Oduu Haaraya

Siyaasa gantummaa fi gartummaa to`achuun tokkummaa moraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) dhugoomsa

 Zakaariyaas Mulataa fi Malkamuu Jaatee

 

Caamsaa 2013, Oromiyaa

 

Seensa

 

Umamaan ummati Oromoo tokkicha ta`uun ni beekama, sababii ummati Oromoo afaan tokkicha, senaa fi aadaa baroota dheraaf walitti jiru, fi tessuma lafaa waliqabatee irra jiratuuf. Kanafuu ummati Oromoo, akkuma saboota adunyaa kana kessa jiranii, sab-lamummaa (enyummaa) umameef safeefachun tokkomee baroota dheraaf walii wajjin jiraate. Garuu ummati Oromoo akkuma ummatoota adda addaa dhaloota latiinsa sanyii, tessuma lafaa, ilaalcha waaqefannaa, hawaasummaa, fi kkf maraan gosoota heddutti adda ni qodaama. Qodumsi seera umamaa fi dhalotaa hundeefate kun rakkina fidee hin qabu.

 

QBO deggeruudhaaf garaagarummaa  jirutti  sirnaan fayyadamuudhaan  hojii  QBO

deggeruu fi milkessun ni barbaachisa. Barruun kun odeefannoo barruu Adolessa

2011 mata duree “Qabsoo bilisummaa Oromoo takaalu kessatti qooda siyaasa gantummaa fi gartummaa” jedhamuun maxanfame irratti hundaawa. Kayyoon barruu kanaas    gaafilee  armaan  gadii  sadan  xinxaluuf.  Hubachuuf  barresaan  barruu kanaa hayyuu  siyaasaa  fi  Seenaa  Oromoo  miti.  Garuu  seenaa  siyaasa  QBO arguu, dhaggefachuu, fi dubbisuu irraan barataa jira.

 

1.  Dhuguma tokkummaan moraa QBO hin jiruu?

Moraan QBO tokkomuuf yaalaa jira malee yeroof hin tokkoomnee.

2.  Rakkooleen (gufuleen) tokkummaa hawwamuu dhorkan ni jiruu?

Eyyee, sadarkaa tokkoffaatti gantummaaf boojiyamuun fi sadarkaa lammafaatti gartummaan siyaasa hogganuun moraa QBO tokkomuu (tumsomuu) dhorkaniru.

3.  Rakkolee adeemsa QBO kessatti dhalataniif  furmaatoti ta`uu malan ni jiruu? Eyyee rakkoolee gantummaa fi gartummaa kessaa burqan furuuf yoo milkaawameef tokkummaa (tumsoomu) jaarmoleen sochilee QBO hogganuun ni argama.

1.  Kutaa 1ffaa

 

1.1.    Sochilee QBO danquu kessatti qooda siyaasa gantummaa

 

Gantummaan   faallaa   amantummaa   ti.   Jechi   (ilaalchi)   gantummaa   jedhamee beekamu gara jechoota akka   Waaqayyoon-ganuu, Waligaltee-ganuu, yookin ofi- ganuutti hikama. Waliganuu fi ofi ganuun sadarkaa name (tokkee) fi maatii (warra) irraa egalee hanga saba (lammii) ofii ganutti guddata. Namooti gurmuu jirenya hawaasummaa, dinagidee, fi siyasaa irraa dantaa waloo argatuuf waliisanii amanuu fi wligaltee tumatuudhaan gurmaawu. Heraa fi seera tumatan safeefachuudhaan wali amanuun ni jiraata. Garuu heraa fi seera waligalteen tumatan tuffachuu irraa wali ganuutu   dhalata.   Ummati   waligalteen   tokkomee   jaarmoota   hawaasummaa, dinagidee, fi siyaasaa ijaarudhaan qabenyaa dantaalee waloof olifaman tikfata. “Fakkenyaaf ummati Oromoo amantii Waaqefannaa maqaan DAANIYAA jedhamee beekamu jalatti ijaaramanii, safuu waaqefannaa Waaqayyoo umaa irratti hundaween ofiin ofi geggessaa, aadaa fi senaa saba Oromoo guddisaa fi tikfataa, baroota dheera

 

kabajaan biyya   dhalotaa (Oromiyaa) kessa jiraatan. Akkasumas ummati Oromoo jaarmaa   safuu   umurii   dhalotaa   irratti   hundawee,   falaasama   sirna   GADAA (Demokirasii  Afirkaa),  hundesseen  motummaa  ijaaratee  ofiin  ofi  bulchudhaan qabenya hawaasummaa fi dinagidee saba Oromoo tikseera17.” Sirnoota DAANIYAA fi  GADAA  jalatti  gurmaawun  laaffataa  ademuun  jirenya  amantummaa  laafise.

