb/adoorn/ bareechuu, kuuluu, miidaghsuu, gonfu
adornmentnoun/adoornmeent/ faaya, waan ittiin if bareechan
adrenaladjective/aadrinal/ ka kaleetti dhihaataa
adrenalinnoun/adreenalin/ qoricha onne dhadhabdeen wal'aanan
adriftadverb/adrift/ ka qilleensi deemun, karaa fi mala malee, ka kuruma qillensi isa mayse deemu
adroitadjective/adrooyit/ abbaa malaa, abba tooftaa; ( adroitly (adverb), adroitness (noun))
adulateadjective/aduleet/ akkaan nama faarsuu, leellisu
adulationnoun/aduleshin/ ililbee, faarsuu, leellisa, weeddisa
adult adjective/adalt/ guddataa, geesuu, gayaa
adult noun/adalt/ nama joollummaa bira dabre, dargarggeessa, gayaa, jaarsa, dubartii, nadhoo, jaartii, nama gudda
adulterateverb/adaltereet/ booreessuu, waan dhugaa hin tahin dhugaa fakkeessuu, waan badaa itti ida'uu; ( adulterates, adulterated, adulterated, adulterating)
adultererverb/adaltereet/ someone who commits adultery nama zinaa dalagu, alalee, ejjaa, ejjituu, seenyoo, gursuma, gursumeeyyii, nama niitii yookiin dhiirsa hin tahinii wajji rafu, sharmuuxa
adulterousadjective/adalteras/ ejjituu, ejjaa, sharmuuxa, gumnaa, gumnicha
adulterynoun/adalterii/ sharmuuxummaa, ejjummaa, gumnummaa, garayyummaa; commit adultery nama amntii heerumaa fuudhaa hin guunnee, ta zinaa gootu
adulthoodnoun/adalthuud/ the period of time in your life after your physical growth has stopped and you are fully developed fuudhaa fii heeruma gayuu, joollummaa fixachuu, guddachuu
advanceverb/advaans/ tarkaanfachuu, siquu, deemuu, dabruu, dura bahuu, guddachuu, dagaaguu, FK. advance the time of meeting yeroo walgayii as butuu, gamana as dhiheessuu, be ahead dura aanuu, advance guard dooyaa, in advance if dura; to book in advance if dura qabachuu, if dura bakka qabatuu advance money liqeeysuu, if dura baasuu; ( advance n. progress guddina, misoma, tarkaanfii movement forword if dura dhiibuu, if dura oofuu, in advance if duratti ) ( advances, advanced, advanced, advancing)
advancedadjective/advaansd/ ol aanaa, baruumsa jabaa, guddaa, advanceed in years dulluma, guddina
advancementnoun/advaansment/ guddina, tarkaanfii, siqa
advantagenoun/advaanteej/ something that makes one personor thing more likely to succed than others bu'aa faaydaa, firii, tirfii, ol aanummaa, irra jireenya, take advantage of bu'aa buufachuu, itti hojjachuu, itti dalagachuu, irraa faaydeeyfachuu; ( advantage adj.) take advantage fayyadamuu, dhimma bahuu, bu'aa buufachuu, to take an advantage of something wahitti dhimma bahuu, itti tajaajilamuu, irraa bu'aa fudhachuu
advantageousadjective/advaanteejas/ kan bu'aa qabu, ka faaydaa; be advantageous faaydaa tahuu; ( advantageously adv.)