“Hogganoti jaarmoota aadaa (amantii) fi siyaasaa (motummaa) sirnoota waligalteen

tolfame safeefachuu hanqachuu kessaan gantummaan ummata Oromoo seene11.”

 

Sirnoota waligalteen ijaarame safeefataa jiraachuu hanqachuu irraa gantummaan dhalatees   babalachaa   adeemuudhaan   ummata   Oromoo   balaa   gabirummaaf dabarsee kenne. Bara kessa safuu waaqefannaa fi safuu umurii kabajuu fi tiksuu hanqachuu irraa gantummaan biyya Oromoo kessa sene: rakkoon kun guddatee walihoruun  angoo  gurmuu  laaffisee  fi  qaawwoota  baballoo  banuudhaan  saba

Oromoo rorroo sirna gabirummaa jalatti kufisee fi hidhe13.” Ummata Oromoo ganuudhaan moraa dinaatti galanii dinaaf ergamtuu ta`uun fufinsaan raawatamaa

jiraate.  Qaanii  fi  gadi-aantummaan  karaa  gantoota  siyasaa  akka  abbaa  dulaa

Gobanaa Daccee fi isa fakaatan kessaan ulaa Oromiyaa saaqatee oli seene kun idda gadi jabeefataa adeeme malee murtoon hin daangefamne. Siyasaan ilaalcha gantummaa irratti hundaawe kun meshaa isa jabaa rorroo sirna gabirummaa dhugomsee fi tikse ta`uun beekameera. Hojii badisaa kana maseensuuf dandeetiin hin argatamin jira, sbabii xiyyefannaa quphsaan hin kennamniif. Kanafuu gantummaan yeroo gara yerootti bifoota jijjiratee motoota gabiromfataa dhufaa- darbaa angoomsu fi tiksu kessatti qooda sadarkaa oli`anaa kennuudhaan guddataa fi babalataa adeeme.Motummaan dhaloota Habashaa adeemsa barootaa kessa bifa lamaan mullate siyaasa gantummaa meshaa godhachuudhaan qabenyaa ummata Oromoo samuu fi saamsisu irraa angoo dipilomaasii fi waranaa argateen jirataa turee fi tikfamaa jira.

 

Gantooti sadarkaa ajajaa waranaa, qondaala waranaa, ministeeroota motummaa, bakka   bu`oota   motumma,   bulchaa   kutaalee,   fi,   kkf…   uffachuun   motummaa Habashaaf tajaajilli kennaa turan fi jiran sirna gabirummaa dheeresuu kessatti qooda sadarkaa   1ffaa   qabateera.   Dorgomiin   siyasaa   bara1974   –   1991   motummaa Habashaa  dhaloota  Amharaan  durfamee  fi  gartuu  Adda  Bilisummaa  Ummata Tigraayi (ABUT) giddutti karaa sagantaa riphee lolaa geggefamaa ture motummaa oli`antummaa sanyii Amharaa (bara 1989 – 1991) tiksaa ture gara motummaa oli`antummaa sanyii Tigraayi tiksutti Caamsaa bara 1991 jijjireera. Sirni gabiromfatnnaa  tarsimoo  fi  toftaa  siyasaa  foyyyefachuudhaan  gargaarsa  alagaa dirree  riphee  lolaa  irraa  egalee  hanga  mana  motummaatti  wali  irraa  hin  citniin

dirirfame  fi  tikfame14   fi   15.”  Biyyoota  Afirkaa  hirmaachuuf  dorgomiin  motumooti