adventnoun/adveent/ 1. dhufiinsa, dhaloota, 2. dhaloota Jesuus, Iissaa
Adventistnoun/Adveentist/ member of Christian denomination that expects the imminent advent of Christ; 1. damee kristiyaanaa ka jesuus yeroo gabaabaa keessatti dhufa ja'anii amanan 2. warra guyyaa sanbata xinnaa hoodatu
adventitiousAdjective/adveentishas/ 1. galtuu 2. ka bakka malee
adventureAdjective/adveenchar/ sodaan maletti waa jalqabuu, waa godhuu, adventure noun, sodaa dhaba, sodaa malee waan hin beekamne keessa seenanii lubbuu ifii hamtuu keessa galchuu\nadventures, adventured, adventured, adventuring
adventurernoun/adveencharer/ a person who enjoys taking risks; goota, nama sodaa hin qabne
adventurousadjective/adveencharsome/ gara jabaataa, sodaa malee; willing to undertake or seeking out new and daring enterprises
adventurouslyadverb/adveencharas/ fond of adventure nama sodaa hin qabne, nama waan akkaan sodaachisaa tahe keeessa lixu, sondhobleessa; ( adventurously adv.) ( adventurousness noun)
adverbnoun/aadverb/ a word that modifies something other than a noun; gochibsa, hidhaa, (hidha tti raroo)
adverbialnoun/aaverbiyal/ ka gochibsootaa, ka hidharraroo
adversarynoun/aadverseerii/ masaanuu, diina, nyaapha, na'aba, ammajaajjii; Former allies are now adversaries and former adversaries are now allies. Inni kalee firaa ture ara'a diina, innee kalee diina ture arr'a fira
adverseadjective/aadveers/ kan nama hubu\miidhu, kan namtti hin tolle, gadhee, badaa, faallaa; the adverse party garee diinaa; morkituu falmituu; the adverse hill gaara hamaa; adverse circuumstances haala gadhee, haala gufuu, kan nama rakku; I do not think that this has an adverse effect on the system; I believe it is necessary. An kun faallaa sirnaa tahee natti hin mul'atu; kun dirqama ja'een amana
adversitynoun/aadveersitii/ rakkoo, kufaatii, cinqii; Triumph over Adversity. rakkoo irra aanuu, ciinqii irra dabruu
advertverb/aadveert/ hubatuu, keessa deebi'uu, beeksisa, beeysisa;( adverts, adverted, adverted, adverting)
advertencynoun/aadveertensii/ eeggataa, caqasaa, tooyataa
advertiseverb/aadveertaayiz/ dhaadheessuu, beeysisuu, lallabuu, ololuu; Tobacco advertising tamboo dhaahdeessuu; ( advertizes, advertized, advertized, advertizing)
advertiseverb/aadveertaayiz/ dhaadheessuu, beeysisuu, lallabuu, ololuu; Tobacco advertising tamboo dhaahdeessuu; ( advertizes, advertized, advertized, advertizing)
advertisementnoun/aadveertizment/ dhaadheessa, beeksisa, hubachiisa
advertisernoun/aadveertaayizer/ someone whose business is advertising; dhaadheessituu, qaqqabii
advicenoun/aadvaayis/ gorsa, marii; Word of advice. Gorsa xiqqaa tokko
advisableadjective/aadvaaizabel/ worthy of being recommended or suggested; prudent or wise; wayyaa, caala, irra gaarii, irra dansa; ;it is advisable to telephone first; Dura bilbiluufiitu irraa caala
adviseverb/aadvaaiz/ give information or notice to; gorsuu, mala kennuu, karaarra kaayuu, qaceelchu, beeksisuu, itti himuu; ( advises, advised, advised, advising)