Awuropaa geggessaa turan akkuma Minlik, mootii Amaharaaf, qileensa siyasaa mijjessee ture: hogganummaa siyaasa adunyaa dhunfachuuf dorgomiin moraa imperiyalistotaa fi  kominstotaa  gidduti  geggefamaa  ture  Mallasaa,  motii  Tigragyif qileensa siyasaa mijjesseera. Jijjirami angoo siyasaa gartuulee Habashaa lamaan giddutti raawatame kun gantummaa siyaasa nam-tokkee (gartuu) Oromoo gara sadarkaa jaarmaa siyaasa gantummaatti oli guddise. Tigray People Liberation Front (TPLF/ABUT)  established  Oromo  People  Democratic  organization  (OPDO)  in

1988/89 from rank and files of war prisoners and it is using as an instrument to practice  socioeconomic subjugation and human rights violations in order to protect its  colonial  interest  in  Oromia15.”  Kanafuu  Dhaabi   Dimokiraasii  (Gantummaa) Ummata Oromoo (DhDGUO) meshaa dinaa ti.

 

1.2.    Siyaasi gantummaa diina angesse

 

Ergii sirni gabiromfataa motummaa Amharaan geggefamaa ture motummaa Tigrayin dhaalamee booda siyasaan gantummaa gara jaarmaan hogganamutti oli guddatuudhaan rakkoo moraa QBO kessa ture walixaxaa godheera. Jaarmaan gantummaa, (DhDGUO), jaarmaa dinni dantaa isaaf ijaarratee ta`uun ifaadha. Garuu alagaa  sirna  dinaa  tumsan  biratti  jaarmaan  kun  waanuma  ummati  Oromoo  fi Oromiyaa sirna fediralaan Itophiyaa jalatti bulfaman fakkeesera. Akkasumas jaarmaa gantummaa (DhDGUO), kanatti fayyadamuudhan, dinni moraa QBO kessa dhokatee senuun afaan faajjii fi golii wali irra hin citiin omishuuf milkaawera. Kanaafu hojii dharaa fi hojii haqaa garaa-gar baasuun baruuf haalan rakkisaa   bara ta`ee kessa sababii seenamef  moraa QBO kessatti enyufaa dina tajaajilaa jiratuu yookin enyufaa lammii tajaajilaa jiratuu isaanii sirnaan qulqulawee beekamun rakkoo walixaxaa ta`eera. Siyasaan gantummaa bara ammaa kun gufuu (dhukkuba) guddicha isa hojii QBO deggersa quphsaa dhorkee fi osoo hin daangefamin dinaaf tumsa wali irraa hin citin horuu fufeedha.

 

1.3.    Furmaata ta`uu malan

 

Siyaasa gantummaaf furmaati sadarkaa jalqabaa namoota Oromoo hojii samaa kana irratti dhibbaa dinaan bobbaafaman luba basuuf haala mijjessudha. Gantoota luba baasuuf hogganoota waldaalee amantaa, hubannaa roga hundaan ebbifamantu, nu barbaachisa. Furmaati inni jalqabaa: hogganoti waldaalee Waaqefatummaa, Isilaamummaa, fi Kirstaanummaa, kanneen ebba Waaqayoon dibaman, ofiin ofi ijaaruudhaan miseensotaa fi deggertoota DhDGUO luba baasuf kan gargaaru barnoota qalbii jijjirannaa qopheesuu fi barsisuu qabu. Furmaati aanuu: gantoota qalbii jijjiratan qofaatti ijaaruudhaan moraa dinaa kessatti qabsoo luba-baasiif bobbaasudha. Yoo gantooti luba ba`uuf ofi hin qopheesineef seera bara durii hojii irra olchuu yaaludha. “Balleessaan gantummaa caaluu hin jiru: biyya eegudhaaf abbaan bokkuu  fi  salgeen  mariyatanii  kan  tumanii  qadaadan,  namni  dhoksaa  kana  yoo diinatti himee fi icitiin kun yoo beekame, namni gantuun kun qabaamee gantummaan adabama. Adabni kunis: ´dhagaan dugdatti hidhamee bishaan buufama, manni isaas

ni gubama` (Seera Makkoo Billii lakkofsa 36)4.”

Check Also

faannoo

OROMO CIVILIANS CONTINUE TO BE TARGETED BY FANO MILITIA

Amhara Fano continued to attack Oromo civilians. In this latest incident, at least 17 people …