advisedadjective/aadvaayizd/ 1.itti yaadama 2. having received information; ka quba qabu, gorfamaa, well advised kan akka gaaritti gorfame, ka karaarra jiru, ill advised ka dogoggorfame, ka karaarraa jallifame
advisementnoun/aadvaayizment/ gorsa, eeggata cimaa
advisernoun/aadvaayizer/ gorsituu, beekaa, barsiisaa, an expert who gives advice mari kannaa
advisoryadjective/aadvaayizarii/ gorsituu
advocacynoun/advookesii/ tumsa, haqaaf falmuu
advocateverb/aadvookeet/ yaadaa tokko deeggaranii dubbachuu, yaada ofii faarsuu, gaarii fakkeessanii dubbachuu, bakka isaa irraa dubbachuu; ( advocates, advocated, advocated, advocating) a lawyer who pleads cases in court abokaatoo, xabaqaa; ( advocate noun)
adzenoun/aadz/ soqaa, maskuloo, qottoo mukhaa, ottoraa; ( adze verb) fottoqsuu, fottooysuu, ciruu, soquu; ( adzes, adzed, adzed, adzing)
aegisnoun/iijs/ gargaarsa, gaaddisa, hirphaa, qarqaarsa
aeonnoun/iiyon/ bara dheeraa, ka dhumii hin qabne, waggaa kuma hedduu
aerateverb/eereet/ qilleensatti ida'uu, bubbisuu, afuufuu, hafuura itti deebisuu; ( aerates, aerated, aerated, aerating)
aerationnoun/eereeshin/ 1. affuffama, hafarfama, biifama 2. qilleensatti ida'ama 3.the process of exposing to air (so as to purify) qilleensa xalalchamaa
aerialadjective/eeriyal/ 1. gaafa silkii (aanteenaa), saanfeela 2. ka qilleensa samii keessaa 3. waan qilleensa keessatti guddatu
aerienoun/eerii/ the lofty nest of a bird of prey (such as a hawk or eagle) 1. goojjoo risaa, mana culuullee 2. mana qarree afaanii
aerobaticsnoun/eeroobatiks/ akrobaata
aerodromenoun/eeroodroom/ dirree xayyaraa, qubsuma roophilaa, qubsuma xayyaaraa
aerodynamicsnoun/eeroodaaynaamiiks/ baruumsa waayee adeemsa yookiin furga'a roophilaa fii qilleensa qoratu
aeronauticsnoun/eeroonootiks/ qilleensaa fii samii
aeroplanenoun/eeroopleen/ roophilaa, xayyaara, barartuu
aerosolnoun/eeroosool/ biifa akka aaraa, bishuu
aerospacenoun/eeroospees/ samii ol fagoo, qilleensa alaa
aestheticadjective/eesteetik/ miidhayduu, miidhagaa, bareedaa, bareedduu; ( aesthetically (adverb))
aestheticsnoun/eesteetiks/ barumsa waa'ee bareedinaa tiifi ilaalcha namni iratti qabu qoratuu
afaradverb/aafaar/ fagoo, halaala, gama
affableadjective/aaffabel/ jaalatamaa; affably (adverb)
affairnoun/aaffeer/ dhimma, dubbii, haajaa, hojii, marii
affectverb/aaffeekt/ have influance on kan geeddaruu dandayuu; health kan fayya rooraasuu, kan faya hubu
affectationnoun/aaffeekteeshin/ soba, fakkeessu
affectedadjective/aaffeekted/ be xuqumaa, rifachuu, gaddaa, nahaa, yaaduu; ( affectedness (noun), affectedly (adverb))
affectingadjective/aaffeekting/ gaddisiisaa, tuqaa, yachisaa, naasisaa
affectionnoun/aaffekshin/ a positive feeling of liking\n jaalala, qalbiin walitti dhihaatuu
affectionateadjective/aaffeekshineet/ having or displaying warmth or affection ka nama jaalatu; nama haala jaalatamaa qabu; affectionate children joollee jaalatamtuu; ( affectionate (adv.))
afferentadjective/aaffeerent/ namatti dhagayamuu, suukannaawaa; afferent vessles hidda dhiiga gama onnee fidu
affianceverb/aaffaayans/ qaadhimuu; be affianced qaadhimamuu; ( affiances, affianced, affianced, affiancing)
affidavitnoun/aaffideevit/ dhugummaa waan barreeyffame kakuun ragaa bahu
affiliateverb/aaffiliyeet/ join in an affiliation firoomuu, hidhannoo qabaachuu, hidda tokkorraa madduu, hiddoomuu; affiliate, affiliate, affiliate, affiliating
affiliationnoun/aaffiliyeeshin/ firooma, hidda, walitti dhiheenya
affinitynoun/aaffinitii/ walitti dhiheenya, walfakkeenya
affirmverb/aaffarm/ eehamuu, dhogoomsuu, tole jedhuu, raggaasisuu, mirkaneessuu, kakachuu; to declare or affirm as true: ;Before God I swear I am innocent. wallaahi an humaa hin balleessine; ( affirms, affirmed, affirmed, affirming )
affirmationnoun/aafirmeeshin/ eehama, dhugaa
affirmativeadjective/affirmativ/ eehamaa, tolaa
affixverb/affiks/ itti maxxansuu, itti dhawuu, to affix a seal a stamp irratti dhawuu;( affixes, affixed, affixed, affixing)
afflictverb/afflikt/ cause great unhappiness for dhiphisuu, rakkisuu, gaaga'uu, hubuu, haleeluu
afflictedadjective/affilktd/ grievously affected especially by disease dhukkubsachu, laaleeyfachuu, dhiphachuu, rakkachuu
afflictionnoun/afflikshin/ naasuu, rakkoo, laalaa, laalchaa
affluencenoun/affluwens/ horii, durooma, sooreessa
affluentadjective/affluwent/ tujjaara, sooreessaa, quufaa, nama horii hedduu qabu, dureessa
affordverb/affoord/ dandayuu, humna itti qabaachuu, bituu dandayuu, human yookiin horii fii yeroo qabaachuu; ( affords, afforded, afforded, affording)
afforestverb/affoorest/ muka dhaabuu, daggalatti deebisuu, habaqaaluu, bosanaa uffise; ( afforests, afforested, afforested, afforesting)
affraynoun/affreey/ noisy quarrel a noisy fight lola, jeeqama, wal lola bakka namni jirutti bahe, dirretti wal dhawuu, tumiinsa; ( affrays, affrayed, affrayed, affraying)
affreightverb/aaffreeyt/ geessuu, baachuu, godaansisuu; ( affreights, affreighted, affreighted, affreighting)
affrightverb/affraayit/ baaraga, sodaa, bir'ata; ( affrights, affrighted, affrighted, affrighting)
affrontverb/affroont/ qaaneessuu, qaanyeessuu, arrabsuu, yakkuu, fuula dura dhaabbatanii kijibsiisuu; qaanii, salphina, ( affronts, affronted, affronted, affronting)
Afghannoun/afgaan/ 1. ummata biyya Afgaanistaan 2. saree rifeensa luuccaa fii mormaa dheeraa qabdu 3. afata bareedaa
Afghanistannoun/afgaanistaan/ biyya ummata Afgaan
afieldadverb/afiild/ fagotti, dirreerratti, goodaarratti, bararraa baduun; far away from home manarraa fagaachuu,
afireadjective/afaayer/ bobeeysuu, gubuu, ibidda kaayuu, balbalchuu, shiduu
aflameadverb or adjective/afleem/ bobahuu, barbadaa'uu, balbalu, gubachuu
afloatadverb or adjective/afloot/ beegaluu, daaddisuu, bishaan irra galuu, limu dhabuu; the deck was afloat gubbatti galuu, galaanaan fuudhamuu
aflutteradjective/aflatter/ liphliphaa, hurgufaa, burraaqaa, u'utaalaa
afootadverb/afuut/ to go, to come afoot miilaan
aforeadverb or preposition/afoor/ duraa, duraan
aforementionedadjective/afoormeenshind/ ka asiin duratti dubbatame
aforesaidadjective/afoorseed/ asiin olitti ja'ame, ka asiin duratti odeeyfame
aforethoughtadjective/afoorthoot/ yaada fuulduraa, if duraa itti yaadu, if dura yaadaa, dhindeessuu
aforetimeadverb/afoortaayim/ hegere, if dura, yeroo dhufaa jirtu
afouladjective/afaawul/ illima seenuu, qarqabamuu, qabuu; afuol of (prep.) wal dhabuun, wal loluun
afraidadjective/afreed/ sodaachuu, bir'achuu, baaraguu; regret if keessa deebi'uu, gaddu
afreshadverb/afreesh/ haarayaan, lamuu
Africanoun/Aafrikaa/ qaarraa guddoo shanyin nama gurraachaa irra qubatu
aftadverb/aaft/ eegee, qarqara, fiinxa
afteradverb/aafter/ gulana, booda, sii achi, duuba, hegere, jinfuu, erga, raphana; to walk after someone faana bu'uu, duukaa deemuu; after three months ji'a sadii booda, baatii sadii booda; it is after five o'cklock amma sa'aa kudha takka booda jirra; I have told you that time after time irra deddeebi'ee siif himeetiin jira; after a pattern akka dhawaa, akkuma waan asin duraa; come after he goes eega inni deeme booda koottu; ( after (pre.)) dukaa, duuba, booda, duubee
after alladverb/aafter ool/ akittuu, kana booda, duubrra
after effectaverbial/aafter eeffekt/ booddee, dubbii, markaa, ka itti aanee dhufu, bu'aa yookiin hubama waan taherraa namatti dhufu
after this, thatprep..aafter this thaat/ kana booda, san booda, erga san, eeganaa, eega sanii, achiin duuba
afterbirthnoun/aafterbirz/ hobbaatii, dil'uu
after-carenoun/aafter keer/ tajaajila, nama fayyaa (xalasa) dhabe gargaaru
afterglownoun/aaftergloowu/ a glow sometimes seen in the sky after sunset biiftuu galgalaa, boonsoo
afterlifenoun/aafterlaayif/ jiruu du'a boodaa, aakhiraa
aftermathnoun/aaftermaaz/ 1. hubama, gaaga'ama, jiga 2. azala
aftermostadjective/aaftermoost/ booddee, eegee, fiinxa, dhuma bira
afternoonnoun/aafternuun/ waaree booda, saafaa, sa'aa booda
aftershavenoun/aaftersheev/ dibata, areedaa, bishaan akka hoomachaa ka aredaan haaddatan, urgaa eega areeda haaddatan booda dibatan
aftertastenoun/aafterteest/ alalcha, dhama afaan waan nyaate keessaa
afterthoughtnoun/aafterzoot/ yaada eega waa bade namaaf dhufu, silaa, deega dubbii, sheenaa, gaabbii, saree eega waraabeessi deeme duttu
afterwordadverb/aafterwoords/ gulana, duuba, booda
againadverb/ageen/ ammoo, ammaas, dabalee, saasa; again and again itti deddeebi'ee; to do it again itti deebisuu, to begin again jalaa jalqabuu, irra deebi'uu; once again ammallee; what again amma hoo maali
againstprep./ageenst/ in opposite direction gareessuu, afaan bahuu, falmuu, dura dhaabbachuu, itti ceehuu; be against dura dhaabbachuu, faallaa dhaabbachuu, mormuu; warned against somaeone or things digniinuu, waan dhufaa jiraa itti himuu; to fight against someone loluu, qabsaawuu
agapeadjective/ageep/ jaalataa, if kennaa
agatenoun/ageet/ dhaga billicii, giroo, biyyii
ageverb/eej/ moofeeyssuu, dulloomsuu; person dulloomuu, jaarsoomuu, gosuu; ( ages, aged, aged, ageing) waggaa, umrii, ganna, ( age noun) guddina, moofaa, kan haaraya hin tahin, it is ages, since I saw him eegaan isa arkee yeroo dheeraadha, I haven't seen him for ages ergaan isa argee ture; aged man jaarsa dullacha, old age jaarsummaa, dulluma, manguddummaa, age group hiriyyaa, goran takkee, in ages bara dheeraa, waggaa dheeraadhaaf
age groupnoun/eej gruup/ daddaa, a group people having approximately the same age ka umriin isaanii akka tokkoo, hiriyyaa, gadaa
agedadjective/eejd/ dullacha, bilchaataa, umri qabeessa, lafa bulaa, jaarsa, jaartii, gasaa
agelessadjective/eejleess/ ka hin dulloomne, ka hoggayyu qacalee; ( agelessly adb.)
agencynoun/eejensii/ bakka bu'aa, wakkiila; news agency burqaa oduu, maddaa oduu ( ( agenc)ies pl. )
agendanoun/ajeendaa/ yaada, bu'ura dubbii, ajendaa
agentnoun/ajeent/ acts on behalf of other persons or organizations wakkiila, bakka bu'aa, waabii
age-oldadjective/eej oold/ belonging to or lasting from times very long ago ka yeroo dheeraa jalqabee jiru turaa, dullacha
agglomerateverb/aaggloomeereet/ walitti makuu, laaquu, borcuu, bullaaquu, dhuubuu; ( agglomerates, agglomerated, agglomerated, agglomerating) maxxannee, haphee, walitti maxxanuu; ( agglomerate adj.)
aggrandizeverb/aaggrandaayiz/1. if guddisuu, if sooreessu, if ol fuudhuu 2. guddaa fakkeessuu, yamsuu; ( aggrandises, aggrandised, aggrandised, aggrandising)
aggravateverb/aggraaveet/ hiraarsuu, rakkisuu, aarsuu, bixxeessuu, riquu, gubuu; make worse daran hammeessuu, fokkisuu, caalatti itti jabeessuu; ( aggravate, aggravate, aggravate, aggravating)
aggravationnoun/aggraaveeshin/ hiraar, aarii, eekkama
aggregateadjective/aggreegeet/ tuuta, tuulaa, walii gala, idil, difin, guutuu; ( aggregate verb) walii gala, kuusuu, bakka takkattii qabuu, tuuluu, walitti qabuu, tokko godhuu; ( aggregates, aggregated, aggregated, aggregating)
aggregationnoun/aaggreegeeshin/ tuulaa, guutuu
aggressionnoun/aggreeshin/ weerara, oriisaa, namatti duuluu, nama waraanuu, namatti bobbahuu, dubbii barbaaduu
aggressiveadjective/aggreessiv/ dubbi barbaad, weerartuu, abbaa dubbii, korma yaa'ii, birxaawaa, energetic kan hin dadhabne, kan hin hifanne, cimaa; ( aggressivele adv. aggressiveness noun )
aggressornoun/aggreessar/ kan dubbii kaase, ka dura lola jalqabe, weeraraa, abbaa lolaa, dubbii barbaadaa
aggrieveverb/aggriive/ hubuu, laaleeyssuu, gubuu, miidhuu, seera iratti jigsuu, gaddisiisuu; ( aggrieves, aggrieved, aggrieved, aggrieving)
aghastadjective/agaast/ be aghast nahuu, sodaan gaggabuu, goguu, bir'atuu
agileadjective/aajaayil/ moving quickly and lightly saffisaan, daddaffiin, daddaffii, qophee, daddafoo, hatttama, jabaa, hulluuqaa, sardaa, hisattuu, saffistuu, owwituu, muyoo; ( agilely adv. )
agilitynoun/aajilitii/ sossohuu, tiratuu, daandeeytii
agingverb/eejiing/ dulluma
agitate.verb/aagiteet/ kakaasuu, sohoosuu, rooraasuu, luluu, tuttuquu, dallansiistuu, lolchiistuu, raasuu, dammaqsuu, sossoosuu; agitate public opinion kakaasuu, gara galchuu; disturb wal lolchiisuu, waliin dhawuu; ( agitates, agitated, agitated, agitating)
agitationnoun/aajiteeshin/ insitement sossooha, roora'ama, warraaqa; axcitement yaadan roora'uu, garaan raafamuu
agitatornoun/aajiteetar/ kakkaafatuu, sochooftuu, daballee

Check Also

arsii2016622

‪#‎OromoProtests‬ Ethiopia regimes secret killing Oromo people every evening in Arsi people say killing enough is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